Narcismus-porucha osobnosti, diagnóza

23. října 2006 v 11:36 | www.help24.cz |  Poruchy a nemoci
Přestože obdobím raného narcismu prochází v dětství každá osobnost, postoj těch, kteří raným narcismem více méně bez úhony prošli, k těm, kteří si vypracovali tzv. narcistickou strukturu osobnosti, je často velmi kritický.
Narcistův život je totiž z nezbytnosti zaměřen na vytvoření co nejlepšího obrazu sebe v jeho vlastních očích. Mikota, 1992: "Nejdůležitější povinností, nikoliv primárně radostí, těchto pacientů je být báječným."

Touto snahou je prostoupeno narcistovo chování, jednání, vstupování do vztahů. Nemá jinou možnost nežli hovořit o sobě, o své práci, svých výkonech a výsledcích, často se trápí tím, že nejsou dost dokonalé. Předpokládá, že lidé kolem něho mají stejný zájem na perfektnosti jeho obrazu, jako měli jeho vlastní rodiče. A často kolem sebe narcist takto nastavené lidí nachází, takové on přitahuje a vybírá si. Poskytuje jim za jejich přítomnost, vztažnost, péči a obdiv nevídané zisky: on je jejich ideálem a na ně, jeho obdivovatele, dopadá stín jeho Ega, skrze něhož se také tak trochu stávají dokonalými. Je jejich bohem.

Mikota, 1992: "Pokud mu to druzí nepotvrzují, má k tomu jen dvě vysvětlení: °Nejsem skvělý, nemám proto na světě co pohledávat.° Nebo: °Lidé mou skvělost nepoznali.° Z druhé možnosti jim vyplývají dva závěry: a) °Bližní není schopen mne docenit. Je logické, že jím za to pohrdám.° b) °Bližní mou skvělost mohl vnímat, a je tedy přirozené, že ho za to nenávidím až za hrob, a budu-li mu dělat to nejhorší, co umím, není to nic v porovnání s tím, jak on mi ublížil.°"
Narcist jaksi neumí vztahy. Přijetí druhé osoby je u něho podmíněno bezvýhradným přijetím jeho
samotného, poskytováním mu péče, podpory, všestranné pozornosti. Mikota, 1992: "Přiberou-li (narcistické osobnosti) někoho, často nevědomky, za selfobjekt, jsou na jeho empatickou odezvu mimořádně přecitlivělí. Před podobnými zraněními se v běžném životě chrání nejčastěji distancovaností. Na druhých lidech jim zjevně, nebo pod maskou zdvořilosti, pseudosrdečnosti a často i šarmantnosti, vůbec nezáleží."

Je také rád motivován k podávání výkonů, k jejich předvádění. Slast z exhibice je slastí z přijetí. Je žádoucí, aby narcistův obdivovatel neposkytoval totéž nikomu jinému a pravý narcist ani nepředpokládá, že on by měl něčím podobným oplácet. Je prostě nejlepší, jediný a tak to má být. Narcistovy vztahy jsou "v pořádku" a fungují do té doby, pokud oba partnery spojuje a uspokojuje jediný společný zájem: zájem o narcistovu osobu. Ukáže-li se, že tomu tak není, narcist to chápe jako zradu. Nesnaží se nijak vztah proměnit, musel by pozměňovat sebe a to je pro něho sebevražedné. Zůstane naprosto stejný, jen vymění partnera. Není pro něj totiž důležitá osobnost jeho partnera (jakéhokoliv: pracovního, komunikačního, životního), nýbrž funkce, které mu partner plní a poskytuje. Partnerovy potřeby jej naprosto nezajímají a pokud je vnímá, tak jako přemrštěné a nepříjemné nároky.

Narcist nikdy nemusí o nikoho výrazně usilovat. Vždy má kolem sebe družinu připravených obdivovatelů, kteří se mu chtějí připodobnit jako k ideálu (viz sekularizovaná touha po doteku s božským). Družina obdivovatelů bývá četná, protože problém ztráty, hledání, nenacházení ideálu je velmi univerzální. Úspěšnému narcistovi se dostává vždy dostatek lidí k používání. Zachází a manipuluje s nimi téměř bez omezení a ještě v nich budí momentální spokojenost, protože narcistova družina jsou lidé s právě takovými Self, která lační naplnit se oceněním skrze narcistu, pro něhož vykonávají úkoly ve svých funkcích.

Narcist je pánem času. Hle, on všemocný. Považuje za samozřejmé, že mu všichni dávají svůj čas k dispozici, blokuje jejich časy pro sebe, vytváří takové příležitosti, aby na něho bylo čekáno. On má více času nežli ostatní, "dokáže" do plynutí času vsouvat mezičasy. A navíc: Narcist "nestárne." Může se odvážit riskovat a vyčerpávat se k smrti pro své výkony, neboť on je "nesmrtelný." Neplatí pro něho pravidla jako pro druhé, neboť on je jiný: prostě nejlepší.

Narcistovi přesto něco stále chybí, připadá si prázdný, nehotový, nedokonalý, ne dost milovaný. Chvíli se může těšit ze svých úspěchů, ale už si připravuje pro sebe další překážku, kterou musí přeskočit, aby byl lepší. Sebepožírací bič za jeho zády jej plně zaměstnává.

Osobnosti, které netrpí patologickým narcismem a ani nehrají s narcistou žádnou roli v jeho hře na dokonalost, mohou vidět narcistu jako kohosi nepříjemného, zahleděného do sebe samého, sobeckého. Ti, kdo netrpí úzkostmi z nepřijetí a nechápou strastiplnost podmínek, za kterých je narcist přijímán (sám sebou a ještě jen částečně!, což záleží na míře jeho vhledu do vlastní situace), mohou považovat narcistovu prezentaci výsledků, s úzkostí předkládaných k přijetí, za bezostyšné vychloubání se. Totiž to, co si ne-narcistní lidé umí udělat a podržet sami: vážit si sami sebe, oceňovat se, narcist dostává skrze druhé, používá je k tomu a musí je mít stále k dispozici, protože s každým novým úkolem, který si stanoví, se dostavuje nejistota, zda je přijímán.

Narcist žije v neustálé komunikaci se svým nepravým Self, které jej nutí být stále grandióznější, pokud možno ještě všemocnější, dokonalejší.
Jak tato povinná potřeba dokonalé skvělosti prolíná náš každodenní život ukazuje zejména jazyk: tady například zvláštní nutkání (zvyk posledních desetiletí) stupňovat superlativy. I nejlepší je málo, a tak je po nejlepším - optimálním požadováno, aby bylo "optimálnější" či dokonce "nejoptimálnější". I ideální je málo, nejlepší je "nejideálnější.

Narcist chvíli žije v iluzi, že takovým je, a chvíli v jistotě, že takovým ještě není. Ne-narcistní osobnosti dávají narcistovi za vinu, že je chladný, pyšný, do sebe zahleděný, sobecký. Narcismus však není vina. Nezralý, nekultivovaný narcismus v dospělosti je různě těžká porucha osobnosti.
Od roku 1993 zaznamenává Americká psychiatrická společnost novou diagnózu: Narcistickou poruchu osobnosti. Podívejme se, jak ji charakterizuje v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM), který je respektovaným diagnostickým klíčem pro světovou psychiatrickou veřejnost. Jeho třetí verze, DSM III, došla takového ohlasu, že byla přeložena i do češtiny, odkud ji přejímám. Z DSM III byla také diagnóza narcistická porucha osobnosti převzata do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), platné od roku 1991.
Základním rysem je porucha osobnosti, při které se vyskytují velikášské pocity vlastní důležitosti a
jedinečnosti, fantazírování o neomezených možnostech, exhibicionistická potřeba neustálé pozornosti a obdivu, charakteristická reakce na ohrožení vlastní vážnosti.

Charakteristické poruchy v interpersonálních vztazích:
zvláštní pocit oprávněnosti, interpersonální vykořisťování, vztahy kolísají mezi extrémním idealizováním a znehodnocováním, chybí sympatie ...
Seberespektování bývá křehké a tyto osoby mohou být zaujaté tím, zda si vedou dobře a zda si jich ostatní váží. Na kritiku, porážku nebo zklamání odpovídají buď chladnou lhostejností, nebo dávají najevo pocity hněvu, podřadnosti, ponížení, studu či prázdnoty.
Jedinci s touto poruchou stále baží po obdivu a pozornosti a více jim jde o zdání než o skutečnost. Např. více stojí o to, aby byli považováni za správné, než mít blízké přátele. Interpersonální vztahy jsou různě narušené. Běžné je chybění empatie - schopnosti poznat a zažít, jak ostatní cítí. Často si činí nároky na zvláštní přízeň bez zpětné odpovědnosti. Např. jsou překvapeni a zlobí se, když druhý neudělá, co oni chtějí.
Velice častá je depresivní nálada. Časté je bolestivé uvědomování si sebe samého, zaujetí hloubavým myšlením a touhou zůstat mladistvým a silná závist. Také se vyskytuje zaujetí bolestí a jinými tělesnými obtížemi. Osobní nedostatky, porážky nebo nezodpovědné chování si odůvodňují racionalizacemi, překrucováním nebo otevřenou lží. Tito lidé mohou předstírat city, aby udělali dobrý dojem.

Diagnostická kritéria
charakteristická pro současné i dlouhodobé působení jedince nejsou omezena pouze epizodami onemocnění a způsobují buď významné poškození v sociálním nebo profesionálním působení, nebo subjektivní potíže:

A. Velikášský pocit vlastní důležitosti a jedinečnosti, např. nadsazování úspěchů a schopností, soustředění na výjimečnou podstatu vlastních problémů.
B. Zaujetí fantaziemi o neomezeném úspěchu, síle, skvělosti, kráse nebo ideální lásce.
C. Předvádění se: osoba vyžaduje stálou pozornost a obdiv.
D. Chladná lhostejnost nebo výrazné pocity hněvu, ponížení, studu, pokoření nebo prázdnoty jako reakce na kritiku, lhostejnost druhých nebo na porážku.
E. Alespoň 2 z následujících charakteristik interpersonálních vztahů:
(1) nároky: očekávání zvláštní přízně bez zpětné odpovědnosti, např. překvapení nebo hněv, když lidé nedělají, co on žádá
(2) interpersonální zneužívání: využívání výhod vydobytých jinými osobami k uspokojení vlastních přání a pro vlastní postup, přehlížení osobní integrity a práv ostatních
(3) vztahy, které kolísají mezi extrémy nadměrné idealizace a znehodnocování
(4) chybění empatie: neschopnost rozpoznat, jak druzí cítí, např. neschopnost pochopit úzkost, neštěstí někoho, kdo je vážně nemocen
Už to svědčí o vysokém prahu tolerance postmoderní společnosti, že "narcismus" (přesně řečeno tedy jeho specifické projevy, popsané výše) byl uznán a začíná být chápán jako diagnóza nemoci, jím postižení za pacienty - čili trpící - a vypracovány a zkoušeny terapeutické postupy, z nichž psychoanalýza se ukázala nejúčinnější.

A. Millerová, 1995, o psychoterapii píše: "Zkušenost nás učí, že v boji s duševními chorobami máme natrvalo k dispozici pouze jediný prostředek: emocionálně se dobrat pravdy jedinečné a neopakovatelné historie svého dětství. Lze se někdy zcela osvobodit od iluzí? Každý život je jich plný, zřejmě proto, že pravda se často jeví jako nesnesitelná. A přece je pravda pro nás tak nezbytná, že za její ztrátu platíme těžkými chorobami. Proto se pokoušíme v dlouhodobém procesu objevit vlastní osobní pravdu, která vždycky bolí, než nám daruje prostor pro novou svobodu - pokud se ovšem nespokojíme s intelektuálním poznáním. Potom však opět zůstáváme v oblasti iluzí.
Svoji minulost nemůžeme ani v nejmenším změnit, škody, jež jsme utrpěli v dětství, nemůžeme vymazat. Můžeme však změnit sebe, můžeme se "vyspravit", získat zpět ztracenou integritu. Můžeme to udělat tak, že se rozhodneme povšimnout si poznatků o minulém dění, jež jsou uloženy v našem těle, a dostat je do vědomí. Tato cesta je určitě nepohodlná, avšak pouze ona nám dává možnost opustit konečně to neviditelné a přesto tak kruté vězení dětství a změnit se z nevědoucí oběti minulosti v zodpovědného člověka, jenž zná svůj příběh a žije s ním.
Většina lidí dělá pravý opak. O svém příběhu nechtějí nic slyšet, a proto také nevědí, že na ně v základě stále působí určujícím vlivem, protože žijí v nevyřešené, vytěsněné dětské situaci. Nevědí, že se obávají a snaží se vyhnout nebezpečí, jež jim kdysi skutečně hrozilo, ale dávno už jim nemůže ublížit. Jsou hnáni nevědomými vzpomínkami stejně jako potlačenými pocity a potřebami, jež často určují zkresleným způsobem veškeré jejich aktivity tak dlouho, dokud zůstávají nevědomé a nevyjasněné."

Narcisticky narušené osobnosti, které se vůbec rozhodnou léčbu vyhledat, podstoupit a absolvovat musí mít zcela speciální motivaci, léčbu nelze předepisovat. Někteří vědomě přicházejí se svými obtížemi, jiní vidí terapii jako vhodný prostředek k ještě většímu zdokonalení se. Specifika psychoanalytické terapie narcistických poruch osobnosti uvádí doc. Václav Mikota in: O ovlivňování duševních chorob, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1992: ".... v 60. letech psychoanalýza získala respekt °té nejlepší° psychoterapeutické metody, vhodné i pro zdravé lidi, kteří si °mohou dovolit° konzultovat své introspektivní zvyklosti. Kdo se domohl společenského úspěchu, a přesto se necítil dost šťastný, považoval psychoanalýzu za hodnu zabývat se jeho vzácnou osobou.

Volně asociovali, přijímali a zužitkovávali interpretace, ale jejich vágně formulované obtíže to neovlivnilo. O těchto nositelích narcistické nerovnováhy bylo už z klasického období známo, že °nevytvářejí přenos°, a proto byli považováni za neanalyzovatelné.

Teprve zakladatel psychologie Self Heinz Kohut popsal zvláštnosti jejich přenosového vztahu a způsob jeho interpretace. Pacienti s narcistickou nerovnováhou zaujímají k analytikovi specifický funkcionální vztah. Potřebují ho jako nositele své lidské hodnoty. Jejich porucha je spojena s pocitem povinnosti být zcela mimořádný člověk. Jak uvěří, že dostáli, nechtějí-li se vzdát zdravého rozumu? V praktickém životě za každou cenu usilují o úspěch. Pokud je nikdo nechválí, tvrdě pracují na budoucím ocenění, nebo si zoufají. Výkon analytické profese se neslučuje s projevy obdivu nebo s pochlebováním analyzandovi.

Pacient vydrží v léčbě s pomocí idealizujícího nebo některého ze zrcadlících přenosů. V preobjektním přenosu idealizujícího typu se na analytika přenáší útvar zvaný idealizované rodičovské imago. Podle Kohuta je tento typ idealizace rodičů součástí normálního raného (preverbálního) vývoje. Ožije-li v analýze, je lékař vnímán jako nejskvělejší člověk na světě. "zajímám-li tak dokonalého člověka, jsem i já někdo zcela mimořádný," konstatuje s uspokojením pacient. V zrcadlících přenosech se aktivuje grandiózní Self, podle Kohuta rovněž součást raného úseku preverbálního vývoje."
V procesu terapie pacient zakouší různá narcistická zranění a jeho citlivost na ně se v terapii mění, zmírňuje. Ústup narcistické zranitelnosti se projevuje zejména vzrůstem tvořivosti, smyslu pro humor a schopnosti sebeironie. Cílem terapie obecně je dosáhnout takového vnitřního naladění, aby byl pacient přijímán sám sebou takový, jaký skutečně je.

Mikota, 1992: "Člověk disponovaný k narcistickým konfliktům potřebuje projít °optimální desilusí,° zbavit se pro sebe povinné grandiosity, aby mohl s pocitem určitého uspokojení využít svých reálných možností."

Jako model, ilustrující "narcistický rozměr" psychické reality navrhl Kohut "bipolární Self.." Můžeme si ho představit jako ovoid, jehož jeden pól tvoří ambice a druhý ideály. K sobě navzájem jsou poutány silokřivkami individuálních schopností a dovedností.
Jistě není bez zajímavosti dodat, že Self-psychologie řadí mezi narcistické poruchy kromě narcistické nerovnováhy osobnosti též jako tzv. narcistické poruchy chování i sexuální perverze, delikvence a závislosti na alkoholu a drogách, tedy jevy, znepokojující právě postmoderní společnost.
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (229)
Zobrazit starší komentáře

201 Oliverincop Oliverincop | E-mail | Web | 20. února 2018 v 4:17 | Reagovat

ibuprofen 800 mg prescription  http://villaesmeralda.com.br/buy-trusted-beprosone-no-rx/  covenant healthcare jobs in saginaw mi

202 RussellSub RussellSub | E-mail | Web | 23. února 2018 v 5:18 | Reagovat

doctors in maricopa az  http://partylikeacrafter.com/blog/our-favorite-holiday-traditions/  stanford university of medicine

203 Daniella Daniella | E-mail | 27. února 2018 v 16:41 | Reagovat

Skutočná láska kúzlo získať ex späť, a zastaviť rozvod. Práve som zistil, že môj manžel mi podviedol so spolupracovníkom! Oženili sme sa dva roky. 2kids. veľa úžasných chvíľ spoločne. Chcem odísť, ale milujem ho toľko. všetko, čo môžem premýšľať, je, ako ho nič nezastavilo. ako ju musí vidieť každý deň, pretože pracujú spoločne. sme obaja stále mladí a veľmi atraktívni. ale chcem svojho manžela, môjho priateľa a otca mojich krásnych detí. ako môžem prekonať myšlienku na inú ženu so svojím manželom? Nie moja snúbenica, nie môj priateľ, ale môj manžel! stále ho milujem aj napriek tomu, že si myslí, že chcem odísť, naozaj chcem, aby urobil lepšie a zastavil ma predtým, ako som odišiel! môj manžel mi povedal, že už sa necíti viac milovaný, len kvôli tomuto spolupracovníkovi, že so mnou podvádza, že chce rozvod, bol som zničený, rozbil som srdce a prosil som ho, aby ma počúval, že môžeme pracovať ako to robíme vždy, ale neposlúchol, povedal mi, že stretol niekoho, kto ho miluje a rozumie, prosil som ho, aby zvážil naše deti, ale počúval. odišiel a bol som frustrovaný, začal som hľadať pomoc a odpovede, potom som počul o mužovi, ktorý môže hrať kúzlo, aby mu pripomenul všetko, čo sme spolu prešli, najskôr som sa bál, potom som sa rozhodol dať to pokúsiť sa a ako moja manželka sa vrátila späť, ospravedlnenie a prosiť o odpustenie, vďaka tomuto človeku, posielam toto, aby som pomohol ľuďom s podobnými problémami.ugbegundenger@gmail.com

204 Roberthek Roberthek | E-mail | Web | 19. března 2018 v 10:11 | Reagovat

definition of prescription drug abuse  <a href=http://adderall.cmonfofo.com>adderall.cmonfofo.com</a>  weight loss pills prescription names

205 Roberthek Roberthek | E-mail | Web | 20. března 2018 v 12:51 | Reagovat

walmart drug prices list  <a href=http://tramadol.forumcrea.com>tramadol.forumcrea.com</a>  healthiest weight loss pills

206 Brenda Brenda | E-mail | 20. března 2018 v 13:18 | Reagovat

Můj manžel a já jsme byli ženatí asi 7 let. Jsme šťastně ženatí se dvěma dětmi, chlapcem a dívkou. Před třemi měsíci jsem si od něj všiml nějakého zvláštního chování a pár týdnů později jsem zjistil, že můj manžel někdo vidí. Začal se vrátit domů pozdě z práce, už se o mě ani s dětmi moc nezajímá. Někdy jdou ven a ani se nevrátí domů asi 2-3 dny. Udělal jsem vše, co jsem mohl, abych tento problém napravil, ale to všechno bezvýsledně. Stal jsem se velmi znepokojen a potřeboval pomoc. Hádám o tom, jak doktor Goko, jak dobrý a milý, pomáhá lidem v jejich manželských záležitostech, jako je například obnovení zlomených vztahů a manželství ještě více. Tak jsem se s ním spojil a vyprávěl mu své problémy a on mi řekl, že se nemusím bát, že o 48 hodin později vrátí svého manžela zpět. tak přesně 48 hodin můj manžel přišel ke mně a omluvil se za špatnosti, které udělal, a sliboval, že to nikdy neudělá. Od té doby se všechno vrátilo do normálu. moje rodina žít šťastně znovu. Všechno díky Dr. Goko. Máte-li nějaký problém, kontaktujte ho a zaručuji vám, že vám pomůže. On tě nezklame. Pošlete jej na adresu: dr.gokosspiritualcaster@gmail.com Whatsapp a Viber ho přímo na +2348056398964

207 Erika Erika | E-mail | 21. března 2018 v 13:01 | Reagovat

Prečítajte si svedectvo a kontaktujte Dr Isikolo pre naliehavú a rýchlu lásku kúzla @ isikolosolutionhome@gmail.com

Nikdy som neveril v odovzdávaní kúzla, ale po 6 rokoch, keď som sa datovala s mojou bývalou milenkou, rozišla sa so mnou, stále si predstavujem, ako doktor Isikolo priniesol môjho bývalého milenca späť len 48 hodín. Nikto ma nikdy nedokázal uveriť, že existuje skutočné kúzlo, ktoré skutočne funguje. Am Hansen menom, chcem rýchlo povedať svetu, že existuje skutočné on-line kúzelník, ktorý je mocný a skutočný, jeho meno je Dr. Isikolo, pomohol mi nedávno zjednotiť môj vzťah so svojim ex loverom, ktorý ma opustil, kedy kontaktoval som Dr Trust, ktorý mi dal lásku a moja bývalá milenka, ktorá povedala, že nemá nič spoločné so mnou, ma opäť zavolala a začala ma prosiť. Teraz sa vráti s takou láskou a starostlivosťou. dnes som rád, že všetci viete, že toto kúzelník má právomoc priniesť milovníkov späť. pretože som teraz spokojný so svojim milencom a najviac prekvapením je, že naša láska je veľmi silná, každý deň je šťastie a radosť. a nie je nič, aké bolo s ženou, ktorú milujete. som tak šťastná, že moja láska je späť ku mne s pomocou doktora Isikolo, ak máte podobný problém alebo chcete opraviť svoj zlomený vzťah, zastaviť rozvod, dostať svoje ex späť, dostať svoju rozvod manželku alebo manžela späť, poradím vám aby sa s ním spojil, je tu, aby vám pomohol a dal sa na tvár úsmev, požiadal ma a ostatných. jeho e-mailom: isikolosolutionhome@gmail.com alebo čo ho napíše teraz +2348133261196
webové stránky: drisikolosolutionhome.webnode.com

208 Ogundele Ogundele | E-mail | 22. března 2018 v 8:14 | Reagovat

MUSÍTE ČÍTAŤ RIEŠENIE:

Volám sa Anna, som z Veľkej Británie, chcem sa s vami podeliť o môj príbeh a tiež vám poskytnem riešenie vašich problémov, hľadal som on-line ako získať skutočné kúzelník, ktorý môže pre mňa priviesť svojho manžela, dostal som ženatý pred 9 rokmi bez detí a moja finančná situácia bola horšia, nemám peniaze Nemám žiadne dieťa, môj manžel ma nechal premýšľať, prinášam mu smolu, až do roku 2016/2017 som stretol svedectvo dámy online hovoriť o Dr Ogundele, povzbudzujem sa a kontaktoval som ho s ohľadom na pomoc a on mi odpovedal čo najskôr, prvé slovo, ktoré povedal, je, že moje problémy skončili, povedal, že ma zase usmeje, bol som šťastný s jeho povzbudením, začal svoju prácu a povedal mi, že môj manžel sa vráti za menej ako 24 hodín prosiť, aby som ho prijal späť, po všetkom, čo povedal, že sa to stalo prvýkrát v mojom živote som bol spokojný so svojím manželom znova, pár týždňov neskôr som otehotnela , Povedal, že potrebujem byť finančne stabilný, aby som bol spokojný so svojím manželom, on dal ďalšie kúzlo pre mňa, dnes ľudia milujú moju kamkoľvek idem, môj život je finančne stabilný, ja a môj manžel robia skvelé, najdôležitejšie je, že skončil moju smútok a teraz mám svoje vlastné dieťa, ktoré mi hovorí múmia, nikdy som nevidel žiadnu kúzlu, tak skutočnú a silnú ako doktor Ogundele, má riešenie akéhokoľvek problému na zemi, jeho mágia nie je škodlivá a môže pracovať pre vás bez vašej prítomnosti, hovorím to všetko, pretože som mu povedal, že budem istý, že informujem svet o jeho dobrej práci a viem, že toľko ľudí potrebuje pomoc, takže ak potrebujete pomoc akéhokoľvek druhu, neváhajte s ním kontaktovať, alebo ak mu chcete poďakovať za mňa, kontaktujte Dr Ogundele na jeho emailu: ogundeletempleofsolution@gmail.com a jeho číslo aplikácie Whats-app: +2349065101630. A viber číslo: +27638836445.

209 Katia Katia | E-mail | 24. března 2018 v 10:33 | Reagovat

Chcel by som nechať svet vedieť o Dr. Isikolo Veľké kúzlo, ktoré prinieslo späť svojho manžela, keď som si myslel, že všetka nádej bola stratená. Dr Isikolo využil svoje silné kúzlo, aby mi priviedol úsmev tým, že prinavrátil môjho muža so svojim kúzlom, najprv som myslel, že snívam, keď sa môj manžel vrátil ku mne na kolená prosiť, aby som mu odpustil a prijal ho späť a dokonca odvtedy ma miluje viac, ako som kedy očakával, a tak som urobil sľub môjho Ja, nechám svet vedieť o doktorovi Bakabovi, pretože je Bohom na zemi. Máte problémy vo vašom vzťahu? váš partner sa s tebou rozišiel a stále ho miluješ a chceš ho späť? Máte problém s vašimi finančnými prostriedkami? alebo potrebujete pomoc akéhokoľvek druhu, potom sa obráťte na Dr Isikolo dnes, pretože vám dám 100% záruku, že vám pomôže práve tak, ako mi pomohol. Dr Isikolo email je: isikolosolutionhome@gmail.com alebo webové stránky: drisikolosolutionhome.webnode.com a môžete ho kontaktovať priamo z Whatsapp ho teraz +2348133261196

210 fatima fatima | E-mail | 28. března 2018 v 11:17 | Reagovat

DÍKY K VELKÉM DR DR NEBEZPEČNÉ PRO ŘEŠENÍ MŮJ PROBLÉMŮ JEHO EMAIL JE (drsunnydsolution1@gmail.com

moje jméno je slečna Fatima, byla jsem manželkou s mým manželem po dobu 5 let, že jsme spolu žili šťastně spolu, a to až do doby, než cestoval do Austrálie na služební cestu, kde se setkal s touto dívkou a od té doby nenávidí mě a děti a miluju jen ona. tak když se můj manžel vrátil z výletu, řekl, že mě nechce vidět znovu a mými dětmi, takže nás vyhnal z domu a teď se chystá do Austrálie, aby viděl tu druhou ženu. takže já a moje děti jsem teď byla tak frustrovaná a já jsem jenom zůstala s maminkou a neudržovala jsem se dobře, protože moje matka se po smrti mého otce oženila s jiným mužem, takže se oženil, a mé děti byly tak zmatené a já jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho miluji a miluju tolik, takže jeden den, když jsem procházel na svém počítači, jsem viděl svědectví o tomto kouzelníku DR Sunny, svědectví sdílela jsem na internetu dáma a to mě působivě zapůsobilo, taky si myslím, že to zkusím. Zpočátku jsem byl strach, ale když jsem si myslel, co já a moje děti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi řekl, aby zůstal klidný jen 24 hodin, že můj manžel se vrátí ke mně a na mé nejlepší překvapení jsem dostal volání od druhého dne mého manžela požádat o děti a já jsem volal DR Sunny a řekl, že se vaše problémy řeší moje dítě. tak tohle bylo to, jak mám svou rodinu zpátky po dlouhém stresu brzdit špatnou paní tak se všemi těmi pomoci od DR Sunny, chci vás všichni na tomto fóru připojit se mi, abych řekl obrovské díky DR Sunny a já také poradenství pro každého, kdo by měl v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémů, by měl kontaktovat i jeho e-mail) (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a problémů v životě. opět jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com)

JE SPECIALIZOVANÝ V NÁSLEDUJÍCÍ SPELL.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2) pokud máte vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.

(4) Pokud chcete, aby ženy / muži běhali po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete, aby váš manžel / manželka byl vaším navždy.

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

(9) Jak jste byli scammed a chcete získat zpět ztracené peníze.

(10), pokud chcete zastavit rozvod.

(11), pokud chcete rozvodit svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání byla udělena.

(13) Těhotenské kouzlo otevírat dítě

(14) Zaručte, že vyhrajete znepokojující soudní případy a rozvod bez ohledu na to, jakou fázi

(15) Zastavte manželství nebo vztah, aby se nerozlouskali.

(16) jestliže máte nějakou nemoc, jako je (H I V), (rakovina) nebo jakákoli nemoc.

(17), pokud potřebujete modlitby za osvobození pro vaše dítě nebo pro sebe.

znovu se ujistěte, že ho kontaktujete, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com) okamžitě ho kontaktovat .... whatsapp ho číslo na +2348077620669

211 ELDA ELDA | E-mail | 5. dubna 2018 v 6:35 | Reagovat

Moje meno je Elda Chcem svedčiť o tom skvelom kúzelníkovi, ktorý sa volá Dr.Chamberc môj manžel a ja som oženený už 5 rokov, nemáme dieťa a lekár nám povedal, že nemôžem porodiť len preto, že moje telo bola poškodená kvôli nesprávnemu predpisu o omamných látkach ma znepokojuje a môj manžel nie je šťastný, takže môj manžel sa rozhodne vziať ďalšie dievča a rozvedie ma, bol som tak smutný Povedal som svojmu priateľovi, že ma dostala Dr.Chamberc e-mailovú adresu a ja nikdy veril v neho toľko, aj keď som sa rozhodol skúsiť to a on mi povedal, že mi pomôže, aby som svojho manžela vrátil späť po troch dňoch a ja by som otehotnievala som pochybovala, že tretí deň sa môj manžel vrátil ku mne a plakal povedal už nechcel rozvod 2 mesiace po tom, čo doktor potvrdil, že som tehotná, ak máte nejaký problém Dr.Chamberc vám môže tiež pomôcť, pošlite mu e-mail na chamberc564@yahoo.com

212 fran fran | E-mail | 5. dubna 2018 v 18:14 | Reagovat

Mám všetky dôvody byť vďačný, nie je absolútne nič pre mňa ľutovať, pretože som dostatočne kompenzovaný za všetko moje utrpenie. Stále nemôžem uveriť mojim očkám, ale to je to, čo to je. Naozaj to musím zdieľať nie preto, že je to nevyhnutné, ale preto, že ak nebudu, budem Ingrate. Moje mená sú Francesca, som tu, aby som krátko svedčil a tiež používam toto médium, aby som poďakoval Veľkému okódu za jeho obrovskú prácu v mojom živote. Teraz som úplná žena, pretože moja stratená láska je späť v mojom živote. Vrátil sa a požiadal o odpustenie. Toto bolo po tom, čo sa ženská právnická osoba, ktorá sa venovala jeho prípadu, rozhodla, že na neho zaujme lásku. Ona odvrátila oči od mňa a detí. Bol som taký nepokojný a zmätený, pretože som nevedel, čo sa deje. Bol som úplne rozbitý skôr, ako som dostal e-mail od veľkého okódu, že mi chce pomôcť vrátiť to a tiež mi povedal, že priateľka právnikov bola zodpovedná za všetko, čo v súčasnosti je mimo Európy s mojim mužom do Ameriky. DR Okodo urobil všetko a priviedol môjho manžela späť domov, chcel by som oceniť milé srdce Veľkého okódu, dal ma vidieť život z iného uhla. Verte tomu alebo nie, existujú sily a nie všetky sú používané pre zlé programy. Dávam to tu pre správneho človeka, ktorý má manželské otázky a iné výzvy, aby sa dostal k veľkému okódu pre duchovnú prácu. urobil som svoju časť, ktorá má svedčiť, ale ak si niekto myslí, že prídem na túto stránku pre vtipy, mali by ste si znova myslieť .. Teraz, ak máte záujem o dosiahnutie skvelého okódu pre konzultácie a ďalšie výzvy, , láskavo ho oslovte na info.usa.temple@gmail.com

213 silvia silvia | E-mail | 6. dubna 2018 v 18:36 | Reagovat

Ahoj všetci tu, rozhodol som sa, že strávim celý deň na internete, aby som sa uistil, že veľa ľudí dokáže čítať moje svedectvo o Dr.Okodovi, ktorý je silným a pravým kúzlom, My meno je Silvia, som zo Slovenska, neviem, ako to povedať, nemám dostatok slov, nikdy som nevedel, že existujú kúzla, ktoré dokážu naozaj priniesť stratenú lásku, ale Dr.Okodo mi ukázal, že sú skutočné kúzla kolies .. je mocný, že mi pomohol obsadiť kúzla, ktoré prinášajú späť svojho milenca, ktorý bol zle. on je naozaj dokonalý pri prijímaní späť milovaných centier a stratil peniaze a magické peniaze kúzla alebo kúzlo pre dobrú prácu. teraz som šťastný a živé svedectvo, pretože ten muž, ktorý som si chcel zobrať za mňa 3 týždne pred svadbou a môj život bol vzhůru nohami, pretože náš vzťah je už 5 rokov som ho naozaj miloval, ale jeho matka bola proti mne a on keď som sa stretol s týmto kúzlom, povedal som mu, čo sa stalo a vysvetlil situáciu, čo mu bolo na začiatku, bol som nerozhodný, skeptický a pochybný, ale ja som to skúsil a za 48 hodín, keď som sa vrátil Bratislavu môj priateľ ma volal sám a prišiel k mne ospravedlňujem, že všetko bolo urovnané so svojou mamou a rodinou a získal si novú prácu, mali by sme sa oženiť Nevěřila som tomu, lebo kúzelník mi skutočne zachránil život a priniesol milovník späť do môjho života. teraz som šťastný. Je to muž jeho slova, je milý. zdvorilý a pravdivý. on obnovil môj vzťah, ktorý už bol preč 5 rokov je späť ku mne. Som šťastný a všetci vďaka veľkému doktorovi Okodovi, ktorý mi pomáha s jeho bielymi láskou. Ak máte akýkoľvek problém, pošlite mu e-mail s pomocou e-mailu info.usa.temple@gmail.com tiež o novú prácu a náš život sa stal oveľa lepší. som si istý, že je niekto, kto potrebuje pomoc, aby som ti poradil na adresu E-mail: info.usa.temple@gmail.com

214 alex alex | E-mail | 7. dubna 2018 v 11:50 | Reagovat

Aký to je človek. Niektorí hovoria, že dokáže vyliečiť akúkoľvek chorobu a choroby, niektorí hovoria, že má právomoc uzdravovať zlomené vzťahy, rodinu a manželstvá, niektorí hovoria, že je Bohom na Zemi. Som taký krátky, aby som opísal toho muža, ktorý sa volá Doctor Okodo. Nikdy som nevidel zázračnú prácu v mojom živote, až keď som sa stretol s doktorom Okodo online, ktorý mi pomohol vrátiť manželku späť od jej ex-milenca. Ak potrebujete nejakú pomoc, aby ste získali späť svojho milovníka, manželku, manžela alebo chcete, aby vám pomohol vyliečiť z akýchkoľvek chorôb, ako je hepatitída, vírus herpes E.t.c. Potom kontaktujte doktora okodo teraz prostredníctvom e-mailu: info.usa.temple@gmail.com

215 marian marian | E-mail | 7. dubna 2018 v 13:26 | Reagovat

Ten, s ktorým som sa zamiloval, použil svoju zraniteľnosť ako príležitosť na ponižovanie, potrestanie a poníženie ma. Stal som sa jeho emocionálnym otrokom. Zneužil ma. Odchádzal som. Moje vnímanie sveta, ľudí, lásky úplne rozbité. Zneužitie ukončilo to, čo zostalo na mojom srdci. Racionálne som vedel, že je zneužívajúci. Emocionálne som ho miloval a myslel som si, že ho môžem opraviť. Myslím na neho po celý čas, ale nehovorí ku mne. Bol som tak zaťažený intenzívnym strachom, že som bezcenný a nikdy nebude cítiť lásku znova kvôli tomu, čím som bol vystavený osobou, ktorú som milovala ako žiadna iná v najhoršom možnom čase môjho života, že nemôžem uveriť, že život môže byť niekedy taký bol predtým. Poškodilo ma to a zradilo ma toľko, že sa obávam, že nikto nebude mať záujem o niekoho s takou bolesťou. Každá protilátka na situáciu - pitie, sex, rozprávanie, jesť - vytvára ďalšiu vrstvu problémov, aby ste sa vyhli, ale všetko, čo chcete, je niečo, čo by ho mohlo zabrániť. takže keď sa bolesť stala neznesiteľnejšou, musel som sa dostať k DR okodo pre pomoc pri online kúzlach a keď som o ňom viac prečítal a zistila, že je v Amerike najsilnejším kúzlom, potom som cítil úľavu a získal som odvahu aby vyskúšal svoje kúzla. povedal mi, že môj manžel sa vráti domov s tým, že 100% miluje mňa a deti a že moja rodina sa znova znova zotaví po tom, čo mu na neho zapíše. najväčší zázrak, aký som kedy videl, bolo to, že 48 hodín neskôr po jeho odovzdaní kúzla mi manžel povedal, že mi je ľúto, že ma nikdy neopúšťal a tiež mi povedal, koľko mi chýbalo. a tak sa vrátil späť domov s mocou tohto kúzla dr. okodo. Boli sme spolu žijúci v pokoji a miloval ma bezpodmienečne po tom, ako som zažil kúsky ok okó. môžete ho tiež kontaktovať pre podobné problémy pri riešení vášho problému E-mail: info.usa.temple@gmail.com

216 marisa marisa | E-mail | 8. dubna 2018 v 12:54 | Reagovat

ČO VÁS VEĽKÝ ODBORNÍK PRE ČO DR DR. ISIKOLO MÁ AKO MÁ A MÔJ DOMÁCNOSŤ.
Volám sa martin Marisa z Belgicka, chcem rýchlo povedať svetu, že existuje skutočné on-line kúzelník, ktorý je silný a skutočný, jeho meno je Dr. Isikolo. Pomohol mi nedávno zjednotiť môj vzťah so svojím manželom, ktorý ma opustil, Keď som sa skontaktoval s doktorom Isikolo, zaujal mi lásku a môj manžel, ktorý povedal, že nemá so mnou nič spoločné, ma opäť zavolal a začal ma prosiť, aby som sa vrátil. je teraz späť s takou láskou a starostlivosťou. dnes som rád, že všetci viete, že toto kúzlo má právomoc obnoviť zlomené vzťahy späť. pretože som teraz spokojný so svojim manželom. Pre každého, kto číta tento článok a potrebuje nejakú pomoc, môže doktor Isikolo tiež ponúknuť akúkoľvek pomoc, ako je Liečba všetkých typov ochorení, súdnych prípadov, kúzla počas tehotenstva, duchovnej ochrany a viac. Môžete ho kontaktovať prostredníctvom svojho e-mailu isikolosolutionhome@gmail.com, alebo ho môžete kontaktovať teraz +2348133261196.

217 ALES ALES | E-mail | 8. dubna 2018 v 17:20 | Reagovat

Mnohí ľudia napísali články o tom, ako im pomohol kúzelník, ale som veľmi vďačný tomuto veľkému kúzelníkovi, ktorý mi priviedol svojho bývalého manžela. Toto svedectvo je pravdivý príbeh a moje meno je ALES. Keď som prišiel do kontaktu s týmto mužom, bolo to aj prostredníctvom svedectva napísaného o ňom a stretol som sa aj s mnohými svedectami o tom, ako pomáha druhým svojim životom. Objaviť sa s ex je jedným z najviac vnútorné najviac pocit, že mnoho ľudí by rád skúsenosti, najmä ako tieto spomienky s našou ex vždy oblak našej mysli, keď niekto robí niektoré z tých vecí, ktoré naša bývalá zvyknutý robiť. Bol som jediný rodič už takmer šesť rokov a hoci môj bývalý manžel bol ďaleko od mojich detí, stále si želám, aby sa raz vrátil ku mne. Toto kúzlo doktor som stretol známy ako doktor OKODO mi pomohol s mojimi želaniami a som rád, že som sa vrátil so svojim bývalým manželom a som veľmi šťastný zdieľanie svedectva so všetkými, aby aj oni môžu stretnúť s týmto skvelým doktorom a vyriešiť ich problémy. Neviem, čo by ostatní mohli cítiť, ako dostať svojich bývalých späť do svojho života, ale vždy viem, že je požehnanie v prestrojení len s jediným prepojením s ex. Ak sa chcete úspešne dostať späť so svojim ex, navštívte túto stránku odungaspelltemple.wordpress.com alebo sa obráťte na toto skvelé kúzlo na adrese info.usa.temple@gmail.com a zdieľajte úžasné svedectvo rovnako ako ja

218 Tina Tina | E-mail | 13. dubna 2018 v 23:26 | Reagovat

Ahoj všichni jsem Tina z Canada, chci poděkovat velkému Obohovi, který je důvodem pro mé štěstí dnes tím, že přivedu svou ztracenou milenku ke mně, i když jsem byl ten, kdo ho špatně vedl k rozpadu, k němuž došlo. Ale jsem rád, že se mohu dostat do kontaktu s doktorem, který mi do 48 hodin přivedl své milence, aniž by věděl, jak to udělal. Chci mu poděkovat za úsměv na tváři a chtěl bych vědět světu, že nám pomůžeme v každé situaci, v níž se ocitneme, pokud jsme ještě naživu a doktor Oboh je mezi kteří jsou ochotni zachránit naše manželství a vztahy. Můžete se s ním spojit prostřednictvím: obohtempleofanswer@gmail.com

Jméno: Tina

Země: Canada

219 fatima fatima | E-mail | 18. dubna 2018 v 11:16 | Reagovat

DÍKY K VELKÉM DR DR NEBEZPEČNÉ PRO ŘEŠENÍ MŮJ PROBLÉMŮ JEHO EMAIL JE (drsunnydsolution1@gmail.com
moje jméno je slečna Fatima, byla jsem manželkou s mým manželem po dobu 5 let, že jsme spolu žili šťastně spolu, a to až do doby, než cestoval do Austrálie na služební cestu, kde se setkal s touto dívkou a od té doby nenávidí mě a děti a miluju jen ona. tak když se můj manžel vrátil z výletu, řekl, že mě nechce vidět znovu a mými dětmi, takže nás vyhnal z domu a teď se chystá do Austrálie, aby viděl tu druhou ženu. takže já a moje děti jsem teď byla tak frustrovaná a já jsem jenom zůstala s maminkou a neudržovala jsem se dobře, protože moje matka se po smrti mého otce oženila s jiným mužem, takže se oženil s ním, a mé děti byly tak zmatené a já jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho miluji a miluju tolik, takže jeden den, když jsem procházel na svém počítači, jsem viděl svědectví o tomto kouzelníku DR Sunny, svědectví sdílela jsem na internetu dáma a to mě působivě zapůsobilo, taky si myslím, že to zkusím. Zpočátku jsem byl strach, ale když jsem si myslel, co já a moje děti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi řekl, aby zůstal klidný jen 24 hodin, že můj manžel se vrátí ke mně a na mé nejlepší překvapení jsem dostal volání od druhého dne mého manžela požádat o děti a řekla jsem DR Sunny a řekl, že vaše problémy jsou vyřešeny mým dítětem. tak tohle bylo to, jak mám svou rodinu zpět po dlouhém stresu brzdit špatnou paní tak se všemi těmi pomoci od DR Sunny, chci, abyste se všichni na tomto fóru připojili ke mně, abych řekl obrovské díky DR Sunny a já také poradenství pro každého, kdo by měl v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémů by měl také kontaktovat jeho e-mail) (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a problémů v životě. opět jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com)

JE SPECIALIZOVANÝ V NÁSLEDUJÍCÍ SPELL.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2) pokud máte vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.

(4) Pokud chcete, aby ženy / muži běhali po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete, aby váš manžel / manželka byl vaším navždy.

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

(9) Jak jste byli scammed a chcete získat zpět ztracené peníze.

(10), pokud chcete zastavit rozvod.

(11), pokud chcete rozvodit svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání byla udělena.

(13) Těhotenské kouzlo otevírat dítě

(14) Zaručte, že vyhrajete znepokojující soudní případy a rozvod bez ohledu na to, jakou fázi

(15) Zastavte manželství nebo vztah, aby se nerozlouskali.

(16) jestliže máte nějakou nemoc, jako je (H I V), (rakovina) nebo jakákoli nemoc.

(17), pokud potřebujete modlitby za osvobození pro vaše dítě nebo pro sebe.

znovu se ujistěte, že ho kontaktujete, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com) okamžitě ho kontaktovat .... zavolejte nebo co jej zašlete na číslo +2348077620669

220 Lana ivana Lana ivana | E-mail | 25. dubna 2018 v 18:29 | Reagovat

NEJVĚTŠÍ SPELL KASTER MÁ MÍSTA A PLNĚNÍ ZPĚT NA MÉ.
Dobrý den, jsem Lana Ivano. Po letech ve vztahu s mým manželem se rozloučil se mnou. Udělal jsem vše, co mi bylo k dispozici, abych ho vrátil, ale všechno bylo marné, chtěl jsem ho zpátky tak špatně kvůli lásce, kterou jsem měl za něj, prosila jsem ho se všemi, dělala jsem sliby, ale odmítl. Vysvětlil jsem mému příteli problém a navrhla, že bych měl spíše kontaktovat kouzelník, který by mi pomohl odhodit kouzlo, abych ho vrátil zpět, neměl jsem jinou možnost, než to zkusit. Poslal jsem zprávu o kouzelnici nazvaném DR RICO OSULA a ujistil mě, že není problém a že všechno bude v pořádku před třemi dny. On dal kouzlo a překvapivě druhý den, zavolal můj manžel. Byl jsem tak překvapen, že jsem odpověděl na výzvu a všechno, co řekl, bylo, že byl tak líto, že se všechno, co se stalo, chtěl, abych se k němu vrátil. On také řekl, že mě tak moc miloval. Byl jsem tak šťastný a šel k němu, a tak jsme znovu začali šťastně žít. E-mail s kouzelnými kolečky je: ricoosulasolutiontemple@gmail.com nebo co ho napiš nebo zavolat +2348133261196 .. Můžete ho poslat e-mailem, pokud potřebujete jeho pomoc ve vašem vztahu nebo jiném případu.

1) Kouzla lásky
2) Ztracené kouzla lásky
3) Kouzla rozvodu
4) Kouzla manželství
5) Vázací kouzlo.
6) Přerušení kouzel
7) Zakažte minulého milovníka
8.) Chcete být propagováni v kanceláři / loterii
9) chtějí uspokojit vašeho milence
Obraťte se na tohoto skvělého muže, pokud máte nějaké problémy s trvalým řešením
přes ricoosulasolutiontemple@gmail.com nebo co ho napiš, nebo ho teď telegramujte +2347082727576.

221 ElliottSal ElliottSal | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 11:35 | Reagovat

annals of internal medicine impact factor  http://modafinil.clubeo.com/  aha healthcare provider cpr

222 ElliottSal ElliottSal | E-mail | Web | 29. dubna 2018 v 17:11 | Reagovat

how to get a prescription for tramadol  http://www.bricksite.com/contrave  best drugstore concealer dark circles

223 Jelka Rodka Jelka Rodka | E-mail | 30. dubna 2018 v 23:41 | Reagovat

Hej, já jsem Jelka Rodka. Život bez mého manžela byl pro mě a mé děti opravdovým nepořádek. Jsem tak šťastný, že můj Ex přešel zpět pomocí pomocníka Dr. Isikolo. Moje největší překvapení bylo, že 48 hodin poté, co Doktor připravil kouzlo na mě, můj manžel, který mě opustil 4 roky, mi náhle zavolal nečekaně a jsem tak šťastný, že jsme se opět dostali pomoci Dr. Isikolo a jsem tak rád, že budu opět s mým manželem. Dr. Isikolo je velmi krásné kouzelník, můžete ho kontaktovat, pokud potřebujete jeho asistenta, protože vím, že vám může pomoci. kontaktujte jej prostřednictvím jeho e-mailu: isikolosolutionhome@gmail.com nebo Whatsapp ho nyní +2348133261196.

224 monika Mislav monika Mislav | E-mail | 2. května 2018 v 15:25 | Reagovat

Naliehavá efektívna láska Kúzelník, ktorý vám pomôže priniesť späť bývalého milenca a zachrániť vaše manželstvo rýchlo, ricoosulasolutiontemple@gmail.com je určite najlepší kúzelník online a jeho výsledok je 100% zárukou! ... veľa ľudí stále trpí všetkými spôsob života. Čo je to tá zvláštna vec, ktorá vás obťažuje? Niekedy problém nie je problém, ale problémom je neschopnosť identifikovať tých, ktorí majú riešenie. Som MONIKA MISLAV z Edinburghu Veľká Británia a rád by som vám predstavil DR RICO OSULU človeka, ktorý prišiel zachrániť ľudstvo zo všetkých otázok života. Odo dňa, keď som sa s ním stretol, to bol deň, kedy môj problém skončil. Keď múdrosť bliká, stane sa to slovo pre múdrych. Chcel by som vás povzbudiť, aby ste sa s DR RICO OSULOU spojili s akýmkoľvek problémom, ktorým čelíte, a buďte si istí, že s Bohom budú všetky veci spolupracovať pre vaše dobro. Môžete sa obrátiť na DR RICO OSULU prostredníctvom e-mailu: ricoosulasolutiontemple@gmail.com Blahoželám vám, ako ste to urobili, skutočne ste ďalším svedkom. Môžete ho tiež zavolať alebo ho pridať na stránku Whatsapp alebo Telegram: +2347082727576.

225 Melinda Melinda | E-mail | 8. května 2018 v 18:10 | Reagovat

Zelim da pohvalim jednu zenu koja mi pomogla da vratim voljenu osobu zena je moc nazovite i uverite se+381612032326 viber

226 Safina Safina | E-mail | 9. května 2018 v 23:24 | Reagovat

Sem napište komentářSVĚDECTVÍ:

Jmenuji se Safina jsem z Los Angeles, jsem zde, abych svědčil o skvělé práci velkého kouzelníka, který mi pomohl se všemi svými problémy dnes jsem šťastný kvůli němu, všechno začalo v roce 2002, kdy jsem byl ženatý s mužem Johanem Smithem UK, mě po 15 letech manželství unavuje a není žádné dítě a věci jsou pro nás těžké, finančně jsme nebyli v pořádku a můj manžel se snaží o rozvod, jen aby mě žil sám a tvářil se životu, modlil jsem se k Bohu abych ho vrátil, až do roku 2016, kdy jsem se seznámil s přítelem, který mě odkázal na doktorku Odii kouzelnou kolečku, která jí pomáhala s vlastními problémy, povzbudila jsem mé vlastní a kontaktovala ho, první věc, kterou řekl, bylo, že mé problémy jsou u konce od kontaktovali ho za pomoc. Věřím mu a zeptám se ho, co mám dělat dál, řekl mi, co mám dělat, a poté řekl, že se můj manžel vrátí ke mně, aby mě prosil o kolena za 24 hodin, to bylo po 10 letech rozvodu, překvapivě po jeho práci, můj manžel přišel prosit na kolenou, naléhavě ho přijal a informoval o tom Dr. Odii, řekl, že pro mě bude hodit Money Spell, aby moje rodina byla finančně zvýhodněná a pracoval jsem s ním po 48 hodinách všude jít lidé milují mě a mé podnikání se pohybuje dopředu za to nejlepší, teď jsem šťastná a ráda informovala svět, že je to nejsilnější člověk, se kterým jsem se setkal kdekoliv na světě, že má řešení jakéhokoliv problému, který máš, on není peníze vědomí, že pomůže a počkat, dokud jste v pořádku před očekáváním jeho ocenění, takže moji bratři a sestra, pokud jste v jakékoli situaci a potřebují pomoc i poradenství, měli byste kontaktovat Dr. Odii dnes a vaše problémy vyřešeny. Zde je jeho email: odiasolutioncenter@gmail.com a jeho číslo Whatsapp: +2349065101630 a Viber číslo: +27638836445. pro vás, kteří potřebují pomoc, a pro ty, kteří mi chtějí za mnou děkovat za dobrou práci.

227 ElliottSal ElliottSal | E-mail | Web | 10. května 2018 v 17:03 | Reagovat

best buy graphics tablet  http://www.jefaismonsite.fr/alprazolam/  online drugstore without prescription

228 Veronica Saciri Veronica Saciri | E-mail | 12. května 2018 v 11:40 | Reagovat

Dobrý deň, moje meno Veronica Saciri chcem svedčiť o mocnom a veľkom kúzelníkovi nazývanom Dr. Isikolo, mal som ťažkosti s otehotnením v dôsledku chronickej choroby, to ma tak znepokojilo a bolo som smutné, že môj manžel nebol s ňou spokojný a jednu noc prišiel späť domov nahnevaný mi povedal, že chce byť otcom a pretože som nemohol urobiť ho, že sa rozhodol vziať niekoho iného a rozviedol ma bol som zničený a plakal celú noc bol strach, že by som skončil v nemocnici stále premýšľal o dobré časy, ktoré sme mali spolu a koľko mi to chýbalo, hľadal som niečo online, keď sa ozvalo hlásenie týkajúce sa tohto skvelého kúzelníka a ako mu to pomohlo toľko v podobných problémoch, o čom som na to už nejaký čas premýšľal a rozhodol sa ho vyskúšať, keď som ho kontaktoval, povedal mi, že po 24 hodinách sa môj manžel vráti a ja budem tehotná, urobil som všetko, čo ma požiadal, aby som urobil, až na moje najväčšie prekvapenie, že druhý deň to bol môj manžel späť domov, on zavolajte, aby ste prosili o odpustenie ness a zrušil rozvod, 4 týždne po tom, ako doktor potvrdil, že som tehotná, som tak šťastná, že vám môže pomôcť a tiež ho kontaktovať na isikolosolutionhome@gmail.com alebo jeho Whatsapp: +2348133261196

229 jackson24 jackson24 | E-mail | Včera v 1:06 | Reagovat

Nikdy jsem si nemyslel, že by to mohlo být štastné v manželství po tolika spotech a zklamání. to všechno zacalo poté, co se muj snoubenec zaujal,
z niceho nenávistne prišla, zpocátku jsem si myslel, že se jen jedná, dokud mi nezapadne, že ztrácím svého muže na jinou ženu
. nekterí ríkali, že je posedlý nekterými démony, kterí nechtejí, abychom se oženili, jiní ríkali, že je zamilovaný do jiné ženy. Byl jsem ohromen a bezradný
, ztrácel jsem své jméno je HELEN BERNARD, chci svedcit o silném kouzelném kolecku (wiccanspelltemple@gmail.com), který prinesl radost do mého sveta
muj muž a já jsme nemeli rešení.
moji radost se vrátila, když muj prítel me predstavil kouzelníkovi,
musím ríct, že jsem nikdy v tomto živote nevidel takového cloveka,
tak jemné, teplé a milé. zpocátku jsem ho pochyboval, protože falešné kolecka,
ale po mém nejvetším prekvapení poté, co odnesl kouzlo bez toho, abych sbíral desetník z penez, se muj manžel vrátil.
mužu ríci, že jsem ted štastne ženatý a užívám si toho nejlepšího z manželství. jeho 8 let manželství a každodenní pocit svého medového mesíce.
pro ženy, které procházejí rozcilením a zklamáním, musím ríct, že existuje nadeje, ješte ne zoufalství.
mužete se vrátit zpet
.
MUŽETE KONTAKT DR WICCAN: wiccanspelltemple@gmail.com NEBO
CALL +2349071952741

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama