Narcismus-porucha osobnosti, diagnóza

23. října 2006 v 11:36 | www.help24.cz |  Poruchy a nemoci
Přestože obdobím raného narcismu prochází v dětství každá osobnost, postoj těch, kteří raným narcismem více méně bez úhony prošli, k těm, kteří si vypracovali tzv. narcistickou strukturu osobnosti, je často velmi kritický.
Narcistův život je totiž z nezbytnosti zaměřen na vytvoření co nejlepšího obrazu sebe v jeho vlastních očích. Mikota, 1992: "Nejdůležitější povinností, nikoliv primárně radostí, těchto pacientů je být báječným."

Touto snahou je prostoupeno narcistovo chování, jednání, vstupování do vztahů. Nemá jinou možnost nežli hovořit o sobě, o své práci, svých výkonech a výsledcích, často se trápí tím, že nejsou dost dokonalé. Předpokládá, že lidé kolem něho mají stejný zájem na perfektnosti jeho obrazu, jako měli jeho vlastní rodiče. A často kolem sebe narcist takto nastavené lidí nachází, takové on přitahuje a vybírá si. Poskytuje jim za jejich přítomnost, vztažnost, péči a obdiv nevídané zisky: on je jejich ideálem a na ně, jeho obdivovatele, dopadá stín jeho Ega, skrze něhož se také tak trochu stávají dokonalými. Je jejich bohem.

Mikota, 1992: "Pokud mu to druzí nepotvrzují, má k tomu jen dvě vysvětlení: °Nejsem skvělý, nemám proto na světě co pohledávat.° Nebo: °Lidé mou skvělost nepoznali.° Z druhé možnosti jim vyplývají dva závěry: a) °Bližní není schopen mne docenit. Je logické, že jím za to pohrdám.° b) °Bližní mou skvělost mohl vnímat, a je tedy přirozené, že ho za to nenávidím až za hrob, a budu-li mu dělat to nejhorší, co umím, není to nic v porovnání s tím, jak on mi ublížil.°"
Narcist jaksi neumí vztahy. Přijetí druhé osoby je u něho podmíněno bezvýhradným přijetím jeho
samotného, poskytováním mu péče, podpory, všestranné pozornosti. Mikota, 1992: "Přiberou-li (narcistické osobnosti) někoho, často nevědomky, za selfobjekt, jsou na jeho empatickou odezvu mimořádně přecitlivělí. Před podobnými zraněními se v běžném životě chrání nejčastěji distancovaností. Na druhých lidech jim zjevně, nebo pod maskou zdvořilosti, pseudosrdečnosti a často i šarmantnosti, vůbec nezáleží."

Je také rád motivován k podávání výkonů, k jejich předvádění. Slast z exhibice je slastí z přijetí. Je žádoucí, aby narcistův obdivovatel neposkytoval totéž nikomu jinému a pravý narcist ani nepředpokládá, že on by měl něčím podobným oplácet. Je prostě nejlepší, jediný a tak to má být. Narcistovy vztahy jsou "v pořádku" a fungují do té doby, pokud oba partnery spojuje a uspokojuje jediný společný zájem: zájem o narcistovu osobu. Ukáže-li se, že tomu tak není, narcist to chápe jako zradu. Nesnaží se nijak vztah proměnit, musel by pozměňovat sebe a to je pro něho sebevražedné. Zůstane naprosto stejný, jen vymění partnera. Není pro něj totiž důležitá osobnost jeho partnera (jakéhokoliv: pracovního, komunikačního, životního), nýbrž funkce, které mu partner plní a poskytuje. Partnerovy potřeby jej naprosto nezajímají a pokud je vnímá, tak jako přemrštěné a nepříjemné nároky.

Narcist nikdy nemusí o nikoho výrazně usilovat. Vždy má kolem sebe družinu připravených obdivovatelů, kteří se mu chtějí připodobnit jako k ideálu (viz sekularizovaná touha po doteku s božským). Družina obdivovatelů bývá četná, protože problém ztráty, hledání, nenacházení ideálu je velmi univerzální. Úspěšnému narcistovi se dostává vždy dostatek lidí k používání. Zachází a manipuluje s nimi téměř bez omezení a ještě v nich budí momentální spokojenost, protože narcistova družina jsou lidé s právě takovými Self, která lační naplnit se oceněním skrze narcistu, pro něhož vykonávají úkoly ve svých funkcích.

Narcist je pánem času. Hle, on všemocný. Považuje za samozřejmé, že mu všichni dávají svůj čas k dispozici, blokuje jejich časy pro sebe, vytváří takové příležitosti, aby na něho bylo čekáno. On má více času nežli ostatní, "dokáže" do plynutí času vsouvat mezičasy. A navíc: Narcist "nestárne." Může se odvážit riskovat a vyčerpávat se k smrti pro své výkony, neboť on je "nesmrtelný." Neplatí pro něho pravidla jako pro druhé, neboť on je jiný: prostě nejlepší.

Narcistovi přesto něco stále chybí, připadá si prázdný, nehotový, nedokonalý, ne dost milovaný. Chvíli se může těšit ze svých úspěchů, ale už si připravuje pro sebe další překážku, kterou musí přeskočit, aby byl lepší. Sebepožírací bič za jeho zády jej plně zaměstnává.

Osobnosti, které netrpí patologickým narcismem a ani nehrají s narcistou žádnou roli v jeho hře na dokonalost, mohou vidět narcistu jako kohosi nepříjemného, zahleděného do sebe samého, sobeckého. Ti, kdo netrpí úzkostmi z nepřijetí a nechápou strastiplnost podmínek, za kterých je narcist přijímán (sám sebou a ještě jen částečně!, což záleží na míře jeho vhledu do vlastní situace), mohou považovat narcistovu prezentaci výsledků, s úzkostí předkládaných k přijetí, za bezostyšné vychloubání se. Totiž to, co si ne-narcistní lidé umí udělat a podržet sami: vážit si sami sebe, oceňovat se, narcist dostává skrze druhé, používá je k tomu a musí je mít stále k dispozici, protože s každým novým úkolem, který si stanoví, se dostavuje nejistota, zda je přijímán.

Narcist žije v neustálé komunikaci se svým nepravým Self, které jej nutí být stále grandióznější, pokud možno ještě všemocnější, dokonalejší.
Jak tato povinná potřeba dokonalé skvělosti prolíná náš každodenní život ukazuje zejména jazyk: tady například zvláštní nutkání (zvyk posledních desetiletí) stupňovat superlativy. I nejlepší je málo, a tak je po nejlepším - optimálním požadováno, aby bylo "optimálnější" či dokonce "nejoptimálnější". I ideální je málo, nejlepší je "nejideálnější.

Narcist chvíli žije v iluzi, že takovým je, a chvíli v jistotě, že takovým ještě není. Ne-narcistní osobnosti dávají narcistovi za vinu, že je chladný, pyšný, do sebe zahleděný, sobecký. Narcismus však není vina. Nezralý, nekultivovaný narcismus v dospělosti je různě těžká porucha osobnosti.
Od roku 1993 zaznamenává Americká psychiatrická společnost novou diagnózu: Narcistickou poruchu osobnosti. Podívejme se, jak ji charakterizuje v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM), který je respektovaným diagnostickým klíčem pro světovou psychiatrickou veřejnost. Jeho třetí verze, DSM III, došla takového ohlasu, že byla přeložena i do češtiny, odkud ji přejímám. Z DSM III byla také diagnóza narcistická porucha osobnosti převzata do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), platné od roku 1991.
Základním rysem je porucha osobnosti, při které se vyskytují velikášské pocity vlastní důležitosti a
jedinečnosti, fantazírování o neomezených možnostech, exhibicionistická potřeba neustálé pozornosti a obdivu, charakteristická reakce na ohrožení vlastní vážnosti.

Charakteristické poruchy v interpersonálních vztazích:
zvláštní pocit oprávněnosti, interpersonální vykořisťování, vztahy kolísají mezi extrémním idealizováním a znehodnocováním, chybí sympatie ...
Seberespektování bývá křehké a tyto osoby mohou být zaujaté tím, zda si vedou dobře a zda si jich ostatní váží. Na kritiku, porážku nebo zklamání odpovídají buď chladnou lhostejností, nebo dávají najevo pocity hněvu, podřadnosti, ponížení, studu či prázdnoty.
Jedinci s touto poruchou stále baží po obdivu a pozornosti a více jim jde o zdání než o skutečnost. Např. více stojí o to, aby byli považováni za správné, než mít blízké přátele. Interpersonální vztahy jsou různě narušené. Běžné je chybění empatie - schopnosti poznat a zažít, jak ostatní cítí. Často si činí nároky na zvláštní přízeň bez zpětné odpovědnosti. Např. jsou překvapeni a zlobí se, když druhý neudělá, co oni chtějí.
Velice častá je depresivní nálada. Časté je bolestivé uvědomování si sebe samého, zaujetí hloubavým myšlením a touhou zůstat mladistvým a silná závist. Také se vyskytuje zaujetí bolestí a jinými tělesnými obtížemi. Osobní nedostatky, porážky nebo nezodpovědné chování si odůvodňují racionalizacemi, překrucováním nebo otevřenou lží. Tito lidé mohou předstírat city, aby udělali dobrý dojem.

Diagnostická kritéria
charakteristická pro současné i dlouhodobé působení jedince nejsou omezena pouze epizodami onemocnění a způsobují buď významné poškození v sociálním nebo profesionálním působení, nebo subjektivní potíže:

A. Velikášský pocit vlastní důležitosti a jedinečnosti, např. nadsazování úspěchů a schopností, soustředění na výjimečnou podstatu vlastních problémů.
B. Zaujetí fantaziemi o neomezeném úspěchu, síle, skvělosti, kráse nebo ideální lásce.
C. Předvádění se: osoba vyžaduje stálou pozornost a obdiv.
D. Chladná lhostejnost nebo výrazné pocity hněvu, ponížení, studu, pokoření nebo prázdnoty jako reakce na kritiku, lhostejnost druhých nebo na porážku.
E. Alespoň 2 z následujících charakteristik interpersonálních vztahů:
(1) nároky: očekávání zvláštní přízně bez zpětné odpovědnosti, např. překvapení nebo hněv, když lidé nedělají, co on žádá
(2) interpersonální zneužívání: využívání výhod vydobytých jinými osobami k uspokojení vlastních přání a pro vlastní postup, přehlížení osobní integrity a práv ostatních
(3) vztahy, které kolísají mezi extrémy nadměrné idealizace a znehodnocování
(4) chybění empatie: neschopnost rozpoznat, jak druzí cítí, např. neschopnost pochopit úzkost, neštěstí někoho, kdo je vážně nemocen
Už to svědčí o vysokém prahu tolerance postmoderní společnosti, že "narcismus" (přesně řečeno tedy jeho specifické projevy, popsané výše) byl uznán a začíná být chápán jako diagnóza nemoci, jím postižení za pacienty - čili trpící - a vypracovány a zkoušeny terapeutické postupy, z nichž psychoanalýza se ukázala nejúčinnější.

A. Millerová, 1995, o psychoterapii píše: "Zkušenost nás učí, že v boji s duševními chorobami máme natrvalo k dispozici pouze jediný prostředek: emocionálně se dobrat pravdy jedinečné a neopakovatelné historie svého dětství. Lze se někdy zcela osvobodit od iluzí? Každý život je jich plný, zřejmě proto, že pravda se často jeví jako nesnesitelná. A přece je pravda pro nás tak nezbytná, že za její ztrátu platíme těžkými chorobami. Proto se pokoušíme v dlouhodobém procesu objevit vlastní osobní pravdu, která vždycky bolí, než nám daruje prostor pro novou svobodu - pokud se ovšem nespokojíme s intelektuálním poznáním. Potom však opět zůstáváme v oblasti iluzí.
Svoji minulost nemůžeme ani v nejmenším změnit, škody, jež jsme utrpěli v dětství, nemůžeme vymazat. Můžeme však změnit sebe, můžeme se "vyspravit", získat zpět ztracenou integritu. Můžeme to udělat tak, že se rozhodneme povšimnout si poznatků o minulém dění, jež jsou uloženy v našem těle, a dostat je do vědomí. Tato cesta je určitě nepohodlná, avšak pouze ona nám dává možnost opustit konečně to neviditelné a přesto tak kruté vězení dětství a změnit se z nevědoucí oběti minulosti v zodpovědného člověka, jenž zná svůj příběh a žije s ním.
Většina lidí dělá pravý opak. O svém příběhu nechtějí nic slyšet, a proto také nevědí, že na ně v základě stále působí určujícím vlivem, protože žijí v nevyřešené, vytěsněné dětské situaci. Nevědí, že se obávají a snaží se vyhnout nebezpečí, jež jim kdysi skutečně hrozilo, ale dávno už jim nemůže ublížit. Jsou hnáni nevědomými vzpomínkami stejně jako potlačenými pocity a potřebami, jež často určují zkresleným způsobem veškeré jejich aktivity tak dlouho, dokud zůstávají nevědomé a nevyjasněné."

Narcisticky narušené osobnosti, které se vůbec rozhodnou léčbu vyhledat, podstoupit a absolvovat musí mít zcela speciální motivaci, léčbu nelze předepisovat. Někteří vědomě přicházejí se svými obtížemi, jiní vidí terapii jako vhodný prostředek k ještě většímu zdokonalení se. Specifika psychoanalytické terapie narcistických poruch osobnosti uvádí doc. Václav Mikota in: O ovlivňování duševních chorob, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1992: ".... v 60. letech psychoanalýza získala respekt °té nejlepší° psychoterapeutické metody, vhodné i pro zdravé lidi, kteří si °mohou dovolit° konzultovat své introspektivní zvyklosti. Kdo se domohl společenského úspěchu, a přesto se necítil dost šťastný, považoval psychoanalýzu za hodnu zabývat se jeho vzácnou osobou.

Volně asociovali, přijímali a zužitkovávali interpretace, ale jejich vágně formulované obtíže to neovlivnilo. O těchto nositelích narcistické nerovnováhy bylo už z klasického období známo, že °nevytvářejí přenos°, a proto byli považováni za neanalyzovatelné.

Teprve zakladatel psychologie Self Heinz Kohut popsal zvláštnosti jejich přenosového vztahu a způsob jeho interpretace. Pacienti s narcistickou nerovnováhou zaujímají k analytikovi specifický funkcionální vztah. Potřebují ho jako nositele své lidské hodnoty. Jejich porucha je spojena s pocitem povinnosti být zcela mimořádný člověk. Jak uvěří, že dostáli, nechtějí-li se vzdát zdravého rozumu? V praktickém životě za každou cenu usilují o úspěch. Pokud je nikdo nechválí, tvrdě pracují na budoucím ocenění, nebo si zoufají. Výkon analytické profese se neslučuje s projevy obdivu nebo s pochlebováním analyzandovi.

Pacient vydrží v léčbě s pomocí idealizujícího nebo některého ze zrcadlících přenosů. V preobjektním přenosu idealizujícího typu se na analytika přenáší útvar zvaný idealizované rodičovské imago. Podle Kohuta je tento typ idealizace rodičů součástí normálního raného (preverbálního) vývoje. Ožije-li v analýze, je lékař vnímán jako nejskvělejší člověk na světě. "zajímám-li tak dokonalého člověka, jsem i já někdo zcela mimořádný," konstatuje s uspokojením pacient. V zrcadlících přenosech se aktivuje grandiózní Self, podle Kohuta rovněž součást raného úseku preverbálního vývoje."
V procesu terapie pacient zakouší různá narcistická zranění a jeho citlivost na ně se v terapii mění, zmírňuje. Ústup narcistické zranitelnosti se projevuje zejména vzrůstem tvořivosti, smyslu pro humor a schopnosti sebeironie. Cílem terapie obecně je dosáhnout takového vnitřního naladění, aby byl pacient přijímán sám sebou takový, jaký skutečně je.

Mikota, 1992: "Člověk disponovaný k narcistickým konfliktům potřebuje projít °optimální desilusí,° zbavit se pro sebe povinné grandiosity, aby mohl s pocitem určitého uspokojení využít svých reálných možností."

Jako model, ilustrující "narcistický rozměr" psychické reality navrhl Kohut "bipolární Self.." Můžeme si ho představit jako ovoid, jehož jeden pól tvoří ambice a druhý ideály. K sobě navzájem jsou poutány silokřivkami individuálních schopností a dovedností.
Jistě není bez zajímavosti dodat, že Self-psychologie řadí mezi narcistické poruchy kromě narcistické nerovnováhy osobnosti též jako tzv. narcistické poruchy chování i sexuální perverze, delikvence a závislosti na alkoholu a drogách, tedy jevy, znepokojující právě postmoderní společnost.
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (283)
Zobrazit starší komentáře

201 Oliverincop Oliverincop | E-mail | Web | 20. února 2018 v 4:17 | Reagovat

ibuprofen 800 mg prescription  http://villaesmeralda.com.br/buy-trusted-beprosone-no-rx/  covenant healthcare jobs in saginaw mi

202 RussellSub RussellSub | E-mail | Web | 23. února 2018 v 5:18 | Reagovat

doctors in maricopa az  http://partylikeacrafter.com/blog/our-favorite-holiday-traditions/  stanford university of medicine

203 Daniella Daniella | E-mail | 27. února 2018 v 16:41 | Reagovat

Skutočná láska kúzlo získať ex späť, a zastaviť rozvod. Práve som zistil, že môj manžel mi podviedol so spolupracovníkom! Oženili sme sa dva roky. 2kids. veľa úžasných chvíľ spoločne. Chcem odísť, ale milujem ho toľko. všetko, čo môžem premýšľať, je, ako ho nič nezastavilo. ako ju musí vidieť každý deň, pretože pracujú spoločne. sme obaja stále mladí a veľmi atraktívni. ale chcem svojho manžela, môjho priateľa a otca mojich krásnych detí. ako môžem prekonať myšlienku na inú ženu so svojím manželom? Nie moja snúbenica, nie môj priateľ, ale môj manžel! stále ho milujem aj napriek tomu, že si myslí, že chcem odísť, naozaj chcem, aby urobil lepšie a zastavil ma predtým, ako som odišiel! môj manžel mi povedal, že už sa necíti viac milovaný, len kvôli tomuto spolupracovníkovi, že so mnou podvádza, že chce rozvod, bol som zničený, rozbil som srdce a prosil som ho, aby ma počúval, že môžeme pracovať ako to robíme vždy, ale neposlúchol, povedal mi, že stretol niekoho, kto ho miluje a rozumie, prosil som ho, aby zvážil naše deti, ale počúval. odišiel a bol som frustrovaný, začal som hľadať pomoc a odpovede, potom som počul o mužovi, ktorý môže hrať kúzlo, aby mu pripomenul všetko, čo sme spolu prešli, najskôr som sa bál, potom som sa rozhodol dať to pokúsiť sa a ako moja manželka sa vrátila späť, ospravedlnenie a prosiť o odpustenie, vďaka tomuto človeku, posielam toto, aby som pomohol ľuďom s podobnými problémami.ugbegundenger@gmail.com

204 Roberthek Roberthek | E-mail | Web | 19. března 2018 v 10:11 | Reagovat

definition of prescription drug abuse  <a href=http://adderall.cmonfofo.com>adderall.cmonfofo.com</a>  weight loss pills prescription names

205 Roberthek Roberthek | E-mail | Web | 20. března 2018 v 12:51 | Reagovat

walmart drug prices list  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  healthiest weight loss pills

206 Brenda Brenda | E-mail | 20. března 2018 v 13:18 | Reagovat

Můj manžel a já jsme byli ženatí asi 7 let. Jsme šťastně ženatí se dvěma dětmi, chlapcem a dívkou. Před třemi měsíci jsem si od něj všiml nějakého zvláštního chování a pár týdnů později jsem zjistil, že můj manžel někdo vidí. Začal se vrátit domů pozdě z práce, už se o mě ani s dětmi moc nezajímá. Někdy jdou ven a ani se nevrátí domů asi 2-3 dny. Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych tento problém napravil, ale to všechno bezvýsledně. Stal jsem se velmi znepokojen a potřeboval pomoc. Hádám o tom, jak doktor Goko, jak dobrý a milý, pomáhá lidem v jejich manželských záležitostech, jako je například obnovení zlomených vztahů a manželství ještě více. Tak jsem se s ním spojil a vyprávěl mu své problémy a on mi řekl, že se nemusím bát, že o 48 hodin později vrátí svého manžela zpět. tak přesně 48 hodin můj manžel přišel ke mně a omluvil se za špatnosti, které udělal, a sliboval, že to nikdy neudělá. Od té doby se všechno vrátilo do normálu. moje rodina žít šťastně znovu. Všechno díky Dr. Goko. Máte-li nějaký problém, kontaktujte ho a zaručuji vám, že vám pomůže. On tě nezklame. Pošlete jej na adresu: dr.gokosspiritualcaster@gmail.com Whatsapp a Viber ho přímo na +2348056398964

207 Erika Erika | E-mail | 21. března 2018 v 13:01 | Reagovat

Prečítajte si svedectvo a kontaktujte Dr Isikolo pre naliehavú a rýchlu lásku kúzla @ isikolosolutionhome@gmail.com

Nikdy som neveril v odovzdávaní kúzla, ale po 6 rokoch, keď som sa datovala s mojou bývalou milenkou, rozišla sa so mnou, stále si predstavujem, ako doktor Isikolo priniesol môjho bývalého milenca späť len 48 hodín. Nikto ma nikdy nedokázal uveriť, že existuje skutočné kúzlo, ktoré skutočne funguje. Am Hansen menom, chcem rýchlo povedať svetu, že existuje skutočné on-line kúzelník, ktorý je mocný a skutočný, jeho meno je Dr. Isikolo, pomohol mi nedávno zjednotiť môj vzťah so svojim ex loverom, ktorý ma opustil, kedy kontaktoval som Dr Trust, ktorý mi dal lásku a moja bývalá milenka, ktorá povedala, že nemá nič spoločné so mnou, ma opäť zavolala a začala ma prosiť. Teraz sa vráti s takou láskou a starostlivosťou. dnes som rád, že všetci viete, že toto kúzelník má právomoc priniesť milovníkov späť. pretože som teraz spokojný so svojim milencom a najviac prekvapením je, že naša láska je veľmi silná, každý deň je šťastie a radosť. a nie je nič, aké bolo s ženou, ktorú milujete. som tak šťastná, že moja láska je späť ku mne s pomocou doktora Isikolo, ak máte podobný problém alebo chcete opraviť svoj zlomený vzťah, zastaviť rozvod, dostať svoje ex späť, dostať svoju rozvod manželku alebo manžela späť, poradím vám aby sa s ním spojil, je tu, aby vám pomohol a dal sa na tvár úsmev, požiadal ma a ostatných. jeho e-mailom: isikolosolutionhome@gmail.com alebo čo ho napíše teraz +2348133261196
webové stránky: drisikolosolutionhome.webnode.com

208 Ogundele Ogundele | E-mail | 22. března 2018 v 8:14 | Reagovat

MUSÍTE ČÍTAŤ RIEŠENIE:

Volám sa Anna, som z Veľkej Británie, chcem sa s vami podeliť o môj príbeh a tiež vám poskytnem riešenie vašich problémov, hľadal som on-line ako získať skutočné kúzelník, ktorý môže pre mňa priviesť svojho manžela, dostal som ženatý pred 9 rokmi bez detí a moja finančná situácia bola horšia, nemám peniaze Nemám žiadne dieťa, môj manžel ma nechal premýšľať, prinášam mu smolu, až do roku 2016/2017 som stretol svedectvo dámy online hovoriť o Dr Ogundele, povzbudzujem sa a kontaktoval som ho s ohľadom na pomoc a on mi odpovedal čo najskôr, prvé slovo, ktoré povedal, je, že moje problémy skončili, povedal, že ma zase usmeje, bol som šťastný s jeho povzbudením, začal svoju prácu a povedal mi, že môj manžel sa vráti za menej ako 24 hodín prosiť, aby som ho prijal späť, po všetkom, čo povedal, že sa to stalo prvýkrát v mojom živote som bol spokojný so svojím manželom znova, pár týždňov neskôr som otehotnela , Povedal, že potrebujem byť finančne stabilný, aby som bol spokojný so svojím manželom, on dal ďalšie kúzlo pre mňa, dnes ľudia milujú moju kamkoľvek idem, môj život je finančne stabilný, ja a môj manžel robia skvelé, najdôležitejšie je, že skončil moju smútok a teraz mám svoje vlastné dieťa, ktoré mi hovorí múmia, nikdy som nevidel žiadnu kúzlu, tak skutočnú a silnú ako doktor Ogundele, má riešenie akéhokoľvek problému na zemi, jeho mágia nie je škodlivá a môže pracovať pre vás bez vašej prítomnosti, hovorím to všetko, pretože som mu povedal, že budem istý, že informujem svet o jeho dobrej práci a viem, že toľko ľudí potrebuje pomoc, takže ak potrebujete pomoc akéhokoľvek druhu, neváhajte s ním kontaktovať, alebo ak mu chcete poďakovať za mňa, kontaktujte Dr Ogundele na jeho emailu: ogundeletempleofsolution@gmail.com a jeho číslo aplikácie Whats-app: +2349065101630. A viber číslo: +27638836445.

209 Katia Katia | E-mail | 24. března 2018 v 10:33 | Reagovat

Chcel by som nechať svet vedieť o Dr. Isikolo Veľké kúzlo, ktoré prinieslo späť svojho manžela, keď som si myslel, že všetka nádej bola stratená. Dr Isikolo využil svoje silné kúzlo, aby mi priviedol úsmev tým, že prinavrátil môjho muža so svojim kúzlom, najprv som myslel, že snívam, keď sa môj manžel vrátil ku mne na kolená prosiť, aby som mu odpustil a prijal ho späť a dokonca odvtedy ma miluje viac, ako som kedy očakával, a tak som urobil sľub môjho Ja, nechám svet vedieť o doktorovi Bakabovi, pretože je Bohom na zemi. Máte problémy vo vašom vzťahu? váš partner sa s tebou rozišiel a stále ho miluješ a chceš ho späť? Máte problém s vašimi finančnými prostriedkami? alebo potrebujete pomoc akéhokoľvek druhu, potom sa obráťte na Dr Isikolo dnes, pretože vám dám 100% záruku, že vám pomôže práve tak, ako mi pomohol. Dr Isikolo email je: isikolosolutionhome@gmail.com alebo webové stránky: drisikolosolutionhome.webnode.com a môžete ho kontaktovať priamo z Whatsapp ho teraz +2348133261196

210 fatima fatima | E-mail | 28. března 2018 v 11:17 | Reagovat

DÍKY K VELKÉM DR DR NEBEZPEČNÉ PRO ŘEŠENÍ MŮJ PROBLÉMŮ JEHO EMAIL JE (drsunnydsolution1@gmail.com

moje jméno je slečna Fatima, byla jsem manželkou s mým manželem po dobu 5 let, že jsme spolu žili šťastně spolu, a to až do doby, než cestoval do Austrálie na služební cestu, kde se setkal s touto dívkou a od té doby nenávidí mě a děti a miluju jen ona. tak když se můj manžel vrátil z výletu, řekl, že mě nechce vidět znovu a mými dětmi, takže nás vyhnal z domu a teď se chystá do Austrálie, aby viděl tu druhou ženu. takže já a moje děti jsem teď byla tak frustrovaná a já jsem jenom zůstala s maminkou a neudržovala jsem se dobře, protože moje matka se po smrti mého otce oženila s jiným mužem, takže se oženil, a mé děti byly tak zmatené a já jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho miluji a miluju tolik, takže jeden den, když jsem procházel na svém počítači, jsem viděl svědectví o tomto kouzelníku DR Sunny, svědectví sdílela jsem na internetu dáma a to mě působivě zapůsobilo, taky si myslím, že to zkusím. Zpočátku jsem byl strach, ale když jsem si myslel, co já a moje děti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi řekl, aby zůstal klidný jen 24 hodin, že můj manžel se vrátí ke mně a na mé nejlepší překvapení jsem dostal volání od druhého dne mého manžela požádat o děti a já jsem volal DR Sunny a řekl, že se vaše problémy řeší moje dítě. tak tohle bylo to, jak mám svou rodinu zpátky po dlouhém stresu brzdit špatnou paní tak se všemi těmi pomoci od DR Sunny, chci vás všichni na tomto fóru připojit se mi, abych řekl obrovské díky DR Sunny a já také poradenství pro každého, kdo by měl v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémů, by měl kontaktovat i jeho e-mail) (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a problémů v životě. opět jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com)

JE SPECIALIZOVANÝ V NÁSLEDUJÍCÍ SPELL.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2) pokud máte vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.

(4) Pokud chcete, aby ženy / muži běhali po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete, aby váš manžel / manželka byl vaším navždy.

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

(9) Jak jste byli scammed a chcete získat zpět ztracené peníze.

(10), pokud chcete zastavit rozvod.

(11), pokud chcete rozvodit svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání byla udělena.

(13) Těhotenské kouzlo otevírat dítě

(14) Zaručte, že vyhrajete znepokojující soudní případy a rozvod bez ohledu na to, jakou fázi

(15) Zastavte manželství nebo vztah, aby se nerozlouskali.

(16) jestliže máte nějakou nemoc, jako je (H I V), (rakovina) nebo jakákoli nemoc.

(17), pokud potřebujete modlitby za osvobození pro vaše dítě nebo pro sebe.

znovu se ujistěte, že ho kontaktujete, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com) okamžitě ho kontaktovat .... whatsapp ho číslo na +2348077620669

211 ELDA ELDA | E-mail | 5. dubna 2018 v 6:35 | Reagovat

Moje meno je Elda Chcem svedčiť o tom skvelom kúzelníkovi, ktorý sa volá Dr.Chamberc môj manžel a ja som oženený už 5 rokov, nemáme dieťa a lekár nám povedal, že nemôžem porodiť len preto, že moje telo bola poškodená kvôli nesprávnemu predpisu o omamných látkach ma znepokojuje a môj manžel nie je šťastný, takže môj manžel sa rozhodne vziať ďalšie dievča a rozvedie ma, bol som tak smutný Povedal som svojmu priateľovi, že ma dostala Dr.Chamberc e-mailovú adresu a ja nikdy veril v neho toľko, aj keď som sa rozhodol skúsiť to a on mi povedal, že mi pomôže, aby som svojho manžela vrátil späť po troch dňoch a ja by som otehotnievala som pochybovala, že tretí deň sa môj manžel vrátil ku mne a plakal povedal už nechcel rozvod 2 mesiace po tom, čo doktor potvrdil, že som tehotná, ak máte nejaký problém Dr.Chamberc vám môže tiež pomôcť, pošlite mu e-mail na chamberc564@yahoo.com

212 fran fran | E-mail | 5. dubna 2018 v 18:14 | Reagovat

Mám všetky dôvody byť vďačný, nie je absolútne nič pre mňa ľutovať, pretože som dostatočne kompenzovaný za všetko moje utrpenie. Stále nemôžem uveriť mojim očkám, ale to je to, čo to je. Naozaj to musím zdieľať nie preto, že je to nevyhnutné, ale preto, že ak nebudu, budem Ingrate. Moje mená sú Francesca, som tu, aby som krátko svedčil a tiež používam toto médium, aby som poďakoval Veľkému okódu za jeho obrovskú prácu v mojom živote. Teraz som úplná žena, pretože moja stratená láska je späť v mojom živote. Vrátil sa a požiadal o odpustenie. Toto bolo po tom, čo sa ženská právnická osoba, ktorá sa venovala jeho prípadu, rozhodla, že na neho zaujme lásku. Ona odvrátila oči od mňa a detí. Bol som taký nepokojný a zmätený, pretože som nevedel, čo sa deje. Bol som úplne rozbitý skôr, ako som dostal e-mail od veľkého okódu, že mi chce pomôcť vrátiť to a tiež mi povedal, že priateľka právnikov bola zodpovedná za všetko, čo v súčasnosti je mimo Európy s mojim mužom do Ameriky. DR Okodo urobil všetko a priviedol môjho manžela späť domov, chcel by som oceniť milé srdce Veľkého okódu, dal ma vidieť život z iného uhla. Verte tomu alebo nie, existujú sily a nie všetky sú používané pre zlé programy. Dávam to tu pre správneho človeka, ktorý má manželské otázky a iné výzvy, aby sa dostal k veľkému okódu pre duchovnú prácu. urobil som svoju časť, ktorá má svedčiť, ale ak si niekto myslí, že prídem na túto stránku pre vtipy, mali by ste si znova myslieť .. Teraz, ak máte záujem o dosiahnutie skvelého okódu pre konzultácie a ďalšie výzvy, , láskavo ho oslovte na info.usa.temple@gmail.com

213 silvia silvia | E-mail | 6. dubna 2018 v 18:36 | Reagovat

Ahoj všetci tu, rozhodol som sa, že strávim celý deň na internete, aby som sa uistil, že veľa ľudí dokáže čítať moje svedectvo o Dr.Okodovi, ktorý je silným a pravým kúzlom, My meno je Silvia, som zo Slovenska, neviem, ako to povedať, nemám dostatok slov, nikdy som nevedel, že existujú kúzla, ktoré dokážu naozaj priniesť stratenú lásku, ale Dr.Okodo mi ukázal, že sú skutočné kúzla kolies .. je mocný, že mi pomohol obsadiť kúzla, ktoré prinášajú späť svojho milenca, ktorý bol zle. on je naozaj dokonalý pri prijímaní späť milovaných centier a stratil peniaze a magické peniaze kúzla alebo kúzlo pre dobrú prácu. teraz som šťastný a živé svedectvo, pretože ten muž, ktorý som si chcel zobrať za mňa 3 týždne pred svadbou a môj život bol vzhůru nohami, pretože náš vzťah je už 5 rokov som ho naozaj miloval, ale jeho matka bola proti mne a on keď som sa stretol s týmto kúzlom, povedal som mu, čo sa stalo a vysvetlil situáciu, čo mu bolo na začiatku, bol som nerozhodný, skeptický a pochybný, ale ja som to skúsil a za 48 hodín, keď som sa vrátil Bratislavu môj priateľ ma volal sám a prišiel k mne ospravedlňujem, že všetko bolo urovnané so svojou mamou a rodinou a získal si novú prácu, mali by sme sa oženiť Nevěřila som tomu, lebo kúzelník mi skutočne zachránil život a priniesol milovník späť do môjho života. teraz som šťastný. Je to muž jeho slova, je milý. zdvorilý a pravdivý. on obnovil môj vzťah, ktorý už bol preč 5 rokov je späť ku mne. Som šťastný a všetci vďaka veľkému doktorovi Okodovi, ktorý mi pomáha s jeho bielymi láskou. Ak máte akýkoľvek problém, pošlite mu e-mail s pomocou e-mailu info.usa.temple@gmail.com tiež o novú prácu a náš život sa stal oveľa lepší. som si istý, že je niekto, kto potrebuje pomoc, aby som ti poradil na adresu E-mail: info.usa.temple@gmail.com

214 alex alex | E-mail | 7. dubna 2018 v 11:50 | Reagovat

Aký to je človek. Niektorí hovoria, že dokáže vyliečiť akúkoľvek chorobu a choroby, niektorí hovoria, že má právomoc uzdravovať zlomené vzťahy, rodinu a manželstvá, niektorí hovoria, že je Bohom na Zemi. Som taký krátky, aby som opísal toho muža, ktorý sa volá Doctor Okodo. Nikdy som nevidel zázračnú prácu v mojom živote, až keď som sa stretol s doktorom Okodo online, ktorý mi pomohol vrátiť manželku späť od jej ex-milenca. Ak potrebujete nejakú pomoc, aby ste získali späť svojho milovníka, manželku, manžela alebo chcete, aby vám pomohol vyliečiť z akýchkoľvek chorôb, ako je hepatitída, vírus herpes E.t.c. Potom kontaktujte doktora okodo teraz prostredníctvom e-mailu: info.usa.temple@gmail.com

215 marian marian | E-mail | 7. dubna 2018 v 13:26 | Reagovat

Ten, s ktorým som sa zamiloval, použil svoju zraniteľnosť ako príležitosť na ponižovanie, potrestanie a poníženie ma. Stal som sa jeho emocionálnym otrokom. Zneužil ma. Odchádzal som. Moje vnímanie sveta, ľudí, lásky úplne rozbité. Zneužitie ukončilo to, čo zostalo na mojom srdci. Racionálne som vedel, že je zneužívajúci. Emocionálne som ho miloval a myslel som si, že ho môžem opraviť. Myslím na neho po celý čas, ale nehovorí ku mne. Bol som tak zaťažený intenzívnym strachom, že som bezcenný a nikdy nebude cítiť lásku znova kvôli tomu, čím som bol vystavený osobou, ktorú som milovala ako žiadna iná v najhoršom možnom čase môjho života, že nemôžem uveriť, že život môže byť niekedy taký bol predtým. Poškodilo ma to a zradilo ma toľko, že sa obávam, že nikto nebude mať záujem o niekoho s takou bolesťou. Každá protilátka na situáciu - pitie, sex, rozprávanie, jesť - vytvára ďalšiu vrstvu problémov, aby ste sa vyhli, ale všetko, čo chcete, je niečo, čo by ho mohlo zabrániť. takže keď sa bolesť stala neznesiteľnejšou, musel som sa dostať k DR okodo pre pomoc pri online kúzlach a keď som o ňom viac prečítal a zistila, že je v Amerike najsilnejším kúzlom, potom som cítil úľavu a získal som odvahu aby vyskúšal svoje kúzla. povedal mi, že môj manžel sa vráti domov s tým, že 100% miluje mňa a deti a že moja rodina sa znova znova zotaví po tom, čo mu na neho zapíše. najväčší zázrak, aký som kedy videl, bolo to, že 48 hodín neskôr po jeho odovzdaní kúzla mi manžel povedal, že mi je ľúto, že ma nikdy neopúšťal a tiež mi povedal, koľko mi chýbalo. a tak sa vrátil späť domov s mocou tohto kúzla dr. okodo. Boli sme spolu žijúci v pokoji a miloval ma bezpodmienečne po tom, ako som zažil kúsky ok okó. môžete ho tiež kontaktovať pre podobné problémy pri riešení vášho problému E-mail: info.usa.temple@gmail.com

216 marisa marisa | E-mail | 8. dubna 2018 v 12:54 | Reagovat

ČO VÁS VEĽKÝ ODBORNÍK PRE ČO DR DR. ISIKOLO MÁ AKO MÁ A MÔJ DOMÁCNOSŤ.
Volám sa martin Marisa z Belgicka, chcem rýchlo povedať svetu, že existuje skutočné on-line kúzelník, ktorý je silný a skutočný, jeho meno je Dr. Isikolo. Pomohol mi nedávno zjednotiť môj vzťah so svojím manželom, ktorý ma opustil, Keď som sa skontaktoval s doktorom Isikolo, zaujal mi lásku a môj manžel, ktorý povedal, že nemá so mnou nič spoločné, ma opäť zavolal a začal ma prosiť, aby som sa vrátil. je teraz späť s takou láskou a starostlivosťou. dnes som rád, že všetci viete, že toto kúzlo má právomoc obnoviť zlomené vzťahy späť. pretože som teraz spokojný so svojim manželom. Pre každého, kto číta tento článok a potrebuje nejakú pomoc, môže doktor Isikolo tiež ponúknuť akúkoľvek pomoc, ako je Liečba všetkých typov ochorení, súdnych prípadov, kúzla počas tehotenstva, duchovnej ochrany a viac. Môžete ho kontaktovať prostredníctvom svojho e-mailu isikolosolutionhome@gmail.com, alebo ho môžete kontaktovať teraz +2348133261196.

217 ALES ALES | E-mail | 8. dubna 2018 v 17:20 | Reagovat

Mnohí ľudia napísali články o tom, ako im pomohol kúzelník, ale som veľmi vďačný tomuto veľkému kúzelníkovi, ktorý mi priviedol svojho bývalého manžela. Toto svedectvo je pravdivý príbeh a moje meno je ALES. Keď som prišiel do kontaktu s týmto mužom, bolo to aj prostredníctvom svedectva napísaného o ňom a stretol som sa aj s mnohými svedectami o tom, ako pomáha druhým svojim životom. Objaviť sa s ex je jedným z najviac vnútorné najviac pocit, že mnoho ľudí by rád skúsenosti, najmä ako tieto spomienky s našou ex vždy oblak našej mysli, keď niekto robí niektoré z tých vecí, ktoré naša bývalá zvyknutý robiť. Bol som jediný rodič už takmer šesť rokov a hoci môj bývalý manžel bol ďaleko od mojich detí, stále si želám, aby sa raz vrátil ku mne. Toto kúzlo doktor som stretol známy ako doktor OKODO mi pomohol s mojimi želaniami a som rád, že som sa vrátil so svojim bývalým manželom a som veľmi šťastný zdieľanie svedectva so všetkými, aby aj oni môžu stretnúť s týmto skvelým doktorom a vyriešiť ich problémy. Neviem, čo by ostatní mohli cítiť, ako dostať svojich bývalých späť do svojho života, ale vždy viem, že je požehnanie v prestrojení len s jediným prepojením s ex. Ak sa chcete úspešne dostať späť so svojim ex, navštívte túto stránku odungaspelltemple.wordpress.com alebo sa obráťte na toto skvelé kúzlo na adrese info.usa.temple@gmail.com a zdieľajte úžasné svedectvo rovnako ako ja

218 Tina Tina | E-mail | 13. dubna 2018 v 23:26 | Reagovat

Ahoj všichni jsem Tina z Canada, chci poděkovat velkému Obohovi, který je důvodem pro mé štěstí dnes tím, že přivedu svou ztracenou milenku ke mně, i když jsem byl ten, kdo ho špatně vedl k rozpadu, k němuž došlo. Ale jsem rád, že se mohu dostat do kontaktu s doktorem, který mi do 48 hodin přivedl své milence, aniž by věděl, jak to udělal. Chci mu poděkovat za úsměv na tváři a chtěl bych vědět světu, že nám pomůžeme v každé situaci, v níž se ocitneme, pokud jsme ještě naživu a doktor Oboh je mezi kteří jsou ochotni zachránit naše manželství a vztahy. Můžete se s ním spojit prostřednictvím: obohtempleofanswer@gmail.com

Jméno: Tina

Země: Canada

219 fatima fatima | E-mail | 18. dubna 2018 v 11:16 | Reagovat

DÍKY K VELKÉM DR DR NEBEZPEČNÉ PRO ŘEŠENÍ MŮJ PROBLÉMŮ JEHO EMAIL JE (drsunnydsolution1@gmail.com
moje jméno je slečna Fatima, byla jsem manželkou s mým manželem po dobu 5 let, že jsme spolu žili šťastně spolu, a to až do doby, než cestoval do Austrálie na služební cestu, kde se setkal s touto dívkou a od té doby nenávidí mě a děti a miluju jen ona. tak když se můj manžel vrátil z výletu, řekl, že mě nechce vidět znovu a mými dětmi, takže nás vyhnal z domu a teď se chystá do Austrálie, aby viděl tu druhou ženu. takže já a moje děti jsem teď byla tak frustrovaná a já jsem jenom zůstala s maminkou a neudržovala jsem se dobře, protože moje matka se po smrti mého otce oženila s jiným mužem, takže se oženil s ním, a mé děti byly tak zmatené a já jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho miluji a miluju tolik, takže jeden den, když jsem procházel na svém počítači, jsem viděl svědectví o tomto kouzelníku DR Sunny, svědectví sdílela jsem na internetu dáma a to mě působivě zapůsobilo, taky si myslím, že to zkusím. Zpočátku jsem byl strach, ale když jsem si myslel, co já a moje děti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi řekl, aby zůstal klidný jen 24 hodin, že můj manžel se vrátí ke mně a na mé nejlepší překvapení jsem dostal volání od druhého dne mého manžela požádat o děti a řekla jsem DR Sunny a řekl, že vaše problémy jsou vyřešeny mým dítětem. tak tohle bylo to, jak mám svou rodinu zpět po dlouhém stresu brzdit špatnou paní tak se všemi těmi pomoci od DR Sunny, chci, abyste se všichni na tomto fóru připojili ke mně, abych řekl obrovské díky DR Sunny a já také poradenství pro každého, kdo by měl v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémů by měl také kontaktovat jeho e-mail) (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a problémů v životě. opět jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com)

JE SPECIALIZOVANÝ V NÁSLEDUJÍCÍ SPELL.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2) pokud máte vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.

(4) Pokud chcete, aby ženy / muži běhali po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete, aby váš manžel / manželka byl vaším navždy.

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

(9) Jak jste byli scammed a chcete získat zpět ztracené peníze.

(10), pokud chcete zastavit rozvod.

(11), pokud chcete rozvodit svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání byla udělena.

(13) Těhotenské kouzlo otevírat dítě

(14) Zaručte, že vyhrajete znepokojující soudní případy a rozvod bez ohledu na to, jakou fázi

(15) Zastavte manželství nebo vztah, aby se nerozlouskali.

(16) jestliže máte nějakou nemoc, jako je (H I V), (rakovina) nebo jakákoli nemoc.

(17), pokud potřebujete modlitby za osvobození pro vaše dítě nebo pro sebe.

znovu se ujistěte, že ho kontaktujete, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com) okamžitě ho kontaktovat .... zavolejte nebo co jej zašlete na číslo +2348077620669

220 Lana ivana Lana ivana | E-mail | 25. dubna 2018 v 18:29 | Reagovat

NEJVĚTŠÍ SPELL KASTER MÁ MÍSTA A PLNĚNÍ ZPĚT NA MÉ.
Dobrý den, jsem Lana Ivano. Po letech ve vztahu s mým manželem se rozloučil se mnou. Udělal jsem vše, co mi bylo k dispozici, abych ho vrátil, ale všechno bylo marné, chtěl jsem ho zpátky tak špatně kvůli lásce, kterou jsem měl za něj, prosila jsem ho se všemi, dělala jsem sliby, ale odmítl. Vysvětlil jsem mému příteli problém a navrhla, že bych měl spíše kontaktovat kouzelník, který by mi pomohl odhodit kouzlo, abych ho vrátil zpět, neměl jsem jinou možnost, než to zkusit. Poslal jsem zprávu o kouzelnici nazvaném DR RICO OSULA a ujistil mě, že není problém a že všechno bude v pořádku před třemi dny. On dal kouzlo a překvapivě druhý den, zavolal můj manžel. Byl jsem tak překvapen, že jsem odpověděl na výzvu a všechno, co řekl, bylo, že byl tak líto, že se všechno, co se stalo, chtěl, abych se k němu vrátil. On také řekl, že mě tak moc miloval. Byl jsem tak šťastný a šel k němu, a tak jsme znovu začali šťastně žít. E-mail s kouzelnými kolečky je: ricoosulasolutiontemple@gmail.com nebo co ho napiš nebo zavolat +2348133261196 .. Můžete ho poslat e-mailem, pokud potřebujete jeho pomoc ve vašem vztahu nebo jiném případu.

1) Kouzla lásky
2) Ztracené kouzla lásky
3) Kouzla rozvodu
4) Kouzla manželství
5) Vázací kouzlo.
6) Přerušení kouzel
7) Zakažte minulého milovníka
8.) Chcete být propagováni v kanceláři / loterii
9) chtějí uspokojit vašeho milence
Obraťte se na tohoto skvělého muže, pokud máte nějaké problémy s trvalým řešením
přes ricoosulasolutiontemple@gmail.com nebo co ho napiš, nebo ho teď telegramujte +2347082727576.

221 ElliottSal ElliottSal | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 11:35 | Reagovat

annals of internal medicine impact factor  http://modafinil.clubeo.com/  aha healthcare provider cpr

222 ElliottSal ElliottSal | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 17:11 | Reagovat

how to get a prescription for tramadol  http://www.bricksite.com/contrave  best drugstore concealer dark circles

223 Jelka Rodka Jelka Rodka | E-mail | 30. dubna 2018 v 23:41 | Reagovat

Hej, já jsem Jelka Rodka. Život bez mého manžela byl pro mě a mé děti opravdovým nepořádek. Jsem tak šťastný, že můj Ex přešel zpět pomocí pomocníka Dr. Isikolo. Moje největší překvapení bylo, že 48 hodin poté, co Doktor připravil kouzlo na mě, můj manžel, který mě opustil 4 roky, mi náhle zavolal nečekaně a jsem tak šťastný, že jsme se opět dostali pomoci Dr. Isikolo a jsem tak rád, že budu opět s mým manželem. Dr. Isikolo je velmi krásné kouzelník, můžete ho kontaktovat, pokud potřebujete jeho asistenta, protože vím, že vám může pomoci. kontaktujte jej prostřednictvím jeho e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com nebo Whatsapp ho nyní +2348133261196.

224 monika Mislav monika Mislav | E-mail | 2. května 2018 v 15:25 | Reagovat

Naliehavá efektívna láska Kúzelník, ktorý vám pomôže priniesť späť bývalého milenca a zachrániť vaše manželstvo rýchlo, ricoosulasolutiontemple@gmail.com je určite najlepší kúzelník online a jeho výsledok je 100% zárukou! ... veľa ľudí stále trpí všetkými spôsob života. Čo je to tá zvláštna vec, ktorá vás obťažuje? Niekedy problém nie je problém, ale problémom je neschopnosť identifikovať tých, ktorí majú riešenie. Som MONIKA MISLAV z Edinburghu Veľká Británia a rád by som vám predstavil DR RICO OSULU človeka, ktorý prišiel zachrániť ľudstvo zo všetkých otázok života. Odo dňa, keď som sa s ním stretol, to bol deň, kedy môj problém skončil. Keď múdrosť bliká, stane sa to slovo pre múdrych. Chcel by som vás povzbudiť, aby ste sa s DR RICO OSULOU spojili s akýmkoľvek problémom, ktorým čelíte, a buďte si istí, že s Bohom budú všetky veci spolupracovať pre vaše dobro. Môžete sa obrátiť na DR RICO OSULU prostredníctvom e-mailu: ricoosulasolutiontemple@gmail.com Blahoželám vám, ako ste to urobili, skutočne ste ďalším svedkom. Môžete ho tiež zavolať alebo ho pridať na stránku Whatsapp alebo Telegram: +2347082727576.

225 Melinda Melinda | E-mail | 8. května 2018 v 18:10 | Reagovat

Zelim da pohvalim jednu zenu koja mi pomogla da vratim voljenu osobu zena je moc nazovite i uverite se+381612032326 viber

226 Safina Safina | E-mail | 9. května 2018 v 23:24 | Reagovat

Sem napište komentářSVĚDECTVÍ:

Jmenuji se Safina jsem z Los Angeles, jsem zde, abych svědčil o skvělé práci velkého kouzelníka, který mi pomohl se všemi svými problémy dnes jsem šťastný kvůli němu, všechno začalo v roce 2002, kdy jsem byl ženatý s mužem Johanem Smithem UK, mě po 15 letech manželství unavuje a není žádné dítě a věci jsou pro nás těžké, finančně jsme nebyli v pořádku a můj manžel se snaží o rozvod, jen aby mě žil sám a tvářil se životu, modlil jsem se k Bohu abych ho vrátil, až do roku 2016, kdy jsem se seznámil s přítelem, který mě odkázal na doktorku Odii kouzelnou kolečku, která jí pomáhala s vlastními problémy, povzbudila jsem mé vlastní a kontaktovala ho, první věc, kterou řekl, bylo, že mé problémy jsou u konce od kontaktovali ho za pomoc. Věřím mu a zeptám se ho, co mám dělat dál, řekl mi, co mám dělat, a poté řekl, že se můj manžel vrátí ke mně, aby mě prosil o kolena za 24 hodin, to bylo po 10 letech rozvodu, překvapivě po jeho práci, můj manžel přišel prosit na kolenou, naléhavě ho přijal a informoval o tom Dr. Odii, řekl, že pro mě bude hodit Money Spell, aby moje rodina byla finančně zvýhodněná a pracoval jsem s ním po 48 hodinách všude jít lidé milují mě a mé podnikání se pohybuje dopředu za to nejlepší, teď jsem šťastná a ráda informovala svět, že je to nejsilnější člověk, se kterým jsem se setkal kdekoliv na světě, že má řešení jakéhokoliv problému, který máš, on není peníze vědomí, že pomůže a počkat, dokud jste v pořádku před očekáváním jeho ocenění, takže moji bratři a sestra, pokud jste v jakékoli situaci a potřebují pomoc i poradenství, měli byste kontaktovat Dr. Odii dnes a vaše problémy vyřešeny. Zde je jeho email: odiasolutioncenter@gmail.com a jeho číslo Whatsapp: +2349065101630 a Viber číslo: +27638836445. pro vás, kteří potřebují pomoc, a pro ty, kteří mi chtějí za mnou děkovat za dobrou práci.

227 ElliottSal ElliottSal | E-mail | Web | 10. května 2018 v 17:03 | Reagovat

best buy graphics tablet  http://www.jefaismonsite.fr/alprazolam/  online drugstore without prescription

228 Veronica Saciri Veronica Saciri | E-mail | 12. května 2018 v 11:40 | Reagovat

Dobrý deň, moje meno Veronica Saciri chcem svedčiť o mocnom a veľkom kúzelníkovi nazývanom Dr. Isikolo, mal som ťažkosti s otehotnením v dôsledku chronickej choroby, to ma tak znepokojilo a bolo som smutné, že môj manžel nebol s ňou spokojný a jednu noc prišiel späť domov nahnevaný mi povedal, že chce byť otcom a pretože som nemohol urobiť ho, že sa rozhodol vziať niekoho iného a rozviedol ma bol som zničený a plakal celú noc bol strach, že by som skončil v nemocnici stále premýšľal o dobré časy, ktoré sme mali spolu a koľko mi to chýbalo, hľadal som niečo online, keď sa ozvalo hlásenie týkajúce sa tohto skvelého kúzelníka a ako mu to pomohlo toľko v podobných problémoch, o čom som na to už nejaký čas premýšľal a rozhodol sa ho vyskúšať, keď som ho kontaktoval, povedal mi, že po 24 hodinách sa môj manžel vráti a ja budem tehotná, urobil som všetko, čo ma požiadal, aby som urobil, až na moje najväčšie prekvapenie, že druhý deň to bol môj manžel späť domov, on zavolajte, aby ste prosili o odpustenie ness a zrušil rozvod, 4 týždne po tom, ako doktor potvrdil, že som tehotná, som tak šťastná, že vám môže pomôcť a tiež ho kontaktovať na isikolosolutionhome@gmail.com alebo jeho Whatsapp: +2348133261196

229 jackson24 jackson24 | E-mail | 27. května 2018 v 1:06 | Reagovat

Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo být štastné v manželství po tolika spotech a zklamání. to všechno zacalo poté, co se muj snoubenec zaujal,
z niceho nenávistne prišla, zpocátku jsem si myslel, že se jen jedná, dokud mi nezapadne, že ztrácím svého muže na jinou ženu
. nekterí ríkali, že je posedlý nekterými démony, kterí nechtejí, abychom se oženili, jiní ríkali, že je zamilovaný do jiné ženy. Byl jsem ohromen a bezradný
, ztrácel jsem své jméno je HELEN BERNARD, chci svedcit o silném kouzelném kolecku (wiccanspelltemple@gmail.com), který prinesl radost do mého sveta
muj muž a já jsme nemeli rešení.
moji radost se vrátila, když muj prítel me predstavil kouzelníkovi,
musím ríct, že jsem nikdy v tomto živote nevidel takového cloveka,
tak jemné, teplé a milé. zpocátku jsem ho pochyboval, protože falešné kolecka,
ale po mém nejvetším prekvapení poté, co odnesl kouzlo bez toho, abych sbíral desetník z penez, se muj manžel vrátil.
mužu ríci, že jsem ted štastne ženatý a užívám si toho nejlepšího z manželství. jeho 8 let manželství a každodenní pocit svého medového mesíce.
pro ženy, které procházejí rozcilením a zklamáním, musím ríct, že existuje nadeje, ješte ne zoufalství.
mužete se vrátit zpet
.
MUŽETE KONTAKT DR WICCAN: wiccanspelltemple@gmail.com NEBO
CALL +2349071952741

230 sláva sláva | E-mail | 5. června 2018 v 10:12 | Reagovat

moje jméno je sláva, Slyším, abych svědčil o tom, jak jsem se vrátil na svého manžela, že jsme se oženili více než 9 let a dostali jsme dvě děti. věc s námi probíhala dobře a jsme vždy šťastní. až se jednoho dne můj manžel začal chovat tak, jak jsem nedokázal pochopit, byl jsem velmi zmatený tím, jak se ke mně a dětem choval. později ten měsíc se už vůbec nevrátil domů a on mi zavolal, že chce rozvod, zeptal jsem se ho, co jsem udělal špatně, abych si od něj zasloužil, všechno, co říkal, je, že chce rozvod, že mě nenávidí nechci mě vidět znovu v jeho životě, byl jsem šílený a také frustrovaný nevím, co dělat, byl jsem nemocný více než 2 týdny kvůli rozvodu. Miluji ho tolik, že je pro mě všechno bez něj, můj život je neúplný. Řekla jsem své sestře a ona mi řekla, abych kontaktoval kouzelník, nikdy jsem nevěřil ve všechno kouzlo, které to bylo. Jen bych chtěl zkusit, jestli něco z ní vyplyne. dala mi jeden africký kontakt s africkými a požádala mě, abych se s ním spojil za návrat svého manžela ke mně, byl jsem velmi potlačen poté, co jsem kontaktoval baba, on mi odpověděl a začali jsme mluvit, podél linie, baba mi řekla že můj manžel byl vzat jinou ženou, že ona kouzlo na mého manžela z Brazílie, to je důvod, proč mě nenávidí a také chtějí, abychom se rozvedli. pak mi řekl, že musí vyloučit kouzlo na mého manžela, které ho přiměje, aby se vrátil ke mně a k dětem, opravdu to odnesl kouzlo a po 1 týdnu mi zavolal můj manžel a on mi řekl, že bych měl odpustit on se začal ospravedlňovat po telefonu a říkal, že mě stále miluje, že neví, co se s ním stalo, což ho přimělo, aby opustil mě a děti.
to je způsob, jakým se opět setkáváme, a moje rodina je dnes dnes šťastná. moc děkuji MR EGBO za to, co jste udělali pro mě, že bych dnes nebyl nic, pokud ne pro vaše skvělé kouzlo. chci, aby jste se všemi svými přáteli, kteří procházejí všemi těmito druhy lásky, probouzejí svého manžela, manželky nebo bývalého přítele a přítelkyni, aby kontaktovali dregbosolutioncenter@gmail.com. a uvidíte, že váš problém bude vyřešen bez prodlení. on se specializuje na řešení dalších problémů, včetně následujících, jak mi zmínil.
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) pokud máte vždy špatné sny.
(3) Chcete být povýšeni ve své kanceláři.
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Pokud potřebujete finanční pomoc.
(7) Pokud chcete léčit HIV AIDS
kontaktujte jej nyní pro okamžité řešení vašeho
problémy na adrese dregbosolutioncenter@gmail.com
Děkuji

231 Michelle Michelle | E-mail | 8. června 2018 v 19:36 | Reagovat

Ja som Michelle Bradley podľa mena. Pozdravy každému, kto číta toto svedectvo. Odmietla ma manžel po troch (3) rokoch manželstva práve preto, lebo na neho malá iná žena a nechal ma a dieťa trpieť. jeden deň, keď som čítal na webe, videl som príspevok o tom, ako toto kúzlo nazýva Dr. Isikolo na tejto adrese isikolosolutionhome@gmail.com, pomôcť žene, aby dostala späť svojho manžela a ja som mu odpovedal na jeho adresu a povedal mi, že žena mala na muža kúzlo a povedal mi, že mi pomôže a po troch dňoch, keď budem mať svojho manžela späť. Veril som mu a dnes som rád, že všetci viem, že toto kúzelník má právomoc priviesť milovníkov späť. pretože som teraz spokojný so svojim manželom. Ďakujem za to, že mi pomohol Dr.Paul kontaktovať ho na email: isikolosolutionhome@gmail.com alebo ho na Whatsapp +2348133261196

232 Gloria Gloria | E-mail | 8. června 2018 v 21:00 | Reagovat

Wooow, já jsem Gloria Meyersová, chci se svému životnímu příběhu podělit o to, jak mám svého manžela, především mám své štěstí zpátky, myslel jsem na inzerát jednoho dr. Saheeda na internetu o tom, jak pomáhá dívce dostat svého přítele zpátky, takže ho musím kontaktovat, aby mi pomohl obnovit své manželství, můj manžel mě nechal po dobu 5 let manželství, protože jeho rodina a přátelé mě nemají rádi a požádají ho, aby dostal další dáma, ale když jsem kontaktujte Dr. Saheeda o pomoc, řekl mi, abych relaxoval, že mi pomůže, doktor Saheed přivedl zpět svého manžela, který mě nechal 5 let za pouhých 24 hodin. Toto je mocné kouzlo, které jsem nikdy v životě neviděl, vrátil se ke mně manželovi za pouhých 24 hodin a řekl mi, že budu mít vlastní dítě, dnes mám 1 rok staré dítě, ten člověk je skvělý, v případě, že někdo potřebuje pomoc a chce se s ním spojit, vy může se k němu dostat prostřednictvím: Email: saheedtempleofsolution@gmail.com, Viber číslo: +27638836445. Co je to číslo aplikace: +2349065101630.

233 Angelica Angelica | E-mail | 11. června 2018 v 11:19 | Reagovat

Všetko vďaka Dr. Isikolo za láskavo kúzlo, ktoré prinieslo môjho manžela späť domov
Am Angelica Ivica .... Dnes som veľmi šťastný, nie kvôli všetkému, ale len kvôli tomu, čo pre mňa urobil tento skvelý muž, ktorý Dr. Isikolo urobil. Bol som taký, keď ma opustil môj manžel. Len nemôžem uveriť, že teraz môj manžel je teraz späť ku mne na kolenách s rubínovou ružou prosiť, aby som ho vzal späť a on cítil ľútosť a ľutoval, že ma opustil a že mi spôsobil bolesti po rozvode. A celý tento zázrak sa stalo, keď som nariadil naliehavé 48 hodín od doktora Isikolo. Pane, som dnes najšťastnejšia žena v celom tomto širokom svete. Doktor Isikolo si to naozaj urobil .. Áno .. Je to zázrak a večné potešenie a veselosť pre mňa a moju rodinu dnes ... Ďakujem vám, pánovi za vašu vzácnu pomoc. Ste pravý kúzelník a nikdy nebudete zabudnutí za to, že si znova splnil svoju ženu .. Ste mojim hrdinom .. Deti sú radi, že majú svojho otca navrátiť domov. kontaktujte ho, ak potrebujete naliehavú pomoc vo vašom vzťahu. E-mail (isikolosolutionhome@gmail.com) alebo WhatsApp ho +2348133261196

234 mariana mariana | E-mail | 12. června 2018 v 19:38 | Reagovat

MUSÍTE PREČÍTAŤ:
AKO MÁM SPÄŤ MÔJ ČLOVEK, MÁJ LÁSKA, MÔJ ŠTÝL A MÔJ ŽIVOT ŽIADNA ..........................
Pozdravy každému, kto číta toto svedectvo. Odmietla ma manžel po troch (3) rokoch manželstva práve preto, lebo na neho malá iná žena a nechal ma a dieťa trpieť. Jedného dňa, keď som čítal cez web, videl som príspevok o tom, ako táto láska kúzla na tejto stránke, ktorá pomohla žene, aby späť svojho manžela a ja som mu odpovedal na jeho adresu a povedal mi, že žena mala kúzlo na môjho manžela a povedal mi, že mi pomôže a po dvoch dňoch, keď budem mať svojho manžela späť. Veril som mu a dnes som rád, že všetci viem, že toto kúzelník má právomoc priviesť milovníkov späť. pretože som teraz spokojný so svojim manželom. Vďaka Dr abubakar Usmanovi. To je dôvod, prečo som šťastný, že zdieľam svedectvo, takže každý, kto potrebuje pomoc, aby sa s ním spojil prostredníctvom e-mailu ugbegundenger@gmail.com

235 Edna Rakitic Edna Rakitic | E-mail | 27. června 2018 v 19:08 | Reagovat

Četl jsem několik svědectví o lásce kouzelníka Dr. Isikolo o tom, jak pomohl spoustě lidí, aby vrátili své ex milovníky do 48 hodin. S pozdravem jsem si jen myslel, jestli to bylo skutečné a kdyby tento muž mohl opravdu pomoci vrátit mého milence koho tak moc miluji. Rozhodl jsem se ho kontaktovat, protože mám moc rád svého přítele a my jsme byli odděleni po pár měsíců, že jsem mu opravdu hodně zapomněl, snažil jsem se všechny ostatní prostředky, abych ho zpátky, ale nemohl. Kontaktoval jsem DR LOVE a on mi řekl že se můj ex se vrátí ke mně v příštích 48 hodinách, doktor Isikolo ho propustil, aby věděl, jak moc jsem ho miloval a chtěl. A otevřel oči, aby ukázal, jak moc jsme spolu sdíleli. Můj ex je nyní zpátky ke mně. Jak píšu toto svědectví právě teď jsem nejšťastnější dívka na zemi a já a můj přítel žijeme šťastný život a naše láska je nyní silnější než jak to bylo ještě předtím rozchod. Všem děkuji Dr. Isikolo za nadměrnou práci, kterou mi udělal, když mi pomohl dostat se zpět se svým bývalým přítelem. Rád bych ztratil adresu Dr. Isikolo a doufám, že uvidíte toto svědectví a kontaktujete ho, pokud máte milenec, který opravdu chcete tak špatně, jeho pošta: isikolosolutionhome@gmail.com a jeho přímý kontakt s Whatsapp nebo Viber +2348133261196.

236 Emilia Rob Emilia Rob | E-mail | 30. června 2018 v 17:16 | Reagovat

Chci dovolit světu vědět o Dr. Isikolo Velké kouzelnické kolečko, které mi přivedlo svou ženu, když jsem si myslela, že veškerá naděje byla ztracena. Dr. Isikolo použil své silné kouzlo, aby mi na tváři usmál a vrátil mou ženu se svým kouzlem. Nejdříve jsem si myslel, že snila, když se moje žena vrátila ke mně na kolena a prosila mě, abych jí odpustil a přijal ji zpátky. i od té doby mě miluje víc, než jsem kdy čekal, takže jsem se sliboval svému já, nechám svět vědět o doktorovi Okokakovi, protože je Bůh na zemi. Máte problémy ve vašem vztahu? Váš partner se s vámi rozloučil a stále ho milujete a chcete ho zpátky? Máte problémy se svými financemi? nebo potřebujete pomoc jakéhokoliv druhu, pak se obraťte na Dr. Isikolo dnes, protože vám dám 100% záruku, že vám pomůže, stejně jako mi pomáhal. Dr. Isikolo pošlete toto skvělé kouzlo e-mailem prostřednictvím isikolosolutionhome@gmail.com a můžete mu i Co si s ním nebo Viber na +2348133261196

237 ESTHER ESTHER | E-mail | 3. července 2018 v 10:54 | Reagovat

Tu je svedčiť o tom, čo mi toto skvelé kúzlo mi urobilo. Nikdy neverím v odovzdávaní kúzel, kým ma nebudem pokúšať to skúsiť .. Ja a môj manžel mali veľa problémov spolu žiť, vždy ma nebude šťastný, pretože sa zamiloval do inej slečny mimo nášho manželstva Snažil som sa najlepšie, aby sa ubezpečil, že môj manžel opúšťa túto ženu, ale čím viac sa s ním rozprávam, tým viac mi spôsobuje smutnosť, takže moje manželstvo sa rozviedlo, pretože mi dáva väčšiu pozornosť. Takže so všetkými tými bolesťami a úzkosťou som sa rozhodol kontaktovať špecialistu na kúzla, ktorý sa zaoberá kúzlom, aby zistil, či medzi mnou a mojim manželom znova nedôjde. Toto špecialista kúzelného kúzla mi povedal, že môj manžel je naozaj vo veľkom pase, pretože bol očarený s nejakou mágou, a tak mu povedal, aby urobil všetko zvyčajne znova. on šiel dopredu a hodiť okouzlenie pre mňa po 3 dňoch odovzdávania kúzla môj manžel úplne zmenil on sa ospravedlnil povedať, ako sa so mnou zaobchádza, že on sám, naozaj ďakujem Špecialista kúzla vrátiť môj manžel ku mne chcem, aby každý kontaktujte ho pre tých, ktorí majú nejaké problémy spojené s problémom manželstva a problémy s vzťahmi, ktoré vám to vyriešia. ich e-mailová adresa je tu: spellspecialistcaster937@gmail.com
1) Ak chcete, aby váš ex späť.
(2) kúzlo lásky
(3) Chcete byť povýšený v kancelárii.
(4) Chcete, aby ženy / muži bežali za vás.
(5) Ak chcete dieťa.
(6) Chcete byť bohatí alebo vyhrať lotériu.
(7) Chcete, aby ste svojmu manželovi viazali navždy.
(8) Ak potrebujete finančnú podporu.
(9) Ak nemôžete uspokojiť svojho partnera.
(10), aby ste zastavili svoj rozvod.
(11), ak sa chcete odlíšiť od svojho manžela.
(12), ak chcete, aby vám boli priznané vaše želania.
(13) Kúzlo tehotenstva mysli na dieťa
(14) Záruka, ktorú vyhráte v ťažkých právnych prípadoch a rozvode bez ohľadu na scénu
(15) Zastavte svoj sobáš alebo vzťah, aby sa rozpadli.
Opäť e-mailová adresa je spellspecialistcaster937@gmail.com
Čokoľvek chcete, dostanete to od špecialistu na kúzla. jednoducho ho kontaktujte a vysvetlite mu svoj problém a vyriešte ho.

238 Cornel Horatiu Cornel Horatiu | E-mail | 7. července 2018 v 18:49 | Reagovat

NAJLEPŠÍ TOP TAJNÝ spôsob, ako vyhrať LOTTERY s MAGIC víťaznými číslami DR ISIKOLO

Vždy som chcel byť schopný žiť bez výplaty na výplatu alebo mať akýkoľvek dlh. Pracoval som v účtovníctve asi 20 rokov a nebol schopný splniť svoje ciele. Zdá sa mi, že kedykoľvek som vstúpil do spoločnosti a dostal som peniaze, moja životná náročnosť by výrazne vzrástla a ja som nikdy nemohol dostať sa dopredu. Stretol som sa s mnohými svedectvami o tom, že ste svedčili o tom, že doktor Isikolo je kúzelníkom voodoo loterie, ktorý vám pomôže odovzdať kúzlo LOTTERY a poskytnúť vám oprávnené čísla na výhru lotérie, v prvom rade som tomu neveril, ale ako sa život zhoršil rozhodol sa vyskúšať, teraz môj pokus ma urobil milionárom, Hľa som vyhral (JEDEN MILIÓN EUROS) teraz som živým svedectvom o dobrých prácach doktora Isikola Nadaný človek s veľkými mocnosťami, je to moje tajomstvo, ale ja rozhodol sa zoznámiť s celým svetom, pretože môže pomôcť ľuďom, ktorí hrajú akúkoľvek lotériu. Vyhral som 1 000 000 EUR! Nemohol som tomu uveriť! Nebolo to dostatok peňazí, aby som odišiel okamžite, ale investoval som to dobre a umožnil mi, aby som šiel do práce na čiastočný úväzok a pomôže mi odísť do dôchodku oveľa skôr. Som večne vďačný Dr Isikolo Pošlite mu e-mail teraz: isikolosolutionhome@gmail.com whatsapp alebo Viber +2348133261196.

239 Nelson Olga Nelson Olga | E-mail | 10. července 2018 v 17:28 | Reagovat

Děkuji za váš zázrak Doktor Isikolo Tento článek je věnován Dr. Isikolo. Byl jsem ženatý se svou ženou po dobu 6 let a nedávno se se mnou rozloučila a hluboce mi to zranilo, když mi řekla, abych ji nechala sama a že už mě nemiluje, když jsem jí byla vždy věrná a upřímná. Snažil jsem se všechny způsoby, jak ji zpátky koupit, co chce, jako vždycky, a ona mi stále nechává srdce zlomené a má dokonce i nového přítele, který mě zničil ještě víc, dokud mě můj přítel ze střední školy nenáviděl na tohle skutečné kouzlo Dr. Isikolo. Tenhle člověk mě úplně změnil. Sledoval jsem všechno, co mi řekl, abych udělal, a moje žena se vrátila zpět, aby mě prosila. Byl jsem ohromen, všechno se stalo přesně tak, jak mi řekl. Měl jsem víru ve všechno, co mi řekl, a všechno bylo pravdivé. Také on tam byl každý okamžik, dokud jsem dostal mé štěstí zpátky a on také poskytuje kouzla, která vyléčí impotenci, holosti, nemoci, jako je HIV / AIDS, Herpes, Rakovina E.T.C. Můžete ho kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese isikolosolutionhome@gmail.com whatsapp nebo Viber +2348133261196.

240 audry audry | E-mail | 11. července 2018 v 11:01 | Reagovat

Volám sa Ahiga Audrey, žijem v Ohio, USA a som rád, že mám krásny a starostlivý manžel s tromi deťmi. Veľká chyba sa vyskytla v mojej rodine pred rokom, medzi mnou a mojim manželom, tak hrozné, že vec predložil súdu na rozvod. Povedal, že už nikdy so mnou nebude zostať a že ma viac miluje. Preto odišiel z domu a spôsobil mne a mojim deťom, aby prešli vážnymi bolesťami. Snažil som sa všetkými mojimi prostriedkami, aby som ho dostal späť cez veľa žobrania, ale všetko nepoužiteľné. Nakoniec potvrdil, že urobil svoje rozhodnutie a už ma nikdy neuvidí. V šialenej noci, keď som sa vrátil z práce, stretol som sa s mojím priateľom, ktorý sa spýtal môjho manžela. Vysvetlil som jej všetko, a tak mi povedala, že jediný spôsob, ako môžem dostať svojho manžela späť, je navštíviť kúzelníka, pretože naozaj pracoval aj pre ňu. Nikdy som neveril v hláskovanie, ale nemal som inú možnosť, ako sledovať jej radu. Dala mi e-mailovú adresu kontroly pravopisu, ktorá je spellspecialistcaster937@gmail.com
Nasledujúce ráno som poslal e-mail na adresu, ktorú mi dala, a ubezpečenie o tom, že môžem vrátiť môjmu manželovi za dva dni. Aké fantastické vyhlásenie! Lol !!! Nikdy som si nemyslel, že so mnou hovoril a povedal mi všetko, čo som potreboval. Druhý deň ráno, prekvapujúco, môj manžel, ktorý ma nezavolal viac ako rok, ma zavolal, aby som sa vrátil. Tak úžasné, že? Tak sa vrátil ten istý deň s veľkou láskou a radosťou a bol ospravedlnený za svoje chyby a za bolesť, ktorú spôsobil mne a mojim deťom. Od tohto dňa je náš vzťah silnejší ako predtým. Ďakujeme vám za pomoc z tohto skvelého pravopisného kanála. Mojou radou pre všetkých, ktorí tam sú, sú rôzne výzvy kontaktovať tohto skvelého človeka a práve tak, ako pre mňa urobil, vyrieši všetky vaše problémy. Môžete mu poslať e-mail prostredníctvom tejto e-mailovej adresy. Sľúbil som mu, že poviem celému svetu o jeho veľkolepých silách. ak ste v takomto stave alebo ak máte nejaký problém s "prevzatím svojho ex. nielen že vám môže pomôcť
1) Buďte povýšený vo všetkom, čo robíte.
2) Zarobte dobré peniaze alebo vyhrajte lotériu.
3) Dosiahnuť úspech v podnikaní.
4) duchovné problémy.
5) stíhaný
6) Pozrite sa na životného partnera.
7) získajte dobre platené zamestnanie.
8) Získajte kontrolu nad svojim manželstvom.
9) získať výhody a získanie príťažlivosti od ľudí.
10) stratiť peniaze.
(11) liečiť všetky choroby. ako liečebné aj nezdravé, rovnako ako HIV / AIDS, rakovina, čokoľvek
(12) vyriešiť problémy s tehotenstvom a žehnať s deťmi.
(13) Získajte svoje vízum alebo pracovné povolenie
jeho e-mail opäť adresa je opäť spellspecialistcaster937@gmail.com

241 Barbara Perisic Barbara Perisic | E-mail | 16. července 2018 v 14:20 | Reagovat

Som vonku, aby som rýchlo poslúžil tejto dobrej správe celému svetu o tom, ako som dostal svojho bývalého manžela. Bol som oddelený od môjho manžela na preukaz 3 roky a nebol som spokojný, že som potreboval vrátiť môjho manžela späť, pretože život osamelosti bol pre mňa strašný a moje 3 deti som hľadala nejakú možnú kúzelnú kariéru, ktorá môže priniesť späť môjho manžela a potom sa stretnem s Dr. Isikolo som videl komentár o doktorovi Isikolo, ako prináša milovníkov spolu s jeho kúzlom Kontaktoval som ho a riadil ma. Požiadal som o riešenie, začal liečbu pre moje kúzlo, požiadal som o niektoré informácie, ktoré som mu poslal a tiež mi povedal, že musíme kúpiť nejaké veci na toto kúzlo, aby pre mňa dobre pracovali a ktoré som cítil peniaze pre neho po 48 hodinách mi zavolal môj manžel a začal ma pyšovať za odpustenie za všetko, čo sa stane, že som tak šťastná práve teraz, že sme späť ako jedna rodina pre každého, kto potrebuje pomoc veľkého kúzelníka, ktorý môžete kontaktovať: isikolosolutionhome@gmail.com alebo Whatsapp alebo Viber ho na +2348133261196

242 Naomi sigel Naomi sigel | E-mail | 17. července 2018 v 12:40 | Reagovat

Kontaktujte Dr Isikolo teraz pre víťazné čísla lotérie Spell Email: isikolosolutionhome@gmail.com

Moje meno je Adrienne Bernardo I Žijem v: New Jersey, mám 55 rokov, chcem, aby ste vedeli, ako mi pomohol doktor Sambo, je to veľkorysý s víťaznými číselnými loteriami, začiatkom tohto roka 2018 som ho kontaktoval na kanadské číslo lotérie , dal mi a vyhrala som 650 miliónov dolárov Šesťdesiat a päťdesiat tisíc dolárov Stále nemôžem uveriť, že ľudia by mohli mať tento druh moci v dnešných moderných dňoch. Dr Isikolo je najlepší, dal mi úsmev na tvári a moja rodina je teraz bohatá. Každý musí byť bohatý, kontaktujte Dr Isikolo za šťastné víťazné čísla a bohatý celý svoj život. Kontaktujte ho teraz, nezáleží na tom, kde sa nachádzate, nezáleží na tom, aký je váš stav v živote, kontaktujte ho a on vám pomôže dobre ... Email: isikolosolutionhome@gmail.com alebo whatsapp alebo Viber +2348133261196

243 violete violete | E-mail | 17. července 2018 v 22:58 | Reagovat

Nikdy nevěřím v deklaraci lásky, dokud jsem se nesetkal s mým přítelem, který mi řekl všechno o DR.Chamberci, který přivedl svého bývalého přítele, i když mi řekla, že jí nevěřím, protože jsem si myslela, že by měla mít stejný falešný kolečko Spell, moje peníze. I když jsem jí dal příležitost vysvětlit vše, co má říct o DR.Chamberci, řekla jsem jí, že je spousta podvodníků, kteří chtějí vzít naše peníze a já jim nikdy nebudou oběť, i když se můj snoubenec má oženit mě pár měsíců, trpělivě čekám na jiného, ​​ale moc ho miluji. Řekla mi, že tento DR.Chamberc není falešný, že je správný a že pomohl mnoha lidem, aby se vrátili své drahé, a pak jsem se jí zeptal, jak to funguje a jaké požadavky mám před tím, než může láska se mě valí? Řekla mi, že mu pošlu e-mail na chamberc564@yahoo.com a musím mu říct, co chci. Opravdu jsem ho poslal a řekl mu, že potřebuju svého bývalého chlápka. Řekla jsem mu, že je to můj přítel, který mě na něj nasměroval, proč jsem pochyboval o jeho práci? Řekl, že jeho práce je 100% bezpečná a zajišťuje, aby se nikdo nikdy nedostal do svého chrámu a zůstane stejný. Stal jsem se ohromen na jeho slovech, který mi řekl, a přišla ke mně nějaká myšlenka, jak to vím o všech věcech, které jsme předtím diskutovali. Řekl, že než začne mou situaci, musím mít víru a důvěřovat mu, nechat ostatní kouzelníky a trpělivě čekat sám, že když mohu říci, že dělám všechno, dostanu svého milence zpátky po dobu 72 hodin. Řekl jsem v pořádku, slibuji, že s vámi pracuji sám, pak mi dal formu, jakou jsem vyplnil, a já mu to posílám se svými obrázky i obrázky mého bývalého milence. On mi odpověděl o 30 minut později a řekl mi, že jeho bohové potřebují nějaké věci, aby hodil pravopis na mě a můj problém je velmi snadné, pokud mohu nabídnout tyto věci. Poté, když se ho zeptám, jak mohu tyto věci dostat a jak ho mohu poslat za házení lásky, řekl mi, že bych se neměl obávat, že zde existuje prodejce ve své vlastní zemi. Získejte věci pro mě. Pak se ho zeptám, kolik stojí za nákup všech těchto výrobků? Řekl mi, co jsem mu s plnou důvěrou poslal. O hodinu později mi zavolal a řekl mi, že můj problém byl vyřešen, že budu čekat 72 hodin, že se mou lásku zeptá na mne tak, jak jsem to udělal podle jeho slov, když to bylo asi osmnáct hodin příští tři dny moje první zavolal mi, jestli je doma, chce mě spěchat. Řekl jsem mu, že doufá, že je všechno dobré, řekl, že ano, když jsem mu řekl, že by mohl přijít, můj bývalý kluk se vrátil ke mně a požádal o odpuštění, že věděl, co se s ním stalo. Právě teď jsem tak ráda, že jsem obnovil svého milence zpět a plánujeme, aby se naše svatba brzy objevila, zavolala jsem DR.Chambercu a moc mu děkuji a ptám se ho, co pro něj dělá jako ocenění, řekl mi měl bych zapomenout a držet své peníze, že není po penězích, ale pomáhat lidem, kteří potřebují pomoc tam, vše, co potřebuje, abych udělal více svědectví o něm tak, aby tam lidé, kteří potřebují pomoc, mu také pošlou co je to proč Dneska dnes vydávám své svědectví. Kéž by váš dobrý pán nadále požehnal a dal mu delší život a moudrost. TOTO JE DR E-mailová adresa chamberc564@yahoo.com

244 Jasmin Almir Jasmin Almir | E-mail | 18. července 2018 v 18:06 | Reagovat

Ahoj všetci, ja som Jasmin Almir podľa mena, žije v Bosne. Chcem poďakovať Dr. Isikolo za to, že prináša radosť a šťastie môjmu vzťahu a mojej rodine. Stratil som svojho priateľa a potreboval som pomoc, kým som sa stretol s doktorom Isikolo pravým kúzlom a divinerom a on ma ubezpečil, že budem mať svojho priateľa späť dva dni po tom, čo kúzlo bude obsadené o dva dni neskôr, môj telefón zazvonil a prekvapujúco to bol môj priateľ, ktorý ma dlho nezavolal, a ospravedlňoval som sa za prerušenie srdca a povedal, že je ochotný so mnou venovať zvyšok svojho života. princezná vlna ho uvoľnila, aby vedel, koľko ma miloval a chcel ho práve teraz .. ja a môj priateľ žije šťastný život a naša láska je silnejšia ako to bolo predtým, ako sme sa rozpadli .. Všetko vďaka Dr. Isikolo nadmernou prácou, ktorú urobil pre mňa. Nižšie je e-mail v situácii, ktorá je predmetom srdcového prerušenia, a uisťujem vás, že ako to urobil pre mňa, to určite pomôže. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

245 Grais Grais | E-mail | 19. července 2018 v 20:36 | Reagovat

CIRCA LA MIA STORIA DI VITA

Il mio nome è Grais Bridget, vengo dalla Scozia, voglio condividere la grande notizia della mia vita a tutti e per coloro che hanno bisogno di aiuto anche nella loro vita. Per 6 anni ho sofferto, mio ​​marito mi ha lasciato ed è andato avanti sposare un'altra donna solo perché la sua famiglia non mi ama, anche perché non ero in grado di dargli figli, ero in lacrime per 6 anni soffrendo da quando mio marito ha divorziato da me, stavo cercando un incantatore per aiutarmi online, io ho incontrato tanti incantatori che mi hanno preso tutti i soldi senza aiutarmi, ma il 14 maggio 2018 ho visto un post di una donna che condivideva il buon lavoro di un mago chiamato Dr Odia, devo prendere il coraggio di contattarlo, quando l'ho contattato mi ha detto che il mio problema è stato risolto da quando l'ho contattato, dopo il suo incantesimo mi ha detto che mio marito tornerà da me in meno di 24 ore, cosa che mi è accaduta sorprendentemente, dopo aver lanciato il suo incantesimo per me mi ha detto che mio marito mi chiamano per scusarmi con me. Subito dopo che mi ha detto tutto questo, mio ​​marito mi ha chiamato al telefono e mi ha iniziato a chiedermi di accettarlo dopo 6 anni di divorziato. oggi sto condividendo questa notizia perché voglio che il mondo sappia di lui e del suo buon lavoro, sono anche molto felice di dire che sono incinta ora dopo la sua gravidanza incantata su di me, e per quelli di voi che hanno bisogno di qualche tipo di relazione di aiuto, problema di vita, problema di soldi, nominalo, consiglio di contattare Dr Odia oggi e il problema è risolto qui sono i suoi dettagli di contatto Email: odiasolutioncenter@gmail.com e il suo numero di Whats-App: +2349065101630 e il suo Viber: +27638836445, contatto Lui e vivi la tua vita con felicità.

246 Iva Stefan Iva Stefan | E-mail | 20. července 2018 v 18:46 | Reagovat

E-mail Dr. Isikolo za opravdové kouzlo lásky: isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

Ahoj diváci, Jmenuji se Iva Štefan Jsem velmi šťastný, že sdílet toto svědectví ***, byl jsem zraněn a srdce rozbité, když můj manžel opustil mne s našimi dvěma dětmi, byl jsem zmatený a nevěděl jsem, co dělat, miloval jsem tolik jsem se snažil, abych ho přivedl zpátky, ale bez úspěchu, v jeden věrný den, když jsem přišel z práce, setkal jsem se s mým přítelem, kterému vysvětlím svůj problém, a ona mi řekla o kouzelném kolečku nazvaném "Dr. Isikolo", která ji také otěhotněla, když hledala dítě, kontaktovala kouzelníkem prostřednictvím e-mailu, který mi dal, a kouzelník mi řekl, co mám dělat, a já jsem udělal přesně tak, jak mi bylo řečeno, abych můj manžel, který mě dlouho nezavolal, mě zavolal a začal se omlouvat za všechny špatné věci, které mi způsobil, a teď mě miloval víc než kdy předtím, bratři a sestry, když procházíš nějakou druh problému kontaktujte jej a já vám 100% záruku, že vyřeší vaše problémy. toto je jeho kontakty isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

247 Iva Stefan Iva Stefan | E-mail | 20. července 2018 v 20:01 | Reagovat

E-mail Dr. Isikolo pre skutočné lásky: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

Ahoj diváci, Volám sa Iva Štefana Som veľmi šťastný, že zdieľam toto *** svedectvo, bol som zranený a srdce zlomené, keď ma opustil môj manžel so svojimi dvoma deťmi, bol som zmätený a nevedel, čo mám robiť, miloval som tak veľmi som sa snažil všetko, čo som mohol priniesť späť, ale bez úspechu, na jeden verne deň, ako som prišiel z práce som sa stretol s mojim priateľom, ktorému som vysvetliť môj problém, a ona mi povedala, "Dr. Isikolo", ktorá ju tiež robí tehotenstva pri hľadaní dieťaťa, som kontaktoval kúzelníka cez e-mail, ktorý mi dala, a kúzelník mi povedal, čo mám robiť a urobil som presne tak, ako mi bolo povedané, aby môj manžel, ktorý ma dlho nezavolal, ma zavolal a začal sa ospravedlňovať za všetky chyby, ktoré mi spôsobil, a teraz ma miloval viac ako kedykoľvek predtým, bratia a sestry, ak prechádzate druh problému kontaktujte ho a dám vám 100% záruku, že vyrieši vaše problémy. to sú jeho kontakty isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

248 ogunamen ogunamen | E-mail | 22. července 2018 v 22:23 | Reagovat

Som veľký CHIEF OGUNAMEN jeden z krajín UZEBU (The Magic Man)
Kráľ domorodý doktor UZEBU ma kontaktujte dnes / ugbegundenger@gmail.com
Čo chceš?,
Môžem vás zbohatnúť, priniesť svoj ex_husband,
ex_wife, ex_boyfriend alebo priateľka iba ak ma kontaktuješ dnes.
Ak máte problémy s nasledujúcimi problémami:
(1) Ak chcete, aby vaše ex späť
(2) ak máte vždy zlé sny.
(3) Chcete byť povýšený vo svojej kancelárii.
(4) Chcete, aby ženy / muži bežali po vás.
(5) Ak chcete dieťa.
(6) Chcete byť bohatí bez ľudskej obety
(7) Chcete, aby váš manžel a manželka boli vaše navždy.
(8) Ak potrebujete silu a kúzlo na získanie akéhokoľvek súdneho prípadu
(9) Duchovná pomoc pre Božích mužov
(10) Ak potrebujete urobiť, ako hovorím, kúzlo
(11) Ak potrebujete príkazový tón
(12) Ak potrebujete finančnú pomoc.
(13) Bylinná starostlivosť
(14) Ak nemôžete uspokojiť vašu ženskú sexuálnu túžbu z dôvodu nízkej erekcie.
(15) Ak máte HIV AIDS a všetky druhy chorôb
(16) vrátiť ukradnuté vlastnosti * ochrana majetku a podnikania
(17) Diabetes * Smolu * Mŕtvica * Rozvoj podnikania
(18) vykonáva sex na sne * Duchovný manžel / manželka
(19) problémy s tehotenstvom * Ženy s menštruačnými problémami.
(20) kúzlo na doručovanie drog, ako je kokaín,
(21) právomoc získať vízum a cestovať do zahraničia a biele ženy, aby ste milovali a dali vám peniaze atď.

249 Sofija Emerik Sofija Emerik | E-mail | 24. července 2018 v 12:22 | Reagovat

To je mé svědectví o dobré práci Dr. Isikolo, kteří mi pomáhají .... Jsem Sofija Emerik. A je mi líto, že jsem to uvedl na síť, ale budu muset tímto světem špičkové kouzelník, který přivedl zpátky svého manžela, který mě nechal venku za poslední 3 roky, jsem se nakonec setkal s tímto mužem na blogu vysílání jednoho z nich je klient pro pomoc , vysvětlil jsem mu všechno a vyprávěl mi o kouzelníku, o kterém se dozvěděl, a on mi dal e-mailovou adresu, abych napsal kouzelníkovi, aby mi řekl mým problémům. Za pouhé 2 dny se můj manžel vrátil ke mně. Jen chci vám poděkovat tomuto pravdivému a upřímnému kouzelníkovi, pane, všechno, co jste řekli, se stalo a děkuji vám, pane. Prosím, řekněte každému, kdo hledá nějaké řešení problému, rád bych se laskavě poradil s tímto kouzelníkem, je skutečný, je mocný a to, co kouzelník říká, je to, co se stane, protože všechno, co kouzelník řekl stalo se mi. Můžete jej laskavě kontaktovat na: jeho e-mailová adresa je isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196.

250 Sofija Emerik Sofija Emerik | E-mail | 24. července 2018 v 19:16 | Reagovat

Toto je moje svedectvo o dobrej práci Dr. Isikolo, ktorí mi pomáhajú .... Som Sofija Emerik. A je mi ľúto, že som to uviedol na sieť, ale musím na to, aby svetový špičkový kúzelník, ktorý priniesol späť môjho manžela, ktorý ma zanechal za posledné 3 roky, som nakoniec stretol tohto človeka na blogu vysielania prostredníctvom jedného z klientov pre pomoc , vysvetlil som mu všetko a povedal mi o kúzelníkovi, ktorý o tom počul, a on mi dal e-mailovú adresu, aby napísal kúzelníkovi, aby mu povedal moje problémy. Len za 2 dni bol môj manžel späť ku mne. Chcem len povedať poďakovanie tomuto pravdivému a úprimnému kúzelníkovi, pane, všetko, čo ste povedali, sa stalo a ďakujem vám, pane. Prosím, povedzte každému, kto hľadá akékoľvek riešenie problému, rád by som sa láskavo porozprával s týmto kouzelníkom, je skutočný, je mocný a čokoľvek, čo kúzelník hovorí, je to, čo sa stane, pretože všetko to, čo povedal kúzelník stalo sa mi to. Môžete ho kontaktovať na: jeho e-mailová adresa je isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196.

251 Regina Jamez Regina Jamez | E-mail | 25. července 2018 v 13:11 | Reagovat

Ahoj všetkým mojim divákom som Regina Jamez zo Slovenska Chcem využiť túto príležitosť a poďakovať Dr Isikolo, ktorý mi pomohol vyhrať sumu 320.000 eur. ďakujem Dr Isikolo za to, že mi pomohol vyhrať lotériu. Za posledných 5 rokov hrám v lotérii a nikdy som vyhral. Odvtedy som nebol schopný vyhrať a bol som tak rozrušený a potrebujem pomoc pri výhre lotérie. tak som sa rozhodol ísť online a hľadať pomoc, tam som videl toľko dobrého svedectva o tomto mužovi nazvanom Veľký Dr Clement o tom, ako on hodil šťastie kúzlo lotto pre ľudí, aby vyhral lotérie. Aj ja ho kontaktovať a povedať mu, že chcem vyhrať lotériu, zaujal mi kúzlo, ktoré používam a hrám a vyhral som 320 000 eur. Som taký vďačný tomuto mužovi, len ak ho potrebujete, aby vám pomohol vyhrávať, môžete ho kontaktovať prostredníctvom svojho e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com whatsapp alebo Viber +2348133261196 a určite vám pomôže

252 Dijina Ivor Dijina Ivor | E-mail | 26. července 2018 v 15:28 | Reagovat

Mým účelem dnes je sdílet tento článek se světem o tom, jak mi doktor Isikolo pomohl dostat zpět svého přítele, který se se mnou rozloučil před 4 měsíci. Snažil jsem se, abych mohl vidět důvody se mnou, abychom mohli pokračovat v našem vztahu, ale on mě popřel. Děkuji Bohu za to, že mi pomohl pomoct jít do internetu, prohledal jsem to správně a viděl jsem různé recenze doktora Adodu a já jsem trval na tom, že jsem to zkusil tím, že bys ho kontaktoval prostřednictvím aplikace, která je na (+2348133261196). Dal mi důvod znovu žít a připravil kouzlo a řekl mi, že se můj Ex-přítel vrátí ke mně do 48 hodin. Můžete mi věřit, můj EX-přítel se vrátil ke mně a naše svatba bude držet brzy. Kontaktujte jej teď! pokud potřebujete nějakou pomoc. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196
  a dělá hodně kouzel. Ještě jednou chci říci, že jsem velmi potěšen za vaši pomoc.

253 Adina Adina | E-mail | Web | 27. července 2018 v 16:42 | Reagovat

Ahoj všichni, chci říct velkou poděkování velkému doktorovi obohovi, že mi ke mně vrátili své štěstí. Nevím, jak vyjádřit to, co pro mě udělal, protože pro mě udělal víc než VELKÝ, protože mi vrátil svého milence nejen mého milence, ale teď mého manžela, když se s ním rozloučil dva roky. Opravdu oceňuji velkou pomoc, kterou mi poskytl, a myslím, že jsem tu nejšťastnější žena na zemi. Jsem rád, že můj muž zpátky. Pokud byste chtěl poděkovat Dr. Obohovi nebo potřebovat jeho pomoc, můžete ho laskavě dostat přes obohtempleofanswer@gmail.com

Adina

254 Alina Halebic Alina Halebic | E-mail | 28. července 2018 v 11:33 | Reagovat

NÁVŠTEVA Dr. Isikolo PRO VAŠE ŘEŠENÍ VE WEBOVÉ STRÁNCE (drisikolosolutionhome.webnode.com)

Moje jména jsou sophy Chci svedčit o velkém kouzelném kolečku zvaném Dr. Isikolo, můj manžel a já jsem se oženil již 5 let Nemáme dítě a doktor nám řekl, že nemohu porodit, protože moje lůna má byl poškozen kvůli špatným předpisům na léky to mě tak znepokojovalo a můj manžel nebyl šťastný a tak se rozhodl, že se oženit s jinou holkou a rozvede mě Byl jsem tak smutný Řekl jsem svému příteli o tom, že mi řekla o silném kouzeláři jí dala mi jeho e-mailovou adresu a nikdy jsem tomu nevěřila, že i když jsem se jen rozhodla, že mu to zkusí a on mi řekl, že to bude trvat 24 hodin, aby můj manžel zpátky ke mně a budu otěhotnět pochybovat o něm 3. den můj manžel vrátil se ke mně a plakal, řekl, že nechce rozvod už 3 týdny poté, co lékař potvrdil, že jsem těhotná. může vám také pomoci s kontaktováním na adrese isikolosolutionhome@gmail.com
Webové stránky: drisikolosolutionhome.webnode.com
WhatsApp +2348133261196
můžete ho také kontaktovat, pokud potřebujete pomoc v následujícím setkání: (1) ztratit svou ztracenou lásku
(2) Potřebujete-li finanční pomoc nazývanou bohatý za 3 dny? 2Herbalová péče (3) Nemoci, viry a nemoc (4) závazné kouzlo a další problémy, které s vámi ohrožují Váš život Kontaktujte jej dnes: isikolosolutionhome@gmail.com můžete také kontaktovat Dr. Isikolo prostřednictvím svého mobilního telefonu nebo ho přidat na to, co je napsáno +2348133261196 je testován a důvěryhodný, že budu navždy vděčný Dr. Isikolo.

255 tanas tanas | E-mail | 31. července 2018 v 8:48 | Reagovat

Ten, s ktorým som sa zamiloval, použil svoju zraniteľnosť ako príležitosť na ponižovanie, potrestanie a poníženie ma. Stal som sa jeho emocionálnym otrokom. Zneužil ma. Odchádzal som. Moje vnímanie sveta, ľudí, lásky úplne rozbité. Zneužitie ukončilo to, čo zostalo na mojom srdci. Racionálne som vedel, že je zneužívajúci. Emocionálne som ho miloval a myslel som si, že ho môžem opraviť. Myslím na neho po celý čas, ale nehovorí ku mne. Bol som tak zaťažený intenzívnym strachom, že som bezcenný a nikdy nebude cítiť lásku znova kvôli tomu, na čom som bol vystavený osobou, ktorú som miloval ako nikto iný v najhoršom možnom čase môjho života, že nemôžem uveriť, že život môže byť niekedy taký bol predtým. Poškodilo ma to a zradilo ma toľko, že sa obávam, že nikto nebude mať záujem o niekoho s takou bolesťou. Každá protilátka na situáciu - pitie, sex, rozprávanie, jesť - vytvára ďalšiu vrstvu problémov, aby ste sa vyhli, ale všetko, čo chcete, je niečo, čo by ho mohlo zabrániť. tak keď sa bolesť stala neznesiteľnejšou, musel som sa obrátiť na Dr.Chamberca o pomoc pri online kúzlach a keď som o ňom viac prečítal a zistil, že je najsilnejším kňazom v Ázii, cítil som úľavu a získal som odvahu aby vyskúšal svoje kúzla. povedal mi, že môj manžel sa vráti domov s tým, že 100% miluje mňa a deti a že moja rodina sa znova znova zotaví po tom, čo mu na neho zapíše. najväčší zázrak, aký som kedy videl, bolo to, že o 24 hodín neskôr po jeho odovzdaní kúzla mi manžel povedal, že mi je ľúto, že ma nikdy neopúšťal a tiež mi povedal, ako mi chýbalo. a tak sa vrátil späť domov s mocou tohto kouzelníka Dr.Chamberca. Boli sme spoločne žijúci v pokoji a miloval ma bezpodmienečne potom, čo som zažil kúzla Dr.Chamberca. môžete ho tiež kontaktovať pre podobné problémy pri riešení vášho problému E-mail: chamberc564@yahoo.com

256 Angela Baca Alosilla Angela Baca Alosilla | E-mail | 31. července 2018 v 12:04 | Reagovat

Všetko vďaka Dr. Isikolo za láskavo kúzlo, ktoré prinieslo môjho manžela rozvodu späť domov

Am Angela Baca Alosilla .. Dnes som veľmi šťastný nie kvôli všetkému, ale len kvôli tomu, čo pre mňa urobil tento skvelý muž, ktorý mi dal Dr. Isikolo. Bol som taký, keď ma môj bývalý manžel opustil. Len to nemôžem uveriť, teraz môj bývalý manžel je teraz späť ku mne na kolenách s rubínovou ružou prosiť, aby som ho vzal späť a on cítil ľútosť a ľutoval, že ma opustil a že mi spôsobil bolesti po rozvode. A celý tento zázrak sa stalo, keď som od Dr. Isikolo objednal naliehavé 48 hodín. Pane, som dnes najšťastnejšia žena v celom tomto širokom svete. Dr. Isikolo to skutočne urobil. Áno. Je to zázrak a večné potešenie a veselosť pre mňa a moju rodinu dnes .. Ďakujem vám, pane, za vašu vzácnu pomoc. Ste pravý kúzelník a nikdy nebudete zabudnutí za to, že si znova splnil svoju ženu .. Ste mojim hrdinom .. Deti sú radi, že majú svojho otca navrátiť domov. kontaktujte ho, ak potrebujete naliehavú pomoc vo vašom vzťahu. E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

257 Hellen Hellen | E-mail | 31. července 2018 v 15:58 | Reagovat

O MŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Jmenuji se Hellen Brinkerhoff, jsem ze Skotska, chci se podělit o skvělé zprávy o mém životě všem a těm, kteří potřebují pomoc i v jejich životě. Po dobu 6 let trpím, můj manžel mě opustil a šel dál vzít jinou ženu jen proto, že jeho rodina mě nemiluje, také proto, že jsem mu nedokázala dát dítě, byla jsem v slzách po dobu 6 let trpí, protože když se můj manžel rozvedl, hledal jsem kouzelník, který mi pomohl on-line setkali se tolik kouzelníků, ze mě všechny shromáždili, aniž mi pomohli, ale 14. května 2018 jsem viděl místo ženy online, která sdílí dobrou práci kouzelníka s názvem Dr. Odia, musím odvahu kontaktovat ho, když jsem ho kontaktoval, řekl mi, že můj problém byl vyřešen, protože jsem se s ním spojil, po jeho kouzelném odlévání mi řekl, že se můj manžel vrátí ke mně za necelých 24 hodin, což mi se stalo překvapivě, Řekla mi, že můj manžel říkáme, abych se mi omluvila. ihned poté, co mi to všechno řekl, můj manžel mi zavolal telefonem a začal mě prosit, abych ho přijal zpět po 6 letech rozvedení. dnes sděluji tuto zprávu, protože chci, aby svět věděl o něm a jeho dobré práci. Jsem také velmi ráda, že jsem těhotná teď po svém těhotenském kouzlení a pro ty z vás, kteří potřebují nějaký druh pomoci, problém s penězi, problém s penězi, pojmenujte ji, rád kontaktujete Dr. Odia dnes a máte problém vyřešen tady jsou jeho kontaktní údaje Email: odiasolutioncenter@gmail.com, Pro přímé volání a Viber Chat Číslo: +27638836445.

258 Barbara Ogar Barbara Ogar | E-mail | 1. srpna 2018 v 11:10 | Reagovat

To je mé svědectví o dobré práci Dr. Isikolo, kteří mi pomáhají. Jsem Barbara Ogarová. A je mi líto, že jsem to uvedl na síť, ale budu muset tímhle špičkovým kouzelníkem světa, který přivedl zpět svého manžela, který mě zanechal za uplynulé 2 roky, nakonec jsem se s tímto člověkem setkal na blogu vysílaném jedním z klientů pro pomoc , vysvětlil jsem mu všechno a vyprávěl mi o kouzelníku, o kterém se dozvěděl, a on mi dal e-mailovou adresu, abych napsal kouzelníkovi, aby mi řekl mým problémům. Za pouhé 2 dny se můj manžel vrátil ke mně. Jen chci vám poděkovat tomuto pravdivému a upřímnému kouzelníkovi, pane, všechno, co jste řekli, se stalo a děkuji vám, pane. Prosím, řekněte každému, kdo hledá nějaké řešení problému, rád bych se laskavě poradil s tímto kouzelníkem, je skutečný, je mocný a to, co kouzelník říká, je to, co se stane, protože všechno, co kouzelník řekl stalo se mi. Můžete jej laskavě kontaktovat na své e-mailové adrese isikolosolutionhome@gmail.com. volání nebo Whatsapp nebo Viber ho na +2348133261196

259 Kari Kari | E-mail | 2. srpna 2018 v 18:47 | Reagovat

Volám sa Kari, bola som vo veľkej robotníckej službe takmer 2 roky trpiacou v rukách podvádzajúceho manžela, boli sme šťastní a odchádzali dobre, kým nehovoril o svojej staršej priateľke a ona začala chodiť s ňou mimo naše manželstvo. Než ste to vedeli, prestala sa starať o vlastnú rodinu. Dostal sa do určitej miery, plánoval sa oženiť s ňou a rozviedol ma svoju vlastnú ženu, plakal som a ohlásil som jej svojej rodine, ale nikdy nikomu neposlúchol, ale aby som prerušil môj príbeh, prišiel som pri hľadaní skutočného duchovného kto by mohol zničiť ich vzťah a prinútiť ho, aby sa vrátil späť ku mne a našim 2 deťom.

    Počas môjho hľadania som videla ľudí, ktorí dali svedectvo o tom, ako ich manželstvá, kde ich obnovil doktor Okosu, som vybral jeho e-mail a rozprával som mu svoj príbeh a on súhlasil s tým, že mi pomôže. Po jeho práci je pre mňa, tretí deň moja manželka a priateľka mali hádku a on ju porazil a on sa vrátil domov a prosil ma a deti a požiadal o odpustenie. Povedal, že jeho oči sú jasné a on nikdy neurobí nič, aby znova ublížil jeho rodinu a sľuboval, že bude starostlivým otcom a nikdy sa nebude podvádzať. Som tak šťastná, že som ho nezbavila dievčaťu, všetko ocenenie patrí doktorovi Okosuovi, lebo ste veľkým mužom, ktorý poslal Boh, aby pomohol ľuďom tohto sveta. Mám vkus od zázrakov svojej pomoci a budem pokračovať v rozprávaní o vašich dobrých dielach. a komu sa to môže týkať Toto je jeho e-mail: drokosu01@gmail.com whatsApp number is

+2348119663571 :-D

260 Adriana Estrada Adriana Estrada | E-mail | 5. srpna 2018 v 17:49 | Reagovat

Cítim sa tak znovu požehnaný v mojom manželstve po tom, čo doktor Oku priniesol späť môjho manžela, ktorý sa so mnou rozlúčil o dobré 3 údery. Am Jessica Butler podľa mena z Los Angeles. Aj keď mám ústa po celom tele, nebude stačiť na to, aby som poďakoval doktorovi Oku za jeho pomoc v mojom živote. Môj manžel sa oddelil so mnou počas 3 mesiacov a bol bez bolesti a bolesti. Takže som hľadal pomoc všade, ale nič nevypracovalo, kým som nepovedala doktora Oka, ktorý som kontaktoval on-line. Vysvetlil som mu svoju situáciu a sľúbil, že sa môj manžel vráti späť ku mne do 24 až 48 hodín, pokiaľ mi to srdce pre teba stále búti. Veril som mu a on mi pripravil kúzlo a moja manželka mi volala presne, keď povedal doktor Oku. Prosil a povedal, že ma potrebuje späť a teraz žijeme šťastne za posledných deväť mesiacov. Každý, kto číta môj článok, ktorý potrebuje pomoc, by sa mal kontaktovať s ním ... E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čohoapap alebo Viber ho na +2348133261196

261 Hellen koger Hellen koger | E-mail | 10. srpna 2018 v 5:36 | Reagovat

O MŮJ ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH

Jmenuji se Hellen Koger, jsem z Skotska, chci se podělit o skvělé zprávy o mém životě všem a těm, kteří potřebují pomoc i v jejich životě. Po dobu 6 let trpím, můj manžel mě opustil a šel dál vzít jinou ženu jen proto, že jeho rodina mě nemiluje, také proto, že jsem mu nedokázala dát dítě, byla jsem v slzách po dobu 6 let trpí, protože když se můj manžel rozvedl, hledal jsem kouzelník, který mi pomohl on-line setkali se tolik kouzelníků, ze mě všechny shromáždili, aniž mi pomohli, ale 14. května 2018 jsem viděl místo ženy online, která sdílí dobrou práci kouzelníka s názvem Dr. Odia, musím odvahu kontaktovat ho, když jsem ho kontaktoval, řekl mi, že můj problém byl vyřešen, protože jsem se s ním spojil, po jeho kouzelném odlévání mi řekl, že se můj manžel vrátí ke mně za necelých 24 hodin, což mi se stalo překvapivě, Řekla mi, že můj manžel říkáme, abych se mi omluvila. ihned poté, co mi to všechno řekl, můj manžel mi zavolal telefonem a začal mě prosit, abych ho přijal zpět po 6 letech rozvedení. dnes sděluji tuto zprávu, protože chci, aby svět věděl o něm a jeho dobré práci. Jsem také velmi ráda, že jsem těhotná teď po svém těhotenském kouzlení a pro ty z vás, kteří potřebují nějaký druh pomoci, problém s penězi, problém s penězi, pojmenujte ji, rád kontaktujete Dr Odia dnes a máte problém vyřešen tady jsou jeho kontaktní údaje Email: odiasolutioncenter@gmail.com, pro WhatsApp a Viber chat: +27638836445

262 Sabrina  Ibriami Sabrina Ibriami | E-mail | 11. srpna 2018 v 12:48 | Reagovat

Odvtedy, čo sa môj manžel rozvedel za posledné dva roky, nebol som sám. Preskúmala som nejaký príspevok o tom, ako by som sa mohol vrátiť späť môjmu manželovi, a videl som svedectvo, ktoré zdieľala Sabrina Ibriami z Belgicka o kúzelnom kariére Dr. Isikolo. Obrátil som sa na Marina Chaos, aby som potvrdila, ako mu pomohla doktorka Isikolo a objasnila mi všetko, ako jej pomohol, a to mi dalo odvahu, aby som sa s Dr. Isikolom dostal na pomoc. Doktor Isikolo ma ubezpečil, že moje dni bolesti sa skončia do 12 až 16 hodín potom, čo skončí s jeho prácou. Sledoval som jeho pokyny, ktoré mi dal, pretože som mal veriť, vieru, nádej a dôveru v neho. Verím vám dnes, že ja a môj manžel sú späť spolu a môžem s hrdosťou povedať a svedčiť o tom, čo doktor Isikolo urobil pre mňa. Kontaktujte ho dnes prostredníctvom e-mailu: E-mail: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo ho kontaktujte na +2348133261196 alebo na adresu Viber +2347082727576

263 laura laura | E-mail | 14. srpna 2018 v 22:40 | Reagovat

Obráťte sa na Dr. OGUNAMEN na adrese ugbegundenger@gmail.com, ak chcete vrátiť späť svojho manžela, manželku, priateľku a priateľku a znovu získať svoje šťastie.

Ahoj všetci som Laura som zažil zázraky Dr.OGUNAMEN lásky kúzla, ktoré boli rozšírené na internete a na celom svete, ako on úžasne pomohol ľuďom po celom svete obnoviť späť svoj manželský život a vrátiť stratených milencov, a tiež pomôcť vyhrať lotériu. Kontaktoval som ho po tom, ako som prežil toľko svedectiev od rôznych ľudí, ako mu pomôže vrátiť ex lover späť, povedal som mu o mojom manželovi, ktorý ma opustil asi pred 8 mesiacmi, a odišiel domov so všetkým, čo som mal .. Dr OGUNAMEN len mi povedal aby som sa usmieval a zostal v mysli, bude to všetko zaobchádzať len za 7 dní. Po druhých 8 dňoch ma zavolal môj manžel, bol som tak šokovaný, zobral som hovor a nedokázal som uveriť môjmu uchu, skutočne ma prosil aby mu odpustil a urobil sľuby na telefóne. Vrátil sa domov a tiež mi dal nové auto, aby preukázal svoju lásku ku mne. bol som tak šťastný a volal Dr OGUNAMEN a poďakoval mu, len mi povedal, aby som zdieľať dobré správy po celom svete. No, ak potrebujete efektívne a skutočné kúzlo, kontaktujte svojho lekára Dr. OGUNAMEN. E-mailom: ugbegundenger@gmail.com

264 Aleza Džanan Aleza Džanan | E-mail | 15. srpna 2018 v 15:55 | Reagovat

Je to veľmi radostný deň môjho života kvôli pomoci, ktorú mi pomohol doktor Isikolo balo tým, že mi pomohol vrátiť môjho bývalého manžela späť s jeho kúzlom lásky. bol som ženatý 3 roky a bolo to také hrozné, pretože môj manžel naozaj podvádzal a snažil som sa o rozvod, ale keď som narazil na Dr Isikolo balo email na internete o tom, ako pomáha tak veľa ľudí, aby dostali svoje bývalé späť a pomôcť pri upevňovaní vzťahov a prinútiť ľudí, aby boli vo svojom vzťahu spokojní. vysvetlil som mu svoju situáciu a potom som hľadal jeho pomoc, ale až na moje najväčšie prekvapenie mi povedal, že mi pomôže s mojím prípadom a tu som teraz oslavuje, pretože sa môj manžel zmení úplne navždy. Vždy chce byť mnou a nemôže robiť nič bez môjho daru. Veľmi sa teším z môjho manželstva, aká veľká oslava. Budem pokračovať v svedčovaní na internete, pretože Dr. Isikolo balo je naozaj skutočným kúzlom. POTREBUJETE POMOC KONTAKTUJTE DOCTOR Dr Isikolo prostredníctvom: Email: isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo ho kontaktujte na +2348133261196. On je jediná odpoveď na váš problém a cítite sa šťastní vo vašom vzťahu.

265 Doris Doris | E-mail | 16. srpna 2018 v 10:28 | Reagovat

Som tak rozrušený môj zlomený Manželstvo bolo obnovené a môj manžel je späť po rozpadu, po 12 rokoch manželstva, ja a môj manžel bol v jednej hádke alebo druhej, kým mi konečne opustil a presťahoval sa do Kalifornie, aby bol iná žena. cítil som, že môj život je u konca a moje deti si mysleli, že už nikdy neuvidia svojho otca. snažila som sa byť silná len pre deti, ale nemohla som ovládať bolesti, ktoré ma trápi srdce, moje srdce bolo plné bolesti a bolesti, pretože som bol naozaj zamilovaný do môjho manžela. Každý deň a noc si o ňom myslím a vždy si želám, aby sa vrátil ku mne, bol som naozaj rozrušený a potreboval som pomoc, a tak som hľadal pomoc online a narazil som na internetovú stránku, ktorá naznačovala, že doktor OGUNAMEN môže pomôcť dostať ex späť rýchlo , Takže som mal pocit, že by som sa mal vyskúšať. Kontaktoval som ho a povedal mi, čo mám robiť a ja som to urobil, potom urobil pre mňa (kúzlo lásky). O 28 hodín neskôr ma manžel skutočne zavolal a povedal mi, že mi chýba aj mňa a deti tak moc, tak úžasné! Tak sa vrátil ten istý deň s množstvom lásky a radosti a ospravedlnil sa za svoju chybu a za bolesť, ktorú spôsobil mne a deťom. Potom od toho dňa bolo naše manželstvo silnejšie ako to bolo predtým, vďaka Dr. Ogunamenovi. je taký silný a rozhodol som sa, že sa môžem podeliť o môj príbeh na internete, že doktor Ogunamen skutočný a silný kúzelník, ktorý sa budem vždy modliť, aby som žil dlho, aby som pomohol svojim deťom v čase problémov, ak ste tu a potrebujete svoj Ex alebo sa váš manžel presťahoval k inej žene, už neplač, kontaktujte túto silnú kúzelnú kariéru. Tu je jeho kontakt: Pošlite ho na adresu ugbegundenger@gmail.com

266 Sanela Omar Sanela Omar | E-mail | 19. srpna 2018 v 19:05 | Reagovat

Před 9 měsíci mi můj snoubenec opustil další dívku a řekl mi, že se mnou znovu nemůže pokračovat, řekl, že se nemůže oženit se mnou nebo mít s sebou něco společného, protože mě už nemiluje. abych se ho zeptal, jaký je problém, ale on si udržel docela a odešel a po nějaké měsíce mi nevolal ani neodpověděl na telefon, když jsem mu zavolal. Byla jsem zmatená a nevěděla, co dělat, dokud mi přítel neřekl, jak DR IMOSE pomohla s její manželstvím. Kontaktoval jsem DR IMOSE e-mailem a všechno mi řekl a o 48 hodin později mi zavolal Derick, můj snoubenec a začal mě prosit, abych mu odpustil, a od té doby jsem se sliboval, že řeknu slovo, jak mám svého snoubence zpátky ... Jste v nějakém vztahu krize nebo nemocné a potřebujete lék k léčení jakéhokoliv druhu nemoci ???? pak kontaktujte společnost DR IMOSE prostřednictvím e-mailu: imosesolutiontemple@gmail.com. volání nebo Whatsapp ho na + 1-(619)-830-4690

267 jeni jeni | E-mail | 22. srpna 2018 v 2:51 | Reagovat

Nikdy neverím v láskavé kúzla, kým sa stretnem s mojim priateľom, ktorý mi povedal všetko o DR.OTUTU, ktorý priniesol bývalého priateľa, aj keď mi povedal, že tomu neverím, pretože som si myslela, že chce, aby rovnaké zlomyseľné čarodejnice dostali moje peniaze. Aj keď som jej dal príležitosť vysvetliť všetko, čo mi povedala o DR.OTUTU, povedala som jej, že existuje veľa podvodníkov, ktorí chcú vziať naše peniaze a nikdy nebudem obeťou, aj keď by moja snúbenica, ktorá ma má vziať niekoľko mesiacov mi zostalo čakať na inú ženu, hoci som ho veľmi miloval. Povedala mi, že DR OTUTU nie je falošný, ktorý je skutočný a pomohol mnohým ľuďom, aby sa milovali späť svoje lásky, potom som zvedavý, ako toto kúzlo funguje a aké sú požiadavky, ktoré musím urobiť predtým, ako budem môcť urobiť lásky? Povedala mi, že by som mal emailom drotutuhealinghome@hotmail.com a mala by som jej povedať, čo chcem. Poslal som mu e-mail a povedal mu, že potrebujem svojho bývalého muža späť. Povedal som mu, že to bol môj priateľ, ktorý o ňom povedal, prečo pochybujem o jeho práci? Povedal, že jeho práca je 100% zárukou, že nikto nikdy neprišiel do svojho chrámu a tiež zostáva rovnaký. Rozhneval som sa na slová, ktoré mi povedal, a myslela som si na mysli, pretože toto DR ukazuje všetky veci, ktoré sme predtým diskutovali. Povedal skôr, než začnem v mojej situácii, že musím mu dôverovať a nechať iné čarodejnice a nasledovať jeho pokyny, aby som dostal svojho milenca späť za 72 hodín. Povedal som to dobre a sľubujem, že s tebou pracujem sám, potom mi dal formu na to, aby som naplnil to, čo som urobil, a pošlem mi ho s mojimi obrázkami a tiež s obrázkami môjho bývalého priateľa. On mi odpovedal o 30 minútach neskôr a povedal mi, že jeho bohovia potrebovali nejaké veci na to, aby odovzdali svoje kúzlo, a môj problém je veľmi jednoduchý, ak môžem ponúknuť tieto veci. Keď sa ho spýtam, ako môžem získať tieto položky a ako ich môžem poslať k odovzdaniu kúzla, povedal mi, že by som sa nemal báť, že tam je predajca položiek vo svojej vlastnej krajine, ktorý môže dostať položky pre mňa. Potom sa ho pýtam, koľko to bude stáť, aby som si kúpil všetky tieto položky? Povedal mi, čo som mu poslala s úplnou istotou, o hodinu neskôr mi zavolal a povedal mi, že môj problém bol vyriešený, takže by som čakal 72 hodín, kým mi láska mi zavolala po tom, čo som urobil po jeho slovách to bolo okolo 1800 v ďalšom tri dni, môj bývalý mi volal, keď som doma, že ma chce okamžite vidieť. Povedal som mu, že všetko je dobré a povedal áno, potom som mu povedal, že by mohol prísť, môj bývalý prišiel a prosil o odpustenie, že nevie, čo mu prišlo. Teraz som tak šťastná, pretože pretože môj priateľ je späť ku mne a plánujeme našu svadbu čoskoro, zavolal som DR a veľmi mu poďakoval a spýtal som sa ho, čo má robiť pre neho ako uznanie, povedal mi, že by si mal zabudnúť a udržať moje peniaze, že nejde o peniaze, ale pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú pomoc tam, všetko, čo potrebujem, je dať viac svedectva o ňom, aby tam ľudia, ktorí potrebujú pomoc, mohli kontaktovať aj jeho. keď som tu dnes, aby som dala svoje svedectvo. Boh ho naďalej požehná a dá mu viac životnej prosperity a múdrosti. Toto je e-mailová adresa DR drotutuhealinghome@hotmail.com. Môžete sa s ním spojiť aj prostredníctvom svojho telefónneho čísla +2349051417394

268 Lucie Nolan Lucie Nolan | E-mail | 27. srpna 2018 v 12:35 | Reagovat

Chcem, aby svet poznal skvelého človeka, ktorý je dobre známy ako Dr. IMOSE, má dokonalé riešenie problémov vzťahov a manželských problémov. Hlavný dôvod, prečo som išiel do Dr Isikolo. bol pre riešenie toho, ako môžem dostať svojho manžela späť, pretože v poslednej dobe som si prečítala niektoré svedectvá na internete, ktoré niektorí ľudia písali o doktorovi IMOSE, a ja som bol tak rád a ja som sa rozhodol hľadať pomoc od neho na jeho e-maile imosesolutiontemple@gmail.com), ktorý urobil perfektnú prácu tým, že odovzdal kúzlu na môjho manžela, čo ho prinútilo, aby sa vrátil ku mne a prosil o odpustenie. Nebudem prestať uverejňovať svoje meno na internete kvôli dobrej práci, ktorú robí , Zastavím jeho kontakt pre užitočnosť tých, ktorí potrebujú jeho help.His e-mail je e-mailom: imosesolutiontemple@gmail.com. alebo Whatsapp ho na +1-(619)-830-4690 Môžete ho kontaktovať dnes a vyriešiť váš problém

269 Ana Redzematovic Ana Redzematovic | E-mail | 4. září 2018 v 11:20 | Reagovat

Mnoho lidí napsalo články o tom, jak jim pomáhalo kouzelník, ale jsem velmi vděčný tomuto velkému kouzelníkovi, který mi přivedl bývalého manžela. Toto svědectví je pravdivý příběh a mé jméno je Ana Redzematovic. Když jsem se s tímto člověkem dostal do styku, bylo to také svědectvím o něm napsaném a také jsem se setkal s mnoha svědectvím o tom, jak pomáhal druhým svým životem. Získat zpět s ex je jeden z nejvíce vnitřní nejvíce pocit, mnoho lidí by rád zažít obzvláště, protože tyto vzpomínky s naší ex vždy oblaku naši mysl, když někdo dělá některé z těch věcí, které naše bývalá zvyklý dělat. Byl jsem jediný rodič už skoro 6 let a přestože můj bývalý manžel byl daleko od svých dětí, pořád si přeji, aby se jednoho dne vrátil ke mně. Tento kouzelný doktor, se kterým jsem se setkal, známý jako DR ISIKOLO, mi pomohl se svými přáními a rád bych řekl, že jsem zpět se svým bývalým manželem a jsem velmi šťastný, že sdílem svědectví s každým, aby se také mohli setkat s tímto skvělým doktorem a vyřešit problémy. Nevím, co ostatní mohou mít pocit, že by se dostali zpět do svého života, ale vždy vím, že tam je požehnání v přestrojení s jediným re-spojením s ex. Chcete-li se úspěšně vrátit se svým ex, kontaktujte tuto skvělou kouzelnici na adrese Email: isikolosolutionhome@gmail.com. nebo Whatsapp ho na +2348133261196 a sdílet úžasné svědectví příliš jako já.

270 StephenVew StephenVew | E-mail | 8. září 2018 v 21:01 | Reagovat

pee test for drugs  https://reductil.alloforum.com/  the family doctors shreveport

271 StephenVew StephenVew | E-mail | 9. září 2018 v 10:47 | Reagovat

free prescription drug coverage  https://www.smore.com/ewxsy-buy-qsymia-online-no-prescription  health benefits of celery juice

272 samathan jones samathan jones | E-mail | 15. září 2018 v 12:01 | Reagovat

Moje meno je Samathan, Môj priateľ mi opustil pred mesiacom a on odchádzal s inou ženou, ktorá je o 7 rokov staršia ako ona, cítim sa, že môj život je úplne skončil, takže jeden deň, ako som bol prehliadanie vyhľadávanie na internete pre pomoc Prečítal som si cez internet, ako kúzelník pomáha niekoľkým ľuďom, aby sa tam dostali do lásky. Bol som skľúčený za posledný mesiac a to, čo potrebujem, je dostať ho späť a žiť s ním šťastne. tak som sa rozhodol dať to vyskúšať, aby som kontaktoval kúzelníka zvaný Dr. Isikolo a vysvetliť moje problémy s ním a on odniesol lásku kúzlo, ktoré používam na to, aby som svojho priateľa vrátil a teraz môj život je úplný a obaja sme veľmi radi so vzťahom. a som tomuto mužovi naozaj vďačný za to, čo urobil pre mňa a moju rodinu. Ďakujem veľmi pekne a budem pokračovať vo svojom svedectve znova a znova. pre tých, ktorí potrebujete pomoc alebo majú rovnaký problém ako ja, mali by ste ho kontaktovať na svojej e-mailovej adrese isikolosolutionhome@gmail.com. alebo WhatsApp ho na +2348133261196

273 luiza luiza | E-mail | 15. září 2018 v 16:23 | Reagovat

Volám sa Luisa, môj život je späť! Po 3 rokoch zlomeného manželstva ma manžel opustil dve deti. Cítil som, že môj život bol a takmer spáchal samovraždu a bol dlho emotívny. Vďaka kúzelníkovi zvanému Dr. OGUNAMEN, ktorý som stretol online. On bol verný deň, keď som prechádzal cez internet, narazil som na všetky svedectvá o tomto konkrétnom kúzelníkovi. Niektorí ľudia, ktorí boli testovaní a majú v ich živote nejaké problémy. narazím na jedno konkrétne svedectvo, bola to o žene nazvanej Sonia, svedčila o svojom svedectve, že upustila od e-mailovej adresy Dr. OGUNAMENA. Po prečítaní všetkých týchto informácií som sa rozhodol skúsiť. Kontaktoval som ho e-mailom a vysvetlil mu svoj problém. Len za 4 dni sa vrátil môj manžel ku mne. Máme skutočný problém a nie sme skutoční ľudia. kúzelník k riešeniu všetkých vašich problémov pre vás. Pokúste sa ho kedykoľvek dostať, môže to byť odpoveď na vaše problémy. Tu je jeho kontakt: ugbegundenger@gmail.com

274 lucia lucia | E-mail | 19. září 2018 v 19:57 | Reagovat

"AKO MÁM MY EX-LOVER BACK IN
48HRS.My meno je lucia Fredrick Peters .I
bude rád zdieľať svoje svedectvo a moje
skúsenosti s veľkým západným Afrikou kúzlo
hviezda podľa mena: Skvelý lapola, s každým
okolo sveta. Takto som našiel moje
záchranca. Oženil som sa s manželom asi 2
pred rokom sme začali mať problémy
doma ako, prestane spať na rovnakej
lôžko, boj o malé veci, on vždy
príde domov neskoro v noci, pitie tiež
veľa a spať s ostatnými ženami
side. V živote nikdy nemám rád žiadneho človeka
okrem neho. Je otcom môjho dieťaťa a
Nechcel som ho stratiť, pretože máme
tak tvrdo spolupracovali, aby sa stali čo
sme a máme dnes. Pred niekoľkými mesiacmi
teraz sa rozhodol opustiť mňa a dieťa. a
byť slobodná matka môže byť ťažké
niekedy a tak nemám, aby sa nikto nemohol obrátiť
a ja som bol zlomený srdcom kvôli čomu
Stalo. Zavolala som mamke a vysvetlila
všetko pre ňu. Bola to moja matka
povedal mi o veľkej lapole, o tom, ako pomohol
jej riešila problém medzi ňou a ňou
môj otec . Bol som prekvapený, pretože
boli navzájom bez seba
tri a pol roka a bolo to ako
zázrak, ako sa vrátili k sebe.
Bol som riadený na veľké lapola cez jeho e - mail a
Okamžite som ho kontaktoval:
(Greatlapola67@gmail.com) a ja
všetko mu vysvetlil, tak mu sľúbil
nemusím sa obávať. Že on bude hrať kúzlo
a aby sa veci vrátili k tomu, ako to bolo.
Že môj manžel a ja sme tak veľa
milujem znova a že to bola ďalšia žena
duch, ktorý ovládal môjho manžela. on
povedal mi, že môj problém sa vyrieši
do dvoch dní, iba ak by som veril. A ja
súhlasil. Zaujal mi kúzlo. a po dvoch
dní sa vrátil môj milenec, ktorý ma požiadal
odpusť mu. Som tak šťastná, moja rodina je
OK teraz. Preto som sa rozhodol zdieľať
moje skúsenosti s každým, kto má
podobný problém, aký som mal. Kontakt
 skvelé lapola kúzla na jeho
e-mailová adresa (greatlapola67 @
gmail.com). alebo ho môžete HowsApp na jeho čísle:
+2348122311320. Videl som a počul som
ľudia o ňom svedčia o takých záležitostiach
tých, ktorí používajú jeho kúzlo a čierne
Africkú magickú silu vyriešiť. oni
zahŕňa; (1) Ak chcete, aby vaše ex späť. (2) Ak
vždy máte zlé sny a chcete
to sa zastavilo. (3) Ak chcete byť povýšení v
vašej kancelárii. (4) Ak chcete ženy / mužov
beží po vás. (5) Ak chcete dieťa (ovocie
maternica). (6) Ak chcete byť bohatí. (7) Ak
chcete viazať svojho manžela / manželku
navždy tvoj. (8) Ak potrebujete finančné prostriedky
pomoc od ktoréhokoľvek z vašich bohatých
príbuzný. (9) LOTTORY víťazné kúzlo. (10) Kúzlo
liečiť HIV CURE, MADNESS, BARRENNESS,
EPILEPSY, paralýza akéhokoľvek typu a mnohé
viac! Robí ich dokonale ... Dokážete
kontaktujte ho teraz, a môžete tiež
rozšíri toto pomôckové svedectvo o priateľa v
Potrebujete .....

275 LUKÁŠ LUKÁŠ | E-mail | 1. října 2018 v 16:08 | Reagovat

Prečítajte si prosím aj kontakt s doktorom OGUNAMENOM, ak potrebujete silné lásky na opravu zlomeného vzťahu .....
Dostal som rozvod od môjho manžela, keď som mala šesť mesiacov tehotenstva s mojím druhým dieťaťom. Hádali sme sa a hádali sme sa nepretržite odo dňa, kedy bolo naše prvé dieťa počaté, od neho žiadna láska ani dôvera, takže ma rozviedol. A všetky tieto chvíle som sa snažil všetkými spôsobmi, ako ho dostať späť, skúsil som tu aj niekoľko rôznych kúzelných koliesok v Bratislave, ale nikto z nich nemohol priniesť EDVARD späť ku mne. Iba Dr.OGUNAMEN mi zaručilo naliehavé 48hodinové odovzdanie kúzla a uisťuje ma, že môj manžel bude so mnou znova. Píšem, aby som vám ponúkol svoje vďaky a hlbokú vďaku za dodržiavanie vašich sľubov a za využitie vašich nadaných a veľkých síl, aby ste ho priviedli späť domov. Bol som nadšený, že ste sa špecializovali na znovuzjednotenie milovníkov. Ďakujem, pane, za to, že mi pomohol v tých najhorších časoch svojho života, že som taký veľký kúzelník, a že mi dal láskavé kúzlo, ktoré mi prinieslo toľko radosti z môjho manželstva. Môj manžel je späť a sľubuje, že ma nikdy nenechá opäť. Ak pochybujete o jeho schopnosti, verte mi. Mali by ste mať šancu. Vyplatí sa spôsobom, akým si nikdy nedokážete predstaviť. Ak ste práve teraz a potrebujete silné a naliehavé láskavé kúzlo, aby ste vrátili svoj exkluzívny kontakt Dr.OGUNAMEN práve teraz je jedinou odpoveďou na obnovenie vášho zlomeného vzťahu alebo manželstva. ugbegundenger@gmail.com

276 shola shola | E-mail | 3. října 2018 v 19:33 | Reagovat

Moja prvá a ja sme sa rozišli pred 1 rokom a 2 mesiacmi a bola som šesť mesiacov tehotná. Obaja sme sa milovali a bolo to pre mňa šok a skutočne som zlomil moje srdce. Pokúsil som sa mu zavolať a obe jeho linky boli odpojené. Snažil som sa ho osloviť v sociálnych sieťach, ale on ma z nich vypustil. Snažil som sa osloviť svojich rodičov a povedali mi, že ich syn im povedal, že ma nemiluje a že ma nechce vidieť a nevedia, čo je zlé. Plakal som a plakal každý deň, pretože som ho veľmi miloval. Až som sa narodila a dieťa bolo staršie ako jeden rok, nemohla som dostať svoju lásku späť. Opäť som bol zmätený. Neviem, čo mám robiť, stratil som prácu a nemám žiadne peniaze, aby som sa o dieťa postaral. V živote som bola nešťastná, tak som kričala na svoju sestru a povedala jej svojmu problému a povedala, že vie o jednom silnom kúzelníkovi, ktorý jej pomohol, keď nemohla otehotnieť. Kontaktoval som ho e-mailom a povedal mi, že mi pomôže a povedal mi, že žena vrhla kúzlo na môjho muža a povedala mi, že mi pomôže prelomiť kúzlo, takže môj muž sa vráti ku mne a bude môj navždy. Bola to veľké prekvapenie, že všetko, čo povedal, sa stalo. Môj muž sa okamžite vrátil ku mne a povedal, že by som mu mal odpustiť. Posielam veľmi veľké poďakovanie tomuto silnému a skutočnému kúzelníkovi. Modlím sa za to, aby žil dlho a urobil viac z jeho úžasnej práce. Ak máte akýkoľvek problém, ktorý vás ruší v živote, musíte kontaktovať toto mocné kúzelník! Môže vám pomôcť. Nechce vás sklamať, dám vám 100% záruku, že vám pomôže. Tu je jeho kontakt: Pošlite mu e-mail na adresu: ugbegundenger@gmail.com

277 Almira Ali Almira Ali | E-mail | 22. října 2018 v 12:11 | Reagovat

Toto je moje svedectvo o úžasnej práci, ktorú doktor Isikolo urobil za mňa. Môj manžel opustil mňa a deti a išiel zostať s inou ženou, s ktorou sa stretol. A žena na ňu hláskovala, že s mnou a mojimi deťmi nikdy nebude mať nič spoločné, moja seba a deti trpia a je to pätou boja, ale rozhodol som sa urobiť všetky prostriedky na to, že moja rodina sa združuje, ako to používa, potom som tam on-line tam som videla toľko dobrých rozhovorov o tomto kúzelníkovi nazývanom Dr. Isikolo na jeho webovej stránke http://drisikolosolutionhome.webnode.com, takže som ho musel kontaktovať a vysvetlil mu svoj problém a za 24 hodín, ako mu sľúbil, vrátil sa môj manžel a jeho správanie sa vrátilo k mužovi, ktorého som sa oženil. Nemôžem poďakovať kúzelníkovi za to, čo urobil pre mňa, som tak vďačný a nikdy neprestanem zverejniť svoje meno na internete za dobrú prácu, ktorú pre mňa urobil, opäť tu je jeho web stránka http: drisikolosolutionhome. webnode.com a jeho e-mail je isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo ho kontaktujte na +2348133261196

278 ttna ttna | E-mail | 22. října 2018 v 17:46 | Reagovat

Je to Dr.chamberc, môžete mu poslať e-mail, ak potrebuje pomoc vo vašom vzťahu chamberc564@yahoo.com Sľubujem, že vaše problémy budú vyriešené okamžite. Po siedmich rokoch môjho manželstva ma opustil tri deti, urobil som všetko. Nemôžem ho dostať späť, ale všetko bolo márne. Chcel som požiadať o lásku, ktorú cítim, ale on odmietol, kým mi nepovedal problém s niekým online a navrhla, že by som radšej poslal kúzelníka, ktorý by mi mohol pomôcť s kúzlom, ktoré by ho priviedlo späť, nikdy nemalo kúzla , Nemal som inú možnosť, než som sa pokúsil, poslal som do Dr.chamber, Dr.chamber povedal, že žiaden problém, že by som po troch dňoch dostal svojho manžela späť ku mne, nemohol som uveriť a ja mu dám triára a môj manžel bol mi za tri dni späť, kúzlo bolo zaneprázdnené a prekvapivo druhý deň, ktorý bol okolo 16:00. Môj ex, tak som bol prekvapený, odpovedal. a všetko, čo povedal, bolo, že bol taký zlý o všetkom, čo sa stalo, môj manžel povedal, že sa chcel vrátiť ku mne, čo sa mi veľmi páči. Bol som tak šťastný a prekvapený. Odvtedy som urobil sľub, že každý, kto má problém so vzťahom, sa bude odvolávať na magickú Dr.chamber, ktorá vám pomôže. Ktokoľvek, kto potrebuje pomoc s práčkou chamberc564@yahoo.com, tiež urobil veľa kúzla, (1) Ak chcete obnoviť váš ex (2) Ak máte vždy zlé sny. (3) Povýšený do svojej kancelárie. (4) Ak chcete, aby ženy / muži bežali po vás. (5) Ak chcete dieťa. (6) Ak chcete byť bohatí. (7) Ak chcete, aby váš manžel bol jeho navždy. (8) Ak potrebujete finančnú pomoc. (9) Ako ste podvádzali a chceli by ste získať svoje stratené peniaze. (10), ak chcete zastaviť rozvod. (11), ak chcete rozviesť svojho manžela. (12), ak chcete splniť vaše želanie. (13) Tehotenstvo pre tehotné dieťa (14) Uistite sa, že vyhráte náročné skúšky a rozvod bez ohľadu na to, ako (15) Zabrániť tomu, aby vaše manželstvo alebo vzťah nebol zlomený. (16), ak trpíte chorobou, ako je (H I V), (rakovina) alebo akoukoľvek chorobou. (17) Ak potrebujete modlitbu za prepustenie svojho dieťaťa alebo seba. Znova sa uistite, že vás budeme kontaktovať, ak máte nejaké problémy s pomocou. Vaša e-mailová adresa je chamberc564@yahoo.com

279 ngo ngo | E-mail | 22. října 2018 v 17:46 | Reagovat

Nakoniec môj šťastie obnoví kúzelník Dr.Chamberc Som May Debra z Veľkej Británie. Chcem, aby sa všetci na tejto stránke alebo fóre pripojili k mne vďaka Dr.Chambercovi za to, čo urobil pre mňa a moje deti. Bol som ženatý so svojím manželom 5 rokov a šťastne sme spolu roky žili pri cestovaní do Brazílie na služobnú cestu, kde stretol túto prostitútku, ktorá ju prehltla, aby nenávidila mňa a deti a milovala ju. Keď sa môj manžel vrátil zo spôsobu, akým nehral, ​​rola je ako môj manžel a stala sa cudzím. Každý mesiac cestoval do Brazílie. Bol som tak zmätený a hľadal som spôsob, ako ho dostať späť. Jeden verný deň, keď som prechádzal počítačom, videl som svedectvo tohto voodoo kňaza Dr.Chamberca. Svedectvo zdôraznilo jeho silné kúzlo a dobré, čo mohol urobiť. Prostredníctvom pošty uzdravuje rakovinu, HIV / AIDS, odmieta vašu nadšenú lásku a zbaví sa peňazí. Bol som prekvapený a opýtal sa ho: "Prečo svet nevie o tomto voodoo kňazovi," ale bol som zúfalý, a tak som to skúsil. Kontaktoval som ho prostredníctvom kontaktných informácií, ktoré som videl na mieste. (Chamberc564@yahoo.com). On odpovedal, keď som ho kontaktoval, vysvetlil jeho utrpenie a uistil ma, že nájdem útechu s jeho silné kúzlo. Dal som mu prácu, aby som začal pracovať, a o týždeň neskôr prišiel môj manžel z Brazílie a pokorne požiadal, aby mi odpustil. Bol som na chvíľu bez slova, kým som mu nedal bozk. Kto má záujem kontaktovať tohto voodoo kňaza, prosím, nebojte sa alebo pochybujem, že vás zastavím. Kontaktujte ho prostredníctvom: chamberc564@yahoo.com

280 Scottdramy Scottdramy | E-mail | Web | 24. října 2018 v 22:45 | Reagovat

birth control pill names brands  http://www.aluminek.com.br/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=407363  how to order eyeglasses online from prescription

281 benard benard | E-mail | 2. listopadu 2018 v 19:51 | Reagovat

Som veľmi rád, že môžem odporučiť Dr. OGUNAMEN všetkým, ktorí skutočne potrebujú pomoc pri napravení svojho zlého vzťahu a manželstva. Keď som našiel doktora Petra online, musel som zúfalo potrebovať pomoc, aby som svojho bývalého milenca vrátil späť. Nechala ma za iného muža. Všetko sa to stalo tak rýchlo a vôbec som nemala slovo. po troch rokoch nášho manželstva ma bez vysvetlenia opustila. tak som sa veľmi bála a nemohol jesť, kým som išiel on-line a našiel som svedectvo o DR.OGUNAMEN, takže som sa rozhodol kontaktovať Dr.OGUNAMEN cez hissapp a vysvetlil mu všetko, aby mi pomohol obsadiť láska, aby nám pomohla dostať späť dohromady. Krátko potom, čo urobil toto kúzlo, moja žena začala textovať a opäť ma volala. Povedala, že je to ľúto a hovorí, že som najdôležitejšia osoba v jej živote a ona to vie teraz. môžete kontaktovať Dr. OGUNAMEN teraz pre naliehavé: ugbegundenger@gmail.com

282 Tamara Paytan Tamara Paytan | E-mail | 7. listopadu 2018 v 11:37 | Reagovat

Ja som Tamara Paytanová, keď som nakoniec našiel svedectvá o tomto kúzelnom kasíne Dr. Isikolo, ako pomohol mnohým ľuďom získať ich milovníkov a zlomené domovy späť, kontaktoval som ho prostredníctvom svojej e-mailovej adresy isikolosolutionhome@gmail.com, pretože som bol úplne zúfalý, moja žena späť. Život bez mojich žien bol pre mňa a moje deti skutočným neporiadkom. chcel som dramatickú zmenu a myslela som si, že to môže byť riešenie. Po diskusii o riešení s doktorom imesagborom mi dal nádej, že obnoví moje manželstvo. Cítil som si istotu, že skutočne urobí moju ženu, aby sa vrátila domov a on to urobil! Je to fantastické, čo pre mňa urobil tento skvelý kúzelník, jeho pomoc je neoceniteľná! Neviem, čo by som urobil bez Dr. Isikolo, doktor imesagbor robí svoju prácu tak dobre, že je organizovaný a vysoko funkčný, verím, že je to najlepšie kúzelník, ktorý môžem počítať, keď príde na všetky druhy kúzla, ja bol na podlahe, že jeho kúzla fungovala, ak potrebujete pomoc, kontaktujte ho na isikolosolutionhome@gmail.com. zavolajte alebo Čo ho napíšete na +2348133261196 a uisťujem vás, že sa veci obrátia pre vás

283 anna raymond anna raymond | E-mail | 15. listopadu 2018 v 11:16 | Reagovat

Drahí priatelia, toto je moje manželské prielomové svedectvo ...
chcem, aby ste sa všetci pripojili k mne, aby som poďakoval tomuto človekovi Drigbinovia Love-Spell kazateľ, neba-svätý obnoviť moje manželstvo. Môj manžel ma odhodil posledné 3 roky, aby som sa stretol s inou ženou, mali sme spolu dve deti. ale napriek tomu môj manžel vždy nájde chybu vo mne, moja manželka neverím mi už, povedal som kolegu v práci o mojej manželskej záležitosti, môj priateľ mi predstavil, aby som e-mail drigbinovia o pomoc. Posielam správu na e-mailovú adresu, ktorú mi dal môj priateľ. Pracujem a nasledujem inštrukcie DRigbinovia a prekvapuje ma to, že po 3 dňoch odovzdávania kúzla lásky, tak som prekvapivo zavolal môj manžel Raymond po telefóne a požiadal ma o odpustenie a prijať ho späť ako manžel, bol som šťastný a prijal ho celým svojím srdcom. Teraz som sám a môj manžel sú úplne späť spolu ako manžel a manželka, dnes sme veľmi šťastná rodina, pretože jeden človek používa silu a talent pre obnovenie môjho manželstva. vďaka tomuto bohu poslal človeka igbinovia za skvelú prácu .. Sľubujem, že zdieľam toto úžasné svedectvo o jeho dobrej práci ľuďom po celom svete, takže niekto manželstvo sa obnoví dnes, ak sa s týmto mužom obrátite na pomoc, prosím, uverte tomu, čo povedzte to.Prosím milí priatelia tu, ak prechádzate akoukoľvek krízou vzťahov a nedôverou, naliehavo kontaktujte tohto muža prostredníctvom e-mailu: doctorigbinovia93@gmail.com

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama