Narcismus-porucha osobnosti, diagnóza

23. října 2006 v 11:36 | www.help24.cz |  Poruchy a nemoci
Přestože obdobím raného narcismu prochází v dětství každá osobnost, postoj těch, kteří raným narcismem více méně bez úhony prošli, k těm, kteří si vypracovali tzv. narcistickou strukturu osobnosti, je často velmi kritický.
Narcistův život je totiž z nezbytnosti zaměřen na vytvoření co nejlepšího obrazu sebe v jeho vlastních očích. Mikota, 1992: "Nejdůležitější povinností, nikoliv primárně radostí, těchto pacientů je být báječným."

Touto snahou je prostoupeno narcistovo chování, jednání, vstupování do vztahů. Nemá jinou možnost nežli hovořit o sobě, o své práci, svých výkonech a výsledcích, často se trápí tím, že nejsou dost dokonalé. Předpokládá, že lidé kolem něho mají stejný zájem na perfektnosti jeho obrazu, jako měli jeho vlastní rodiče. A často kolem sebe narcist takto nastavené lidí nachází, takové on přitahuje a vybírá si. Poskytuje jim za jejich přítomnost, vztažnost, péči a obdiv nevídané zisky: on je jejich ideálem a na ně, jeho obdivovatele, dopadá stín jeho Ega, skrze něhož se také tak trochu stávají dokonalými. Je jejich bohem.

Mikota, 1992: "Pokud mu to druzí nepotvrzují, má k tomu jen dvě vysvětlení: °Nejsem skvělý, nemám proto na světě co pohledávat.° Nebo: °Lidé mou skvělost nepoznali.° Z druhé možnosti jim vyplývají dva závěry: a) °Bližní není schopen mne docenit. Je logické, že jím za to pohrdám.° b) °Bližní mou skvělost mohl vnímat, a je tedy přirozené, že ho za to nenávidím až za hrob, a budu-li mu dělat to nejhorší, co umím, není to nic v porovnání s tím, jak on mi ublížil.°"
Narcist jaksi neumí vztahy. Přijetí druhé osoby je u něho podmíněno bezvýhradným přijetím jeho
samotného, poskytováním mu péče, podpory, všestranné pozornosti. Mikota, 1992: "Přiberou-li (narcistické osobnosti) někoho, často nevědomky, za selfobjekt, jsou na jeho empatickou odezvu mimořádně přecitlivělí. Před podobnými zraněními se v běžném životě chrání nejčastěji distancovaností. Na druhých lidech jim zjevně, nebo pod maskou zdvořilosti, pseudosrdečnosti a často i šarmantnosti, vůbec nezáleží."

Je také rád motivován k podávání výkonů, k jejich předvádění. Slast z exhibice je slastí z přijetí. Je žádoucí, aby narcistův obdivovatel neposkytoval totéž nikomu jinému a pravý narcist ani nepředpokládá, že on by měl něčím podobným oplácet. Je prostě nejlepší, jediný a tak to má být. Narcistovy vztahy jsou "v pořádku" a fungují do té doby, pokud oba partnery spojuje a uspokojuje jediný společný zájem: zájem o narcistovu osobu. Ukáže-li se, že tomu tak není, narcist to chápe jako zradu. Nesnaží se nijak vztah proměnit, musel by pozměňovat sebe a to je pro něho sebevražedné. Zůstane naprosto stejný, jen vymění partnera. Není pro něj totiž důležitá osobnost jeho partnera (jakéhokoliv: pracovního, komunikačního, životního), nýbrž funkce, které mu partner plní a poskytuje. Partnerovy potřeby jej naprosto nezajímají a pokud je vnímá, tak jako přemrštěné a nepříjemné nároky.

Narcist nikdy nemusí o nikoho výrazně usilovat. Vždy má kolem sebe družinu připravených obdivovatelů, kteří se mu chtějí připodobnit jako k ideálu (viz sekularizovaná touha po doteku s božským). Družina obdivovatelů bývá četná, protože problém ztráty, hledání, nenacházení ideálu je velmi univerzální. Úspěšnému narcistovi se dostává vždy dostatek lidí k používání. Zachází a manipuluje s nimi téměř bez omezení a ještě v nich budí momentální spokojenost, protože narcistova družina jsou lidé s právě takovými Self, která lační naplnit se oceněním skrze narcistu, pro něhož vykonávají úkoly ve svých funkcích.

Narcist je pánem času. Hle, on všemocný. Považuje za samozřejmé, že mu všichni dávají svůj čas k dispozici, blokuje jejich časy pro sebe, vytváří takové příležitosti, aby na něho bylo čekáno. On má více času nežli ostatní, "dokáže" do plynutí času vsouvat mezičasy. A navíc: Narcist "nestárne." Může se odvážit riskovat a vyčerpávat se k smrti pro své výkony, neboť on je "nesmrtelný." Neplatí pro něho pravidla jako pro druhé, neboť on je jiný: prostě nejlepší.

Narcistovi přesto něco stále chybí, připadá si prázdný, nehotový, nedokonalý, ne dost milovaný. Chvíli se může těšit ze svých úspěchů, ale už si připravuje pro sebe další překážku, kterou musí přeskočit, aby byl lepší. Sebepožírací bič za jeho zády jej plně zaměstnává.

Osobnosti, které netrpí patologickým narcismem a ani nehrají s narcistou žádnou roli v jeho hře na dokonalost, mohou vidět narcistu jako kohosi nepříjemného, zahleděného do sebe samého, sobeckého. Ti, kdo netrpí úzkostmi z nepřijetí a nechápou strastiplnost podmínek, za kterých je narcist přijímán (sám sebou a ještě jen částečně!, což záleží na míře jeho vhledu do vlastní situace), mohou považovat narcistovu prezentaci výsledků, s úzkostí předkládaných k přijetí, za bezostyšné vychloubání se. Totiž to, co si ne-narcistní lidé umí udělat a podržet sami: vážit si sami sebe, oceňovat se, narcist dostává skrze druhé, používá je k tomu a musí je mít stále k dispozici, protože s každým novým úkolem, který si stanoví, se dostavuje nejistota, zda je přijímán.

Narcist žije v neustálé komunikaci se svým nepravým Self, které jej nutí být stále grandióznější, pokud možno ještě všemocnější, dokonalejší.
Jak tato povinná potřeba dokonalé skvělosti prolíná náš každodenní život ukazuje zejména jazyk: tady například zvláštní nutkání (zvyk posledních desetiletí) stupňovat superlativy. I nejlepší je málo, a tak je po nejlepším - optimálním požadováno, aby bylo "optimálnější" či dokonce "nejoptimálnější". I ideální je málo, nejlepší je "nejideálnější.

Narcist chvíli žije v iluzi, že takovým je, a chvíli v jistotě, že takovým ještě není. Ne-narcistní osobnosti dávají narcistovi za vinu, že je chladný, pyšný, do sebe zahleděný, sobecký. Narcismus však není vina. Nezralý, nekultivovaný narcismus v dospělosti je různě těžká porucha osobnosti.
Od roku 1993 zaznamenává Americká psychiatrická společnost novou diagnózu: Narcistickou poruchu osobnosti. Podívejme se, jak ji charakterizuje v Diagnostickém a statistickém manuálu duševních poruch (DSM), který je respektovaným diagnostickým klíčem pro světovou psychiatrickou veřejnost. Jeho třetí verze, DSM III, došla takového ohlasu, že byla přeložena i do češtiny, odkud ji přejímám. Z DSM III byla také diagnóza narcistická porucha osobnosti převzata do desáté revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10), platné od roku 1991.
Základním rysem je porucha osobnosti, při které se vyskytují velikášské pocity vlastní důležitosti a
jedinečnosti, fantazírování o neomezených možnostech, exhibicionistická potřeba neustálé pozornosti a obdivu, charakteristická reakce na ohrožení vlastní vážnosti.

Charakteristické poruchy v interpersonálních vztazích:
zvláštní pocit oprávněnosti, interpersonální vykořisťování, vztahy kolísají mezi extrémním idealizováním a znehodnocováním, chybí sympatie ...
Seberespektování bývá křehké a tyto osoby mohou být zaujaté tím, zda si vedou dobře a zda si jich ostatní váží. Na kritiku, porážku nebo zklamání odpovídají buď chladnou lhostejností, nebo dávají najevo pocity hněvu, podřadnosti, ponížení, studu či prázdnoty.
Jedinci s touto poruchou stále baží po obdivu a pozornosti a více jim jde o zdání než o skutečnost. Např. více stojí o to, aby byli považováni za správné, než mít blízké přátele. Interpersonální vztahy jsou různě narušené. Běžné je chybění empatie - schopnosti poznat a zažít, jak ostatní cítí. Často si činí nároky na zvláštní přízeň bez zpětné odpovědnosti. Např. jsou překvapeni a zlobí se, když druhý neudělá, co oni chtějí.
Velice častá je depresivní nálada. Časté je bolestivé uvědomování si sebe samého, zaujetí hloubavým myšlením a touhou zůstat mladistvým a silná závist. Také se vyskytuje zaujetí bolestí a jinými tělesnými obtížemi. Osobní nedostatky, porážky nebo nezodpovědné chování si odůvodňují racionalizacemi, překrucováním nebo otevřenou lží. Tito lidé mohou předstírat city, aby udělali dobrý dojem.

Diagnostická kritéria
charakteristická pro současné i dlouhodobé působení jedince nejsou omezena pouze epizodami onemocnění a způsobují buď významné poškození v sociálním nebo profesionálním působení, nebo subjektivní potíže:

A. Velikášský pocit vlastní důležitosti a jedinečnosti, např. nadsazování úspěchů a schopností, soustředění na výjimečnou podstatu vlastních problémů.
B. Zaujetí fantaziemi o neomezeném úspěchu, síle, skvělosti, kráse nebo ideální lásce.
C. Předvádění se: osoba vyžaduje stálou pozornost a obdiv.
D. Chladná lhostejnost nebo výrazné pocity hněvu, ponížení, studu, pokoření nebo prázdnoty jako reakce na kritiku, lhostejnost druhých nebo na porážku.
E. Alespoň 2 z následujících charakteristik interpersonálních vztahů:
(1) nároky: očekávání zvláštní přízně bez zpětné odpovědnosti, např. překvapení nebo hněv, když lidé nedělají, co on žádá
(2) interpersonální zneužívání: využívání výhod vydobytých jinými osobami k uspokojení vlastních přání a pro vlastní postup, přehlížení osobní integrity a práv ostatních
(3) vztahy, které kolísají mezi extrémy nadměrné idealizace a znehodnocování
(4) chybění empatie: neschopnost rozpoznat, jak druzí cítí, např. neschopnost pochopit úzkost, neštěstí někoho, kdo je vážně nemocen
Už to svědčí o vysokém prahu tolerance postmoderní společnosti, že "narcismus" (přesně řečeno tedy jeho specifické projevy, popsané výše) byl uznán a začíná být chápán jako diagnóza nemoci, jím postižení za pacienty - čili trpící - a vypracovány a zkoušeny terapeutické postupy, z nichž psychoanalýza se ukázala nejúčinnější.

A. Millerová, 1995, o psychoterapii píše: "Zkušenost nás učí, že v boji s duševními chorobami máme natrvalo k dispozici pouze jediný prostředek: emocionálně se dobrat pravdy jedinečné a neopakovatelné historie svého dětství. Lze se někdy zcela osvobodit od iluzí? Každý život je jich plný, zřejmě proto, že pravda se často jeví jako nesnesitelná. A přece je pravda pro nás tak nezbytná, že za její ztrátu platíme těžkými chorobami. Proto se pokoušíme v dlouhodobém procesu objevit vlastní osobní pravdu, která vždycky bolí, než nám daruje prostor pro novou svobodu - pokud se ovšem nespokojíme s intelektuálním poznáním. Potom však opět zůstáváme v oblasti iluzí.
Svoji minulost nemůžeme ani v nejmenším změnit, škody, jež jsme utrpěli v dětství, nemůžeme vymazat. Můžeme však změnit sebe, můžeme se "vyspravit", získat zpět ztracenou integritu. Můžeme to udělat tak, že se rozhodneme povšimnout si poznatků o minulém dění, jež jsou uloženy v našem těle, a dostat je do vědomí. Tato cesta je určitě nepohodlná, avšak pouze ona nám dává možnost opustit konečně to neviditelné a přesto tak kruté vězení dětství a změnit se z nevědoucí oběti minulosti v zodpovědného člověka, jenž zná svůj příběh a žije s ním.
Většina lidí dělá pravý opak. O svém příběhu nechtějí nic slyšet, a proto také nevědí, že na ně v základě stále působí určujícím vlivem, protože žijí v nevyřešené, vytěsněné dětské situaci. Nevědí, že se obávají a snaží se vyhnout nebezpečí, jež jim kdysi skutečně hrozilo, ale dávno už jim nemůže ublížit. Jsou hnáni nevědomými vzpomínkami stejně jako potlačenými pocity a potřebami, jež často určují zkresleným způsobem veškeré jejich aktivity tak dlouho, dokud zůstávají nevědomé a nevyjasněné."

Narcisticky narušené osobnosti, které se vůbec rozhodnou léčbu vyhledat, podstoupit a absolvovat musí mít zcela speciální motivaci, léčbu nelze předepisovat. Někteří vědomě přicházejí se svými obtížemi, jiní vidí terapii jako vhodný prostředek k ještě většímu zdokonalení se. Specifika psychoanalytické terapie narcistických poruch osobnosti uvádí doc. Václav Mikota in: O ovlivňování duševních chorob, Psychoanalytické nakladatelství, Praha, 1992: ".... v 60. letech psychoanalýza získala respekt °té nejlepší° psychoterapeutické metody, vhodné i pro zdravé lidi, kteří si °mohou dovolit° konzultovat své introspektivní zvyklosti. Kdo se domohl společenského úspěchu, a přesto se necítil dost šťastný, považoval psychoanalýzu za hodnu zabývat se jeho vzácnou osobou.

Volně asociovali, přijímali a zužitkovávali interpretace, ale jejich vágně formulované obtíže to neovlivnilo. O těchto nositelích narcistické nerovnováhy bylo už z klasického období známo, že °nevytvářejí přenos°, a proto byli považováni za neanalyzovatelné.

Teprve zakladatel psychologie Self Heinz Kohut popsal zvláštnosti jejich přenosového vztahu a způsob jeho interpretace. Pacienti s narcistickou nerovnováhou zaujímají k analytikovi specifický funkcionální vztah. Potřebují ho jako nositele své lidské hodnoty. Jejich porucha je spojena s pocitem povinnosti být zcela mimořádný člověk. Jak uvěří, že dostáli, nechtějí-li se vzdát zdravého rozumu? V praktickém životě za každou cenu usilují o úspěch. Pokud je nikdo nechválí, tvrdě pracují na budoucím ocenění, nebo si zoufají. Výkon analytické profese se neslučuje s projevy obdivu nebo s pochlebováním analyzandovi.

Pacient vydrží v léčbě s pomocí idealizujícího nebo některého ze zrcadlících přenosů. V preobjektním přenosu idealizujícího typu se na analytika přenáší útvar zvaný idealizované rodičovské imago. Podle Kohuta je tento typ idealizace rodičů součástí normálního raného (preverbálního) vývoje. Ožije-li v analýze, je lékař vnímán jako nejskvělejší člověk na světě. "zajímám-li tak dokonalého člověka, jsem i já někdo zcela mimořádný," konstatuje s uspokojením pacient. V zrcadlících přenosech se aktivuje grandiózní Self, podle Kohuta rovněž součást raného úseku preverbálního vývoje."
V procesu terapie pacient zakouší různá narcistická zranění a jeho citlivost na ně se v terapii mění, zmírňuje. Ústup narcistické zranitelnosti se projevuje zejména vzrůstem tvořivosti, smyslu pro humor a schopnosti sebeironie. Cílem terapie obecně je dosáhnout takového vnitřního naladění, aby byl pacient přijímán sám sebou takový, jaký skutečně je.

Mikota, 1992: "Člověk disponovaný k narcistickým konfliktům potřebuje projít °optimální desilusí,° zbavit se pro sebe povinné grandiosity, aby mohl s pocitem určitého uspokojení využít svých reálných možností."

Jako model, ilustrující "narcistický rozměr" psychické reality navrhl Kohut "bipolární Self.." Můžeme si ho představit jako ovoid, jehož jeden pól tvoří ambice a druhý ideály. K sobě navzájem jsou poutány silokřivkami individuálních schopností a dovedností.
Jistě není bez zajímavosti dodat, že Self-psychologie řadí mezi narcistické poruchy kromě narcistické nerovnováhy osobnosti též jako tzv. narcistické poruchy chování i sexuální perverze, delikvence a závislosti na alkoholu a drogách, tedy jevy, znepokojující právě postmoderní společnost.
 

17 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

Zobrazit vše (202)
Zobrazit starší komentáře

101 Tina Tina | 19. ledna 2012 v 22:33 | Reagovat

Proboha, přátelé, všechno není narcismus! :)
Např. @comaestecaka - z toho, že váš násilnický manžel vykazuje jiné "příznaky" než narcisté, byste snad měla usoudit, že narcistou není, a ne hledat cesty, jak na něj tuto poruchu naroubovat, ne? :)

Jakub možná nezvolil nejvhodnější slova, ale svým způsobem má pravdu. Určitá míra samolibosti, sobectví a narcismu je vlastní spoustě lidí, u kterých se zdaleka ještě nebude jednat o poruchu osobnosti. (A souhlasím s ním i v jiných bodech obžaloby. :))

Nechci nikoho urazit, ale připadá mi, že spousta z vás si své příběhy značně dolaďuje a u drtivé většiny mi způsob vyjadřování zavání jistými jinými druhy poruch osobnosti. :-P Což samozřejmě nepřísluší mně soudit a upřímnou soustrast všem, kdo si opravdu "užili"v nepříjemném vztahu, ať už s narcistou nebo kýmkoliv jiným. ;-)

102 uživatelka uživatelka | 12. dubna 2012 v 16:20 | Reagovat

Ahoj, také mám zkušenost s narcistkou a je to fakt peklo na zemi. Stále opakující se kolotoč výčitek, vydírání, kladení  podmínek, neschopnost přijmout kompromisy, cokoli odpustit. Pokud vám mohu  poradit, jestli nejste silné osobnosti(já třeba silná nejsem), radši z takového vztahu rychle utečte, než vás to zničí. Mě to málem zničilo.

103 Merlain Merlain | 15. dubna 2012 v 18:02 | Reagovat

Dobrý den. Problém není v daném člověku, který dle psychiatrických tabulek trpí nemocí zvanou narcizmus. Problém je potřeba hledat v důvodu, který určuje proč se daný člověk stal narcistou. Ten důvod je SYSTÉM SPOLEČNOSTI. Ano tento system nefunguje a proto mají lidé potlačené své duše. Nejedná se bohužel jen o samotný narcizmus. Hlavní kořen je v oddělenosti lidí od sebe a o to se systém stále snaží. Pak se právě lidé cítí být vnitřně sami, cítí se být malý a slabí a tak se většina z nich buď uzavře a nebo ba naopak až příliš otevře v extravagantnosti. Vybírejte si své partnery ne podle úsměvu, pěkných očí a dlouhých voňavých vlasů, ale podle toho co vám řekne vaše nitro, začněte si věřit a začněte sebe milovat. Pokud se budete milovat, pak teprve můžete rozdávat lásku ostatním a tak ji již nebudete hledat v druhém, ale budete ji z druhým sdílet :-P .
A ještě jenda rada: Psychiatrie je tu jen proto aby jste jako lidé vykazovali všechny příznaky všelijakých psychických onemocnění. Vím že je to pro některé těžké, ale uvědomte si a hlavně si položte otázku, jestli dnešní člověk opravdu ale opravdu dokáže sám bez ovlivnění sám přemýšlet a jednat? Ne to bohužel nedokáže. Člověk je ovlivněný naprosto vším jak televizí, kamarády-ky, hlavně výdělečnou činností což chápu,ale také těmi všemi ismi a jinými skrytě ovlivňujícími egregory. Tím člověka systém zbavil jednoduchosti a naučil ho složitosti. jak však sami výte, v jednoduchosti je síla, ale ve složitosti je zmatek. Fandím zdravému selskému rozumu a tem mi říká, že je potřeba, aby se lidé více milovali a neřešili zbytečné věci, které do nás dennodenně cpou. Buďte svobodní, pokud vám partner nevyhovuje, odejděte a víc to neřešte nějakým narcizmem. Pokud to budete dál řešit, pak si bolesti stále udržujete a živíte je. To co bylo, bylo a nelze vzít čas zpátky. To co bude, teprve bude a to ještě není jisté. Ale co je právě teď, nyní je to co žijete a prožíváte. přítomnost je také lék a každý si může v přítomnosti vybrat, co che prožívat. Chcete prožívat vztek? lásku? nebo pořád tu minulost?  
S úctou k vám Merlain :-)

104 rozka rozka | E-mail | 24. dubna 2012 v 14:27 | Reagovat

[87]:Ahoj a jak jste to dokazali se synkem? on ho nechce? jak casto ho vida?

105 maminka maminka | 25. dubna 2012 v 12:48 | Reagovat

Ahoj vsem, kdo máte zkušenost s narcistou nebo narcistkou. Chtěla bych vás požádat o radu... zejména ty, kteří byli ve svazku manželském s takto narušenou osobou a v celé této nehezké záležitosti navíc hráli důležitou roli děti. Jak jste to u rozvodu zvládli s tím, aby se vám narcista nemstil skrz dítě? jde nějak ovlivnit frekvenci návštěv a "vídání se" s otcem narcistou? Děkuji všem za rady.

106 vyléčená vyléčená | 5. května 2012 v 23:44 | Reagovat

Jediná možnost, jak se zbavit narcise, je veškeré kontakty ukončit, nebrat telefony, neodpovídat na vzkazy. Jinak hrozí nebezpečí, že Vás zase dostane. Vemte všichni nohy na ramena a utíkejte, utíkejte a utíkejte. Já po tříletém vztahu s narcisem skončila s depresí u psychiatra a dostávala jsem se z toho několik let. Za to opravdu nestojí!

107 Lucka Lucka | E-mail | 2. července 2012 v 13:09 | Reagovat

Ahoj, je tu někdo kdo má zkušenost s narcistickou matkou?
Já jsem až teď skoro ve třiceti dala 1 a 1 dohromady a došlo mi, že trpí nějakou poruchou osobnosti, protože není normální aby někdo byl tak zlý...od rodiny jsem se odprostila, žiju šťastný spokojený život, ale někde tam uvnitř mě spaluje neuspokojení vztahu matka-dcera, který pro mě nikdy neexistoval. Bylo to jenom o manipulaci, krutosti, psychickém týrání, absolutně bez projevů lásky, empatie. Ta osoba tráví hodiny u zrcadla, nemá zájem o mě, nevím jak se mám, co dělám, nezajímá ji jestli jsem ťastná, atd.
Pokud je tu někdo s podobnou zkušeností, matka narcis, moc ráda bych si o tom popovídala buď prostřednictvím emailu, nebráním se ani osbnímu setkání.
děkuju a přeju všem hezký den :-)

108 Stella Stella | E-mail | 7. července 2012 v 18:35 | Reagovat

Je mi 57 let a teprve docela nedavno po letitem trapenich jsem odhalila, ze jsem dcerou (tou spatnou z jejich dvou) narcistky. Musim priznat, ackoliv me nevyrovnany vztah s vlastni maminkou stale velmi mrzi, dost se mi tim ulevilo. Nalezla jsem totiz pricinu, proc jsem stale odrazena a z vlastni rodiny vypuzovana. Zjistila jsem, ze nejsem ojedinelym pripadem - ze je nas mnoho co pod matkou narcistkou trpi.

Kdyz jsem se narodila, rodice studovali, mama pry nebyla zdrava a bydlela na koleji, tak me dali do kojeneckeho ustavu. Vztah mamy ke me a mozna take muj k ni (io kdyz ja jsem po ni jako mala touzila) se nevytvoril spravne. Me detstvi jsem prozila z velke casti u babicek v tydennich jeslich a skolce. Babicky jeste pracovali, ale brali si me domu, jak jen mohli, tak jsem alespon nemusela v ustavni peci byt porad. Ale pamatuji si dost presne, jak jsem byla nestastna a behala k oknu a ke dverim, jestli uz pro me nekdo jde. K rodicum jsem v ranem detstvi jezdila spise na navstevu s kratsimi ci delsimi etapami, kdy jsem bydlela u nich v nove ziskane garsonce. Otec i matka byli velmi ambiciozni. Otec navic uznavany a obdivovany cesky sochar. Oba jsou jedinacci a mam jeste o jedenact let mladsi sestru, ktera se jiz narodila do rodiny, ktera mela 2 pokojovy byt a babicky pravidelne dojizdely ze vzdaleneho mesta uklizet a starat se o domacnost - pri tom meli stale sva zamestnani, byly obe vdovy. Meli jsme take obcas pani na vypomoc. Matka se upnula k sestre. Jeji chovani ke me bylo velmi odlisne a chladne. Jeji maminka, moje babicka, mi rikavala: No ty jsi pro mamu spise jako jeji mladsi sestra. Tak to musis brat. Kdyz ses mela narodit, dodavala babicka, tesila jsem tvoji mamu, ze to neni prece zadne nestesti, ze se mas narodit, ze preci se proto mladi lide pro to berou, aby meli deti. I pro to pry ne, rikla pry na to mama nazlobene. Jak mne leta pribyvala, jak jsem se stala samostatnou a mela uspechy ve skole, nepratelstvi moji matky proti me narustalo. Ke konci vysoke skoly se mi narodil syn. Udelal jsem doktorat a kandidaturu. Vsichni meli radost, jen matka se zhroutila (sama svou kandidaturu nedokoncila). Na vanoce, jsem prijela s pulrocnim synkem "tajne" tj., proti prani maminky (tata rekl, ze pry jel jako pro televizi a priveze nas, jako prekvapeni. Matka, jak nas spatrila odesla z mistnosti a praskla za sebou dvermi. Ze pry jsme prisli proti umluve. Nesmelo se ji rikat babicko, po kazde navsteve jsme museli vsechno sebrat a uklidit, vcetne backurek a nocnicku a odvezt domu, aby nic nepripominalo navstevu vnuka. Vsichni byli nestastni. Sestra casto tenkrat zadonila, jestli by si nemohli vzit meho synka (byla rada malou tetickou) na par dni k nim (ja jsem zila zvlast a mela jsem muze opilce, s kterym jsem se rozvadela). Maminka vzdycky odmitla, ze pry ma praci (s ditetem mi pomahaly opet moje zlate babicky). To jsem jeste tenkrat netusila, ze maminka praci z velke casti predstira (dela teorii literatury a scenare). Dnes vim, ze vlastne temer nic nepublikovala. Po deseti letech od rozvodu jsem se podruhe jsem vdala, tentokrat velmi stastne - budeme slavit stribrnou svatbu. Zvali jsme rodice k nam casto. Styskalo se mi po nich, bydlela jsem daleko. Doslo vsak pri jedne z navstev maminky k nam k neprijemne hadce - paradoxem bylo, ze o nas byt, ktery jsme chteli prepsat a dat rodicum, protoze jsme bydleli dlouhodobe v cizine a vlastne jsme ho nepotrebovali. Moje matka vynadala memu muzi do hajzlu a jinych osklivych jmen, to ze si dovolil ji rict, ze je absurdni, abychom vlastnili byt, ve kterem leta nebydlime a ze jim ho chceme venovat (zni to neuveritelne, ale opravdu tomu tak bylo) a vytocila ho tak, jak jsem ho nikdy pred tim ani potom nevidela. Rekl, at jede domu. Dopadlo to tak, ze jsme ji rano domu, tj. nekolik set km od nas, na otocku odvezli. Rika ted vsem znamym a pratelum, ze mela z nas druhy infarkt (ten prvni mela z toho, ze musela vratit zpatky penize za to, ze si brala volno na psani kandidatske prace, kterou vsak nenapsala a nepredlozila k obhajobe)a ze jsme hajzlove, kteri ji vyhnali z domu. Od te doby, a je to jiz temer dvacet let, mame v cele rodine hotove peklo. Nic nepomohlo, ze se ji manzel na prani meho otce omluvil a ze oba u nich pri kazde nasi navsteve, kdy se vice mene vnutime (byli jsme leta v zahranici a nevideli jsme se mnohdy dlouhe mesice i leta) pomahame s cim se da. Pridali jsme jim podstatne na topeni, kupujeme darky, ktere matka vetsinou vraci, nebo se ani nezmini, ze je obdrzela, natoz, ze by z nich mela radost a poteseni. Se sestrou jsme se meli hodne radi. Pomluvy a postuchovani matcino vsak nas vztah uplne zbotily. A nejen to, tez vztah jeji dcerky a synka - me netere a synovce. Posilali jsme jim leta dopisy a darky k svatku a vanocim, nikdy jsme nedostali odpoved. maminka mi zapirala tatu, kdyz jsem ho chtela k telefonu. Sacovani tasek a kapes, cteni dopisu a jejich prepisovani v pozmemnene forme a davani jich cist pratelum se stalo mnohokrat. Mam druznou povahu (narozdil od maminky, ktera je v jednani s lidma rozpacita, zvlaste s autoritami)a tak jsem se od nekterych dozvedela, jak jim matka moje i svoje dopisy predcita. Maminka zacala nenavidet matku meho otce - svou tchyni. Nebylo to tak vzdycky, protoze tato moje babicka k nam jezdila a delala jim sluzku, podobne jako i matka maminky (slova meho taty!) Stalo se tak po jedne nesmyslne hadce, kdy uz starenka to nevydrzela a v rozruseni poprve (a naposled) vycetla mamince jeji straslivy bordel, v kterem be, kdyby ji oni dve maminky nepomahaly davat soustavne doporadku,shnila. Moje maminka nesnese zadnou kritiku natoz neco takoveho. Matka otce uz k nim mela velmi omezeny pristup a dôdnes ji moje maminka do hlouby duse nenavidi. Pise o ni basnicky a povidky, jako o osobe, ktera do ni (do maminky) zatnula sekeru).
Schazime se s tatou tajne, a kdyz se to matka nejak dozvi, je strasna scena. Otec se take musi tajne schazet s kamarady z detstvi, ktere se ji z nejakeho duvodu (mozna ji neco kritizovali) znelibili.

Kdyz poslu prani k narozeninam nebo svatku, bud vubec neodpovi, nebo roznasi, ze jsem ji prala ke dni carodejnic (ana ma narozeniny zacatkem cervna, ale ja jsem si az po tehle prihode a osoceni uvedomila, ze kolem tohoto dni je take svatek carodejnic, bylo by to k zasmani, kdyby to nebyla pravda. Letos na moje prani k narozeninam rekla stroze dekuji a preposlal mi dopis, kterou posilala me neteri, sve vnucce od me sestry. Plny lasky a dobre vule, s dodatkem, jak strasne se trapi, ze ja se k ni chovam tak spatne.
Jak to ted poprve pisu, docela se z tech mych prihod desim.
Mam mnoho dalsich pribehu, kde moje maminka se chovala jako smyslu zbavena, jak si vynucovala pozornost a intrikovala, lhala sobe i lidem. Dnes, kdyz chci prijit k nim rodicum na navstevu a dost nesmele se ptam, jestli smim, mi primo rekne, ze ne, ze tam ma v byte intimni veci. Ze me zve na kavu "mimo byt". A priotm to nejsem ja, kdo otvira a cte cizi dopisy a to nejen me, ale i memu otci a sestre. Kdyz ji pri tom pristihnu ja a upozornim, ze se to nedela, bud mi to do oci zapre, nebo vubec neodpovi.
Uz myslim, ze jsem napsala dost a vypovidala jsem se z dlouheho trapeni. Jen chci jen dodat, ze dnes matka mi zatarasila plne cestu domu, znicila takrka vsechny vztahy v rodine, take meho syna, kteremu leta psala dopisy, ktere ji on zacinal posilat zpatky s tim, ze nechce aby mu pomlouvala jeho mamu (me). Naposledy jsem se chystala s muzem a dospelym synem jet k sestre na navstevu. Uz jsme meli i letenky. Bylo to jako apokalipsa, co matka zvirila, abysme tam neprijeli. MAminka zinscenuje situace, ktere jsou pak pod jeji rezii pro me fatalni. Jako napriklad, kdyz volam a vim, ze zbytek rodiny je zrovna u rodicu na navsteve, ze pry vsichni spi, at zavolam pozdeji. Kdyz volam pozdeji, nikdo nebere dlouho zvonici telefon a pak mi otec zavola, ze abych radeji nevolala, ze pry chci nadavat sestre a ze na to nemaji naladu. Ja se vubec v te chvili nezmuzu na slovo a pak pozdeji mi dojde, kdo tohle zavinil.
Tata stale a stale slabeji odolava celemu tomu vymyvani mozku a rika, ze je mu pres osmdesat a ze to je on, co v tom musi zit. Stal se hruby, dost pije a myslim, ze je take nestastny nemuze  ale nic delat, podobne jako ja.

Pry jsou matky narcistky nevylecitelne - nikdy nebudou nepujdou k psychologovi. Ta moje maminka, ani kdyz jsem pripustila, kdyz me napsala, ze jsem psychycky narusena at se jdu lecit, ze teda to tak je a at mi tedy pomuze a jde se mnou k psychologovi,ze ten by mel vyslechnout take ji, abychom nejak nasly cestu k sobe, me nevyslysela. Rekla, at si to vyresim sama a az budu zdrava, at prijdu. Pokud to zni neuveritelne, mam jeji a me dopisy - cele dialogy schovane. A pokud me zase presvedci, ze to jsem ja, ktera je ta zla a cerna ovce rodiny, mam je pred sebou a vim dnes, proc je psala - ze je nemocna a snazim se ji odpustit za vsechno, co mi udelala. Pokud mate podobne zkusenosti, se kterymi se chcete podelit, prosim odpovezte. Tdravi Stella.

109 Stella Stella | E-mail | 8. července 2012 v 0:27 | Reagovat

[108]: Pokud si ches popovidat a zjistit, ze nejsi v trapeni sam, napis. Viz tez nasledujici komentar ode mne zde. Stella

110 Jindika Jindika | 8. července 2012 v 17:29 | Reagovat

Dnes je to půl roku, co jsem také potkala narcistu. Při prvním setkání byl okouzlující, byla jsem z něj paf. Nejvíce z toho, že se na mně neustále díval, neustále mi byl v patách, dával mi různá privilegia, která mým kolegům nedávala, až se začalo mluvit o tom, že spolu něco máme. Jenže mi spolu nic fyzického neměli. Takto to trvalo měsíc a mě se to velice líbilo, protože se mi v té době rozpadal vztah s chlapem, který si mě nevšímal, tak se mi zájem narcisty moc zamlouval. Líbil se mi i vzhledově no a tak jsem byla ráda, že byl ke mě tak milý a zdvořilý. Chválila jsem ho za jeho práci a i za to, že mi vlastně jednou ukradl můj nápad a předvedl ho před ostatníma a byl za to obdivován nejvíce ženami. Tenkrát jsem mlčela, nedávala jsem tomu význam, ale časem mi došlo, že toužil jen po tom, aby si slízl za toto smetanu sám. Také neustále říkal, jak je ošklivý, tlustý a já ho ujištovala, že to tak není. Na schůzky se mnou se vyfintil a tak krásně zase na mě koukal a různě se předváděl a já se cítila jako princezna. Ale to jen do doby, co jsem na něm poprvé něco zkritizovala. Začal mě ignorovat. Tenkrát jsem nevěděla čím trpí tak jsem to neřešila i když mě to mrzelo. Pak jsem ho pozvala na kávu a slíbil, že za dva týdny pujdeme a nechal mě měsíc čekat než jsem se naštvala a napsala mu, že teda jestli jít nechce at nechodí. Nařkl mě, že jsem hysterka. Ná kávu jsme šli a tam zase začal tu svou písničku o svých studiích a pracovních uspěších. Tak jsem si do něj trochu rýpla a to jsem asi neměla, protože se mě přestal ozývat. Tak jsem to zkusila já párkrát ale vždy neměl na mě čas. Pak jsem si přečetla o narcistické poruše a také se mi donesli o něm nějaké drbi, že jen čeká, že mu každá poleze do zadnice a do postele a že já to neudělala, kdy on chtěl, tak at se nedivím, že mě ignoruje. No a pak mi to došlo, proč má kolem sebe vždy jen houf žen, které ho obdivují a chválí a chlapi jako kamarádi ho nezajímají. No tak jsem se do toho opřela, napsala milému panu narcisovi, co si o něm myslím a že proč se mnou flirtoval,když pak nešel se mnou do vztahu. Řekl, že si vůbec na nic nepamatuje a vše jsem si jen namlouvala. Myslím, že jako ženská poznám, když se mnou chlap flirtuje ale on ze mě udělal úplnou blbku, takže jsem mu napsala tak upřímné řádky, že opravdu nevěřím, že se mi vůbec ozve. Charakteristika narcise na něj sedí jako prdel na hrnec :D Dokud jsem ho obdivala, tak jsem mu vyhovovala ale po první kritice mě odepsal.

111 cusko cusko | E-mail | 13. července 2012 v 13:51 | Reagovat

jak resit problem kdyz pertnerka je narcisticka

112 Dexi Dexi | E-mail | 27. července 2012 v 11:59 | Reagovat

Děkuji všem, kteří se podělili o své zkušenosti. Taky mám svou vlastní a mám dojem, že kdo to sám nezažil, ten dost těžko pochopí.

Právě jsem prožila něco podobného. V březnu tohoto roku jsem se rozešla s přítelem, se kterým jsem byla 9 let. Náš vztah skončil půlrokem společného bydlení, kdy jsem konečně pomalu začínala chápat, o co jde. Vždy byly na našem vztahu nějaké podivnosti, které jsem moc nechápala, ale já ho asi měla ráda až příliš. Brala jsem to tak, že když miluju, tak i s chybami. Byl to výborný manipulátor. Když jsem se s ním chtěla v roce 2008 rozejít, hrál mi na city, jak mě chápe, jak se k sobě výborně hodíme a že chápe, proč potřebuju kamarádky. Chápal to tak možná v danou vteřinu, ale jinak mi celé ty roky vyčítal, že trávím s kamarádkami příliš času. Já si své zájmy, kamarádky a názory nikdy vzít nenechala, a tak jsem o ně sváděla neustálý boj, neustále vysvětlovala své potřeby.
Až během společného bydlení mi začalo docházet s kým mám tu čest. Jeho rodina byla navenek úspěšná a strašně sympatická, jeho otec charismatický - ale taky narcis a manipulátor a máma mého bývalého mu dělala téměř služku. Nemá žádné kamarádky, 365 dní v roce neustále s manželem a nikdy se svému manželovi nepostavila, nikdy jsem neslyšela, aby na něco řekla "ne" a nebo to její "ne" mělo nějaký praktický výsledek. Její manžel ji vždy přemluvil i k tomu, co dělat moc nechtěla. Vyslechla jsem si docela zajímavé věty od mého bývalého i jeho rodiny, ale jejich význam jsem si složila až zpětně jako nějaké puzzle. Jeden příklad za všechny, kdy otec o jeho matce za určité situace prohlásil "To je to jediné, co jsem na ní nezměnil."
Největší "vtip" je v tom, že já tuto situaci zažívám hnedle nadvakrát, protože přesně taková je i moje teta a můj strejda si to uvědomil až teď, téměř po třiceti letech manželství. A ty jeho příběhy s ní jsou až téměř neuvěřitelný. Rodina je rozeštvaná, protože teta mou mámu nesnáší za to, že se snaží strejdovi pomáhat a ukazovat mu správný náhled na realitu. Díky tomu se trochu vymanil z jejího vlivu a teta to těžce nese. Žárlí neskutečně chorobně, závidí, pomlouvá, ale ona sama je ta skvělá. To jsou opravdu příběhy na román...

Teď je mi čerstvých 27, svého bývalého jsem potkala v sedmnácti a byli jsme pro sebe oba navzájem ti první. Zahrnoval mě miliony milých slov, ale kytku donesl vždy jenom tehdy, když mě ztrácel. Neustále tvrdil, jak jsem ta úžasná, se kterou chce mít děti a rodinu - do té doby, než jsme spolu začali bydlet. Asi si myslel, že společným bydlením se pro mě stane středobodem vesmíru. Ale já stále měla své vlastní aktivity a čas s kamarádkami bez něj a on to těžce nesl. Pocit viny za něco ve mně nevyvolal. Snažila jsem stále si udržovat svou vlastní cenu, mít se ráda i tzv. "nedokonalá" (podle jeho měřítek). Jenže žárlil neskutečně, já s ním byla 9 let - a teď zjišťuju, že vlastně nemám žádného kamaráda kluka. Jen jednoho v Brně a dalšího v Holandsku, o kterých vždy prohlašoval, jak jsou to velký ubožáci. Přitom uboze se začal projevovat on. Vadilo mu, když jsem mu nevěnovala 100% pozornost, náplň volného času očekával zásadně téměř jenom ode mě. Toužil po jakési podivné dokonalosti. Byl smutný a strašně milující, když jsem byla někde pryč, ale když jsem byla doma a starala se o zařizování bytu a naše pohodlí, vůbec si mě nevážil. Pořád se pozoroval, sledoval jak vypadá při lyžování (!!) a mě kritizoval za to, že nelyžuju tak, aby se na to hezky koukalo. No, to jsou takové střípky... Závěr byl ten, že jsem nezapadala do jeho vysněných představ o dokonalé ženušce, a tak začal prohlašovat, že měl bydlet asi nejprve sám, než jsme začali bydlet spolu. Tím mě dokonale naštval, protože celé stěhování a úklid bytu jsem zařizovala hlavně já, vrazila jsem do toho spoustu času a energie. On tedy smontoval nějaký nábytek, ale jinak se po práci svalil do židle k počítači s tím, jak je hrozně unavený a těžce pracující. "Vždyť ty chodíš z práce o hodinu dřív, tak to můžeš udělat všechno ty." - To byla jeho slova. A já naivka mu ještě vařila jídlo na druhý den do práce. Nehodila jsem se mu. VŠ jsem nedostudovala, takže se neměl kým chlubit a služkou bez názoru a bez kamarádek jsem se odmítala stát. Sám prohlašoval, že chce ženskou, která bude ženou v domácnosti a porodí mu čtyři děti - nebo ženu, která bude úspěšná, ambiciózní a bude mít dobrý plat. Nejsem ani jedno. Tak jsem odešla a měsíc přemýšlela. Náhodou jsem natrefila na nějaké články o manipulaci a polila mě hrůza, jak moc to všechno najednou do sebe zapadalo. Pro milion drobných problémů bylo najednou jedno jediné pojmenování - manipulátor. Během tří dnů od tohoto zjištění jsem se s ním sešla a vztah ukončila. Na ten den a jeho věty dodnes nemůžu zapomenout. Říkal: "To není správné rozhodnutí, s tím nesouhlasím." A když jsem stále trvala na svém vytrvale a klidně, naprosto se zhroutil a povídal: "Já vím, že vůbec nic nezvládám. Nevím, co se svým životem, nic mi nejde, potřebuju, aby mi pořád někdo radil, co mám dělat." Tyhle věty byly jak lavina, ale mám dojem, že kdybych mu druhý den tohle připomněla, vůbec by si nebyl vědom, že tohle říkal. Zas nasadil tu svou masku pana úžasného, který všechno zvládá.

Je to 5 měsíců od rozchodu. Celý měsíc za mnou dolejzal a březen byl opravdu hodně těžký. Skoro jsem se bála, že se ho nezbavím. Teď je to pět měsíců po rozchodu, čas od času mě stále kontaktuje a chce se vídat a kamarádit. Ignoruje, že o jeho kamarádství nestojím. Naposledy psal minulý týden, že už má novou holku a k tomu spousta přemoudřelých frází. O jeho kamarádství zájem nemám, protože z hodného a milovaného kluka se pro mě stal nulou a člověkem, na kterém si ničeho nevážím. Bohužel to tak je. Jsem ráda, že už s ním nejsem, ale ten sešup z nejdůležitějšího člověka v největšího ubožáka je právě to, s čím jsem se zatím nesmířila. Velké zklamání, silná deziluze. Fascinuje mě to, jak báječné divadlo dokázal hrát. Při seznámení milý, sebevědomý kluk, při rozchodu jsem v něm viděla jen trosku, jehož sebevědomí je pozlátko a uvnitř je kluk, který je zoufalý a nemá rád sám sebe. Uvnitř prázdno, které potřeboval zaplnit nějakou jinou osobou - a proto má už teď zase jinou slečnu. Protože někoho zaujmout, to mu šlo vždycky dost dobře a sám se sebou nevydrží.
Taky už jsem potkala jednoho sympatického kluka, ale po více setkáních byl čím dál podezřelejší a mému bývalému byl v lecčems strašně podobný. Ta podobnost byla leckdy až tak zarážející, že jsem si téměř jista, že to byl další podobný případ. Asi přitahuju stále podobné typy chlapů a nevím, jak z toho ven.
Ale jedno vím - ve skutečnosti je to moje nepříliš velké sebevědomí výrazně větší než to falešné sebevědomí mého bývalého. Už ho dávno nemiluju, ale stejně to pořád ještě bolí, protože 9 let byla třetina mého dosavadního života.

113 Barča Barča | E-mail | 31. července 2012 v 13:27 | Reagovat

Dobrý den,

s manželem jsem žila cca 7let, než-li jsem vystřízlivěla a přišla jsem na to, že mě jen využívá ke svému dobru.
Mám dojem, že trpí narcismem, ráda bych se s někým poradila jak s takovým člověkem jednat. Né ani tak kvůli sobě, ale hlavně kvůli dceři, kterou máme ve střídavé péči, což není dobré.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď. Barča.

114 7878 7878 | 20. září 2012 v 18:06 | Reagovat

[103]: Je nádherné a utěšující číst si váš příspěvěk z kterého vyplívá, že na světě existují ještě lidé, kteří ještě vědí co je opravdu správné a co SKUTEČNĚ ŠPATNÉ. Je to něco krásného číst si, co jste napsal(a), že na světě v tom chaosu kapitalismu a těch reklam a ja nevim čeho všeho strašně strašně moc zla které prostě není vidět a vsadím se, že si teď někdo říkáte, ježiši jaké zlo? Tahle odpověd je ale něco strašného. Bojím se že tento systém celého světa který zabíha úplně do všech škvír světa je málo známý a že nebudou lidé, co by to chtěli změnit, protože tomu bud nevěří a nebo o tom neví a nebo to nechcou vidět ani slyšet. snad existují lidé, kteří ví že na našem světě je nedostatek krásných věcí, lidskosti, přírodnosti, přirozenosti, a že když jedou v tramvaji plné reklam, venku vidí samé reklamy, šedé trvávníky kolem,ubytek stromů a stavění nových budov nových kolosů, tam kde je ještě volno, lidé dívající se za vás místo aby se na vás podívali. Jako by byli pyšní, že se chovají pyšně. Všichni mají obrovský obal, strašně strašně veliký. Vždycky doufám, že tamtem pán co jde přes přechod taky ví že vše co ho obklopuje, všechna ta hnusota a zlo ve vzduchu, nadutost,že ví že je to špatně a hlavně co špatně, když kolem váš projde hezká dívka. Z každé cítím obrovskou nadutost a pod tím narcismus. Narcismus si lidé mohou vyléčit sami, stačí aby si ho uvědomili a chtěli to změnit. Jsem taky chybující člověk jako každý a taky bych si přála být lepší a bývala jsem na tom hůř až se za to stydím ale na světě jsou tak strašné věci, že napřed bychom měli začít od něj. Potom bychom třeba zjistili, že už víc není potřeba. Jsem mladá a cítím že jsem ještě hloupá a že ze ve mě všechno dozrává. Ale snažím se nebýt narcistní člověk.Mívám s tím taky problém, ale vím čím je to způsobeno. Tím, v čem žiju a j nechci být obětí té pyramidy, toho systému aspon takhle. Aspon v sobě. Vím čemu chci zasvětit svůj život a čím chci být a čím nechci být.Mému otci je 60 let a je strašně neštastnej z tohoto světa. Vždycky říká že satan si musí bouchat do kolen a tleskat si. Všechno co se vám zdá normální v dnešní době co nás obklopuje normálnbí není. ty maličkosti v čem jsem vyrůstala. Jsem strašně rád že jsem si to uvědomila že žiju ve hnusu protže to je strašně důležité. Řekl mi to vlastně instinkt, prostě se mi to tu nelíbí a pak si říkám, kam dali instink ostatní lidé?Je to ztělesné zlo, hnus a odpad tento svět a může za to jen ten největší predátor planety a to je člověk.Ale já se snažím věři i když to jde těžko, že lidé se přece nenarodili jako zloději, co kradou a vykořisují, a v penězích vidí rozum a moc. Narodili se nazí a nazí také odejdou  a to co si nakradli a co je pro ně BOHUŽEL život si s sebou neodnesou.Narodili se s prázdnou hlavou a s prázdnou zase odejdou. Lidé nepotřebují zbytečnosti. Lidé potřebují lásku, krásnou krajinu a krásné vůně z ní,  krásná zvířata ty němé tváře jedinné bezmocné a nevinné,zdraví, pochopení, přejícnost a prostě vše co je vám od srdce milé a obohacující štastím vaše srdce a víru v dobrý konec. A na nějaky narcismus úplně zapomenou. Budou u vytržení jak si svět zlepšíme a začneme mu vracet, co jsem si vzali. Zvířatům, půdě, ovzduší, všemu. Chtěla bych to zažít. Chtěla bych zažít jak se lidé naserou a začnou. Na jednu stranu jedinec v té obrovské změně moc neznamená, ale všechny základní myšlenky a úmysly vždy vzešly z malé skupiny lidí a "aktivistů

115 nevím nevím | 15. října 2012 v 0:14 | Reagovat

život s narcistou byl vcelku krátký,ale budeme se z toho s dcerkou dostávat velmi velmi dlouho... veřte,jsem mírumilovný člověk,právě proto si nás tyhle bescitné bestie hledají.mstivost je doufám samotné tzv.zahubí,můj bývalý chtěl dokonce dceru do své péče,mně naprosto psychicky zničit,lhostejným soudcům a tomu směšnému seskupení zvanému socialní právní ochrana dětí trvalo pěkně dlouho, než chtěli něco slyšet.

116 Dexi Dexi | E-mail | 17. října 2012 v 14:45 | Reagovat

V srpnu jsem potkala po dlouhé době kamarádku, byla čerstvě po rozchodu, tak jsme si vyprávěly své příhody. A ejhle, i ona rok žila s narcisem a navíc to byl ještě děvkař. Celý rok nikam nevytáhla paty, seděla doma, každý večer vařila večeře s příslibem krásné budoucnosti a on si chodil s kamarády po hospodách/navštěvoval milenky. Podlehla mu a uvědomila si, jaký je, až když po roce odešel za jinou.
Ti, co žili s narcisem - je to někdy i naše blbost, byli jsme nejen blbí ale i jak slepí. Slepí vůči nafouklému egu toho druhého. Aspoň já mám ten pocit.
Už jsem dlouho po rozchodu a bývalý mě stále kontaktuje a já osobní kontakt s ním stále odmítám. Přesto píše dál a dál. Už nevím, jak mu vysvětlit, že o žádný kontakt opravdu nestojím. Tak jsem mu naznačila pojem narcismus a zmínila jednu knížku - jak kdybych bodla do vosího hnízda. Naprosté popření (vždyť je přece normální jen takový a makový) a pocit, že mu strašně ubližuju. Pak mi psal, co bych měla dělat jinak a lépe a když jsem se mu odvážila napsat, co by měl dělat jinak on (nesnažit se ženy měnit), zas je to podle něj přeci všechno jinak. "Nesnažil jsem se tě celou měnit, jen jsem chtěl z tebe dostat to nejlepší." Neboli přetlumočeno: "To, co se mi líbí, to jen ať ti zůstane, ale to ostatní na tobě si utvořím podle toho, jak to chci já." Takže na mně je spousta věcí špatně, ale on ani jedinou svou chybu nepřizná.
Jakékoli argumenty jsou k ničemu, vůbec to k němu nepronikne. Nemám snahu lidi zlepšovat a už vůbec ne někoho měnit. To byl jen poslední pokus, jak mu ukázat zrcadlo. Tušila jsem, že pokus zbytečný. Takže opravdu jediná cesta, jak tohle ukončit je narcise naprosto odříznout a ani slovem už na nic nereagovat. Je to těžký, mrzelo mě to, protože jsem ho měla opravdově a moc ráda, ale naprosté přerušení kontaktu už vidím jako jedinou možnost.
Kdyby se chtěl ozvat někdo s podobnou životní zkušeností, ráda si vyměním pár emailů.

117 Marie Marie | 21. října 2012 v 22:35 | Reagovat

Pěkný večer. Taky jsem měla tu "čest" s takovým člověkem žít. Proč tomu tak bylo a proč mi to trvalo tak strašně dlouho mi dala odpověď až psychoterapie a snaha přijít na to, co je v mém životě špatně, proč trpím psychicky, proč žiji jinak než ostatní ženy v partnerských vztazích, proč můj život ovlivňuje jediný člověk. Příčina našeho vzájemného soužití je v rodinách, ze kterých jsme vyšli. Byl by to celý román a psychologický rozbor, abych vysvětlila čím vším jsem si prošla za velmi dlouhé manželství a proč ještě nejsem úplně vpořádku, ikdyž je to už delší dobu od rozvodu. Potkat manipulujícího člověka s narcistickými rysy v osobním životě není tak úplně náhoda a většinou se to děje jedincům, kteří mají sami nějaký problém, který si do partnerství s takovým člověkem přinesou z původní rodiny. Pokud mohu za sebe říct, najdete-li v sobě sílu, utečte z takového vztahu a najděte si svůj vlastní život. Žila jsem dost dlouho s takovým člověkem, abych mohla opravdu říct, změna se nekoná, jakákoliv iluze o změně takového člověk je marnost nad marnost pokud on sám nechce a tihle  většinou žádnou změnu nepřipustí!! držím pěstí všem, kteří i přes nelehké rozhodnutí opustit vztahy s manipulátory a narcisty najdou k tomu odvahu !!!

118 Lenka Lenka | E-mail | 1. listopadu 2012 v 14:18 | Reagovat

Hm,
no právě kolikrát narcisové jdou do těchto povolání, jako je terapeut, učitel, doktor, kde by se očekávala vyrovnaná a stabilní bytost a ne malé děcko... v podstatě terapeut je jakási autorita, pocit moci oni mají rádi :-D :-!

119 Dexi Dexi | E-mail | 4. listopadu 2012 v 16:25 | Reagovat

[117]: Jistě to tak je. Ale jak neopakovat ty staré chyby a jak si znovu nenajít toho špatného partnera? Narcisů bohužel není až tak málo a jsou ženy, které jim naletěly i vícekrát. Už to dokážu určitým způsobem instinktivně odhalit, ale bohužel jsem pro tyhle pány jak magnet a přemýšlím, co s tím.
S žádným odborníkem jsem to neprobírala, ale dětství a vliv rodiny formuje jak narcise, tak i jeho drahou polovičku. Znám ve svém okolí více lidí (žen a 1 muže), kteří žijí nebo spíš žili s narcistou. Většinou jsou to lidé tzv. hodní, nemají moc velké sebevědomí, někteří z nich si po dlouhý čas neuvědomovali egoismus a sobectví toho druhého. V lecčems mají přesně opačné vlastnosti než narcis - jsou empatičtí, nesobečtí, ve vztahu někdy až příliš snaživí, oddaní a úzkostliví.
Jak to vysvětluje psychoterapie? Docela by mě ten postoj odborníka zajímal, i když sama se k němu nechystám.
Docela zajímavé vysvětlení mi poskytla kniha Narcismus - vnitřní žalář.
"Lidé, kteří neumějí přiměřeně vyjádřit svůj hněv, v mnoha situacích se tedy nebrání a neprosazují dostatečně své potřeby, jsou snadno druhými využíváni. Nevědomě svému okolí signalizují, že se nebudou bránit ani neoprávněným požadavkům. Vždy se cítí jako oběti dominantních lidí a nechápou svůj podíl na situaci. Teprve když se naučí odstranit blokádu hněvu, dojde v jejich životě ke změně."
"Nedokáže se vymezit, neumí říkat ne a budovat své vlastní království, což by znamenalo rozvíjet svou nezávislost. Jistým způsobem jsou pocity blokovány i u ní, totiž právě ty, které člověk v železných kamnech (narcis) zakouší až nadměrně: zlost a nenávist jsou pocity, které ona mí nesmí... Uvidíme, že je sice schopna hlubokého soucítění a žalu, zdá se však, že agrese jsou jí cizí, nevidíme u ní zlost ani hněv."
"Má pocit převahy, neboť rovnoprávný vztah by nesnesl. Proto hledá někoho, kdo je závislý, kdo se cítí malý a podřízený. Jen tak se může cítit jistý, neboť za velkolepou fasádou je sám strašlivě malý a zranitelný."
"Partneři, kteří nejsou vhodní k tomu, aby spolu opakovali vnitřní drama, nepřipadají pro úzké spojení v úvahu. S jistotou náměsíčníku se nacházejí a sbližují lidé, kteří spolu inscenují tragédie svých dětství. Na otázku, proč to tak je, můžeme odpovědět, vezmeme-li v úvahu moc nevědomí : tyto síly jsou vždy silnější než vůle."

120 Anael Anael | 27. listopadu 2012 v 20:58 | Reagovat

Trpím narcistickou poruchou téměř celý život. Nikdy jsem se nezačleňoval do kolektivu. Už v mládí jsem ostatní děti kritizoval apod. Problém je, že vidím nenávist v ostatních lidech, ale v sobě ne. Vím, že si nelhávám, ale nepřipustím si to. Je to těžký život. Nedokážu si udržet vztahy, nevím o čem si povídat. Necítím k holkám lásku. To co považuju za normální, tak ostatní ne. Mívám sklony k sebepoškozování a duševně se cítím špatně. Okolí se vás snaží brát a chápat, ale stejně je to přetvářka...

121 Cristy Cristy | 7. prosince 2012 v 23:06 | Reagovat

já jsem narcistka,ale neni to tak hrozne :D no  nedokazu mit rada ani ocenit duhe. Lide me maji radi, ale ja ne, ale celku me to nezere :D

122 Nicky Nicky | E-mail | 19. prosince 2012 v 23:04 | Reagovat

Pred nekolika mesici jsem se seznamila s pritelem,seznamili jsme se pres online seznamku,prvni jsme si vymenili par mailu a telefonu,zdal se mi velmi prijemny po hlase i tak vubec,pusobil velmi mile a na to ze ma dvacet a neco...tak se mi zdal i vyspely,jako ze vi co v zivote chce atd. nase prvni setkani probehlo v poradku,byly jsme oba dost nervozni a trvalo i nejakou dobu,nez ta nervozita opadla...ja mam dite z predchoziho vztahu,tak to tomu trosku napomohlo,kdyz ta pozornost byla venovana jemu...hned po nekolika dnech jsem si zacala vsimat ruznych malickosti,ktere mi ale posleze i dost zacaly vadit a to napr. to,ze bezne diskuse se skoro pokazde zvrtly v hadku a to v momente,kdyz jsme meli ne stejny nazor,tak rekl:"nemas pravdu,tak to neni..." na otazku proc si je tak jisty,kdyz sam s tim nema zkusenosti..odpoved:"vim to,protoze ten nebo ta mi to rekli a tak to je a basta".Parkrat doslo i k situaci,kdy behem konverzace hned okamzite nekomu telefonoval,aby se ujistil,ze treti strana musi potvrdit,ze on ma pravdu...pote uz jsem vubec nemela naladu se bavit skoro o nicem...dalsi vypozorovana vlastnost byla ta, ze kdykoliv jsem zacala mluvit o svem problemu,nebo necem co me trapilo,tak jeho komentar byl skoro vzdycky : "ja bych to neresil".Velmi casto byl zamlkly az naladovy,na otazku proc odpovidal,ze on je takovy skoro porad...dalsi vec byla,ze na otazku jake mam rada filmy(to jsme jeste resili po telefonu)jsem mu odpovedela ze hlavne ne horory...samozrejme horor privezl a docela me i nutil,at se na nej divam...zadna otazka typu:chces se na ten film divat?Kdyz jsem byla jedno odpoledne zaneprazdnena praci u PC a rekla jsem mu,ze ted nebudu mit cas,tak se postavil vedle me a z telefonu mi ukazoval nejake nechutne video z filmu o homosexualnich prostitutech,kdyz jsem mu rekla,ze nemam takove filmy rada a proc se na ne diva on,tak mi rekl,ze je to ze zivota...??Z jeho chovani jsem vycitila absolutni empatii ke vsemu o cem jsem mluvila,delal si legraci z mych pocitu..napr. porad opakoval jednu a tu samou vec,ktera se treba stala(situace kde jsem se trochu ztrapnila) ale on ji rekl aspon 4x 5x za den s tim jaka je to legrace a pritom mi tim pripominal trapnou situaci...az jsem mu musela rict,ze mi to vadi...reakce nechapal proc?Zase uplnna empatie...byl velmi urazlivy a nekdy az strasne rypavy...kdyz doslo na situaci,ze jsem ho poprosila o stahnuti jedne aplikace na pc(samozrejme po otazce zda rozumi pocitacum...jeho odpoved znela: ano) a on mi pote vymazal veskere moje fotky a videa a i celou microsoft office,tak vse poprel,rekl ze jsem ho osocila nepravem a ze on uz mi na me veci nebude sahat...po teto hadce uz mi dosla trpelivost a rikala jsem si,ze takovy asi nema byt zacatek vztahu(ten vetsinou byva velmi pozitivni  a pak se teprve projevuji ruzne chybicky...) a napsala jsem mu sms,ze to mezi nama nema cenu a bude lepsi,kdyz se rozejdeme,jeho reakce byla typicka...at vyhodim vsechny jeho veci atd. pozdeji se mi to rozlezelo v hlave a rikala jsem si,ze jsem jednala ukvapene a mozna jsem to s nim mela probrat,tak jsem mu napsala email,kde jsem vysvetlila veci,ktere mi vadily a proc jsem se tak rozhodla...jeho odpoved byla jasna,ze ho jen kritizuju,ze on takovy neni,ze ho vidim jinak,ze jeho kamaradi mi to potvrdi atd. zacal mi posilat smsky,ktere byly bud urazlive,ze jsem blondyna,ktere neco leze na mozek...,a ze jsem ho odkopla,protoze ma prijit o praci...pak mi nekolikrat volal opily a napsal mi zpravu,ze on se kvuli me zmeni,protoze me miluje(pozdeji rekl,ze si nic nepamatuje a ty zpravy mam ignorovat)...dost me to psychicky deptalo a rikala jsem si,at uz mi prestane psat,ze chci na vse zapomenout..pak mi jeden den napsal zpravu,ze dostal vypoved...bylo mi to lito,tak jsem projevila uprimnou litost a ptala se ho co bude delat...zacaly jsme si psat "slusne zpravy" a on mi na to zavolal,byl velmi prijemny a rekl mi,ze mu hrozne chybim i moje dcera a ze by s nami rad stravil vanoce,ze si muzeme o vsem popovidat,tak jsem souhlasila i z toho duvodu,ze jsem porad mela pocit,ze jsem mu tou svou smskou nedala sanci veci vysvetlit...pak jsme si volali skoro denne,ale cim ty telefonaty byly castejsi,tim zase zacal byt "otravnejsi"posilal mi pubertalni smsky,ktere me vice urazely nez pobavily,az jsem mu na rovinu rekla,at mi je nepise,nebo kdyz jsem mu hned neodpovedela,tak mi hned psal,proc mi nepises?!ty nemas kredit?! nebo tam nekoho mas?Nejakeho chlapa?!Koho tam mas?!Ja tam prijedu?! Ikdyz vi,ze si telefon na noc vypinam.Cokoliv jsem mu rekla,obratil v kritiku,az jsem se vubec netesila na to,ze zavola,vzdycky ve me hrklo jak jsem videla jeho jmeno na displayi nebo mi prisla od nej zprava a rikala jsem si,co mi zase pise??a hruza v ocich. Vetsinu jeho telefonatu mluvil o sobe a jeho praci,kdyz se zeptal co jsem delala,tak jsem mela obavy odpovedet,ze to bude kritizovat(jako napr. jednou jsem mu rekla ze jsem byla doma u PC,tak hned no jo to se nekdo ma valis si sunky a nic nedelas...to podle jeho nazoru delam v podstate casto,protoze on je ten co pracuje a ja ta co si hledam praci...),posledni telefonat me vytocil v tom,ze kdyz jsem se ho zeptala,proc je takovy a porad na me utoci,ze mi to prijde ze me nema vubec rad, tak mi primo rekl to,ze jsem to tou smskou posrala a ze uz to vubec nebude jake to bylo a ze on se nam snazil zalibit,ze si hral s mou dcerou a dal ji nejake kapesne a ja jsem mu dala kopacky a ze on uz se nebude snazit a kasle na to...na to jsem mu rekla,ze se preci nenecham koupit,a ze jsem od nej zadne penize nechtela a jestli to delal jen proto,ze aby udelal dojem,tak se v podstate predtvaruje....to samozrejme on vubec nepochopil:-( Jeste bych chtel zminit to,ze mi nekolikrat volal a neustale mi daval k telefonu jeho kamarady(ktere ja neznam)aby mi rekli,jak je skvely...dokonce jim dal i me cislo a posilali mi zpravy,jak je uzasny a ze ho vidim uplne spatne...na to jsem mu rekla,ze ho rada poznam sama osobne a ze nepotrebuji nazor jeho kamaradu,kteri jsou urcite velmi loajalni a navic kdyz stoji vedle nej,tak nereknou nic proti nemu. Slibil mi,ze uz to neudela,ze to byla chyba,ale pak stejne k tomu zase doslo,vetsinou kdyz jsme neco resili a rekla jsem kritiku na jeho osobu.Co se tyce jeho osobnosti,tak ma dost velke ego asi jako vetsina chlapu,ale zajimava je skutecnost,ze jeho byvala pritelkyne jej nazvala narcistou.Takze se vlastne dostavam k podstate veci,on sam mi to rekl s tim,ze jaka je to blbost a jeste mi sam vyhledal informace popisujici narcistu...ze zacatku jsem tomu neprikladala nejakou velkou pozornost,ale postupem casu jsem zacala premyslet nad tim,proc mu to ta bejvalka rekla,asi ne uplne bez duvodu...On sam mi tvrdi,ze dokaze milovat a je skvely partner,ale ja si myslim,ze vubec nevi co to vlastne nekoho milovat je...vim,ze mi neni lhostejny po citove strance(nemiluju ho ale jsem asi zamilovana)ale na druhou stranku porad vidim ty veci,ktere mi rika nebo dela a ktere mi lezou na nervy a premyslim,jestli opravdu nema neco spolecneho s tim narcistou nebo velkym egocentrikem, nebo jestli je to jen to,ze jsme uplne jine povahy a nemame nic spolecneho...Ja jsem spise ukecana,hodne otevrena,nekdy trosku kriticka,ale neurazim,jsem dost citliva. Chtela bych poradit,jestli utect co nejdale a uplne prestat komunikovat nebo jestli je nejaka sance ze se nad sebou zamysli a zmeni se.Momentalne se mezi sebou nebavime ale vim,ze mi brzo zavola nebo bude posilat sms a bude to chtit resit,on je ten vybusny typ,co treba neco rekne a pak toho lituje...vim jen ze me to dost vycerpava psychicky a mam navic dite,ktere je do toho taky zapletene a to neni fer...jakoukoliv radu ocenim:-)

123 Petr Petr | 11. ledna 2013 v 20:12 | Reagovat

Terapie nemá žádný vliv na odstranění psychopatie. Budiž to laskavému čtenáři nápovědou. Může vám to připadat nepochopitelné, dokonce i "mystické", ale zkrátka psychopati se na svět rodí a z tohoto světa odcházejí jako psychopati. Nemění se. Výchova na to vliv nemá, jakýkoliv úspěch je pouze dočasný a zdánlivý.

124 bayla11 bayla11 | E-mail | 23. února 2013 v 22:24 | Reagovat

s narcistickou povahou zijem 25 rokov som znicena po psychyckej stranke je to tyran..len ako sa od neho odtrhnut? :-)  :-(

125 pavlína pavlína | 28. dubna 2013 v 18:14 | Reagovat

Pokud se nechcete rozcházet, protože převažuje to pozitivní, jde to žít i s narcisem. Jen je třeba mít svoje sebevědomí o.k. a nedělat si z toho negativního hlavu. Když člověk pochopí proč jsou takoví a že to nemají vůbec jednoduché/ ono neustále muset makat na tom, aby mě lidi brali, to je dřina, nemají vědomí vlastní hodnoty a tak stále potřebují s okolím manipulovat, aby to potvrzení dostali od okolí, je to docela zoufalé a vůbec nezávidím/- když to pochopíte, uleví se vám oběma a je i možné o tom mluvit, on tem druhý zjistí, že ho jen tak neodsoudíte a to přijetí mu aspoň trochu pomůže se nemuset tolik snažit. Mám dobrou zkušenost s upřímností- postupně- a nakonec jsme se dopracovali tam, že já mám velkého pomocníka a zastánce/to víte, že jsem si užila dnů, kdy ho vůbec nezajímalo, že mi něco nedělá dobře- a nebylo to nedobře nic malého/ a on mě přestal ponižovat, protože věří, že ho beru tak jak je.To ponižování- zabírá to jen, když si člověk nevěří sám, proto by ho asi měla slaší osoba raději opustit, utrápí se vedle něj. Jako trénink jak "vyrůst" a naučit se mít rád sám sebe/ od něj to zas tak moc není/- doporučuju. Je to takové bláznivé ale kydž jsou důvody proč ano, tak to fakt jde, nejsem nemocná a jsem docela spokojená, okolí se mi diví ale netrápím se  ani kvůli jiným ženám, mluvíme o tom otevřeně a když vidím snahu mi to nějak nahradit, je to až dojemné/ on bez  potvzení, že ho neustále některá chce propadá panice , beru to jak prášek na uklidnění../.Není nic , co nejde, jen je třeba najít správný přístup. Myslím, že ty kategorické osudky nejsou jediná možnost, lidi nechtějí být zlí, jen mají důvody, proč jsou divní, taky nejsem zázrak a chci, aby mě brali i tak..

126 lenka lenka | 4. května 2013 v 22:22 | Reagovat

[1]:ja jsem poznla narcise ve svych 20 letech (dnes je mi 35).Odesla jsem kvuli nemu do zahranici, vzdala se vseho (zkratka taky ma cast zodpovednosti), zkrata pribeh jako z ucebnice psychologie.Poznala jsem zivot v zahranici, naucila rec, vystudovala, to je to pozitivni. Ztratila jsem to, co jsem mela rada, pratele, domov, to, co jsem v Cesku mela tak moc rada.Kdyz jsem rekla, ze bych chtela zpatky domu, byl vzdycky ohromny cirkus, citove vydirani, tlak. Sebelepsi pohodu dokazal pokazit, neustale me kritzoval, nic, co jsem udelala, nebylo dost dobre.  Kdyz jsem si to uvedomila (nezili jsme spolu denne, takze to trvalo nez jsem to prokoukla), bylo to jako kdyz mi vrazi nuz do srdce, ale kdybych si to neuvedomila, nenasla bych cestu z toho vseho ven. Preju kazdymu, aby si vcas uvedomil s kym ma tu cest. Jsou to politovanihodne cloveci kreatury bez spetky citu a neschopni mit radi nekoho jineho nez sebe.

127 Marie Petzold Marie Petzold | E-mail | 15. června 2013 v 8:10 | Reagovat

Dobry den mili pratele,
Ziji jiz deset let sama v Nemecku, Mam panicky strach pred novym vztahem.Muj zivot s narcistou bylo peklo na zemi.Ja jsem to vydrzela 20 let!Byla jsem prisne katolicky vychovana,moji matce jsem se musela absolutne!!!!! podridit, jinak by dostala hystericky zachvat vzteku.Otec byl depresivni, vzal si zivot.Muj muz me tyral fyticky i dusevne,kazdy den a svoji krutost popiral.
Navenek hral sarmantniho pana, chodil do kostela! Zakazal mi mluvit, zaviral me, nedaval penize,hrozil, ze mi odejme dite, ze me znici. Stale obvinoval,ze pry jsem zavinila sebevrazdu mojeho taty, ponizoval, cele dny nemluvil,kricel,
vsechno jsem delala spatne. Neuznaval nemoc,neprisel do nemocnice, v dobe chemoterapie me zbil.Musela jsem utect,
s jednim kufrem,nerozdelil se.
Syna zahrnul prehnanou laskou,daval mu penize,snizoval me pred nim.Muj syn vykazuje podobny citovy chlad,chvali otce, ze mu dava penize,prijde jen zridka ke mne a skoro nemluvi.A ja jsem zila v iluzi, ze musim vsechno vydrzet kvuli nemu! Kdo narazi na narcise, utikejte, jak muzete, nic se nezmeni!

128 John Powder John Powder | E-mail | Web | 20. června 2013 v 14:08 | Reagovat

Narcistická žena vs. empatický muž
john-powder.cz/psychiatry/npdfemale-empath.htm

129 Renata Renata | E-mail | 3. srpna 2013 v 12:08 | Reagovat

Ahoj Pavlíno, zaujal mě tvůj příspěvek, jelikož i já žiju s narcistiskou poruchou osobnosti a navíc spolu máme dvě malé děti. Ale často už to ponižování nezvládám, i když je pravdou, že mé sebevědomí vedle něj paradxně vyrostlo. Všechno musím zvládat sama a to mě vlastně posílilo. Ráda bych se naučila s tím žít, hlavně proto, že ještě nejsem dostatečně silná na to, abych odešla. Zatím chce odcházet pouze on a já se tomu bráním. Byla bych moc ráda, kdybychom si mohly vyměnit třeba pár mailů, kdybys mi mohla říct svou zkušenost, jak na co reagovat a jak co zvládat. Díky předem za odpověď. Renata

130 Pavlína Pavlína | 11. listopadu 2013 v 1:14 | Reagovat

Renato, už jsem odešla, sebrala jsem sílu a jsem ráda, přestože mi v mnoha věcech chybí. Zkoušel jsem to zvládnout jako psycholog v terapii- jenže ten to nemá tak natěsno a jde to pak vydržet, nebo to snad i vydržet nějak šlo- ale postupně si toho člověka tak moc přestáváš vážit, že mizí všechno co by mělo ve vztahu být.Protože jsem nebrala, že mi chce ubližovat ale jen se vlastně sám škvaří a hledá neustále ta zrcátka obdivu, tak jsem to vydržela bez ztráty sebevědomí a zdraví/ snad/. problém mezi psychologem ale je, že tam jde už něco řešit a tady se ten posun děl jen velmi málo, snad mu to co pochopil bude víc pomáhat jen v lepší manipulaci s ženskými...měla jsem pocit žumpa a psychiatrie v jenom člověku a současně soucit s ním. Nakonec převážila láska k sobě- chvála bohu. Nervy jsou pryč, zatím, časem i přestanu vzpomínat na to pěkné podbarvené citem, chce to jen čas. Přeju odvahu a sílu, oni mají psychologové pravdu, jen my si myslíme, že to nějak zvládneme líp..a neposloucháme dobré rady- jsou nepřenosné, člověk si musí sám hmátnout..

131 pavel pavel | 29. prosince 2013 v 8:41 | Reagovat

vážení přátele,
kompletní návod máte v článku. více není třeba dodávat. dokud nezměníte sebe, bude se vám pořád dít to samé. až změníte sebe, žádný narcis vám rvát žíly nebude, věřte. Je to ale velice dlouhá, náročná a téměř nekonečná práce. Jděte do toho!
hodně zdaru
Pavel

132 simča simča | E-mail | 18. dubna 2014 v 10:49 | Reagovat

lucko je to ještě aktuální?je ot jako bych ten příspěvek psala já. :-(

133 simča simča | E-mail | 18. dubna 2014 v 11:02 | Reagovat

[107]:myslím příspěvek č.107 zda je aktuální.já naprosto stejná zkušenost.

134 Johny Johny | 8. července 2014 v 12:33 | Reagovat

Jsem také narcis. Je to skutečně tak, jak je to zde popsáno. Osobně neumím vztahy, vím t,o a proto jsem promiskuitní a ženy mám pouze na sex. Jsem docela úspěšný v hudební kariéře a svých fanynek využívám. Nejsem svině, jen mi to tak prostě příjde normální. Táhne mi na 30, ale chovám se stále jako náciletý a chci aby to tak zůstalo. Pracuji sám na sebe, nesnesu totiž žádnou autoritu, nikoho kdo by mi něco nařizoval či vytýkal. Žít s touto nemocí bych nazval vnitřním peklem. Učím se s tím žít, být k lidem milý a pomáhat jim, ikdyž mi chybí empatie. O vztah se nesnažím, vím že by to nefungovalo. Raději si užiju, dokud to jde, a až začnu fakt stárnout nebo půjde všechno do sraček, tak si střelím kulku do hlavy, nebo skočím pod vlak...jak říkám, je to peklo.  :/

135 Marie Marie | 16. října 2014 v 22:24 | Reagovat

Souhlasím - pokud si nepřiznáme svoje vlastní problémy  budeme vidět jen problémy těch druhých a pokud nebudeme řešit ty svoje tak budeme řešit ty druhé - což je vlastně taky jistá forma narcismu. Ano narcismus mívá jak skvělou podobu tak zrůdnou a to myslím platí i pro nenarcisty. Narcise obdivujeme protože neobdivujeme sebe - kdo znás má pak menší nebo větší sebevědomí ? Pak ho nenávidíme . Proč ? protože je sobecký a zahleděný sám do sebe ? - to ano, ale neměli bychom ho spíš litovat ? Ublížil nám ? ano, ale proč ? víme proč ?

136 Angela Angela | E-mail | 4. ledna 2015 v 23:23 | Reagovat

This is just a reminder that the deadline to enter our results resolve-a-Spell is midnight three days from now! If you've been thinking about the presentation of those elements or have not submitted their data yet, or you have contacted another doctor for your help answer before it's too late, since they are consider as a tempting oracle and death / cancer is worth, there is no time like the present. We will be collecting all recordings in a kind of 'consultant sanctuary' when we're done, so keep that in mind, write back for sure because I love all my customers so much and a little word is enough for the wise. THX

137 Radmil Radmil | E-mail | Web | 30. ledna 2015 v 10:19 | Reagovat

Moc děkuji za článek a komentáře. Není to lehké s tím žít, ale pokud si vše uvědomíte a rozhodnete se něco s tím dělat, je napůl vyhráno.

138 sedmikráska sedmikráska | E-mail | 2. května 2015 v 17:43 | Reagovat

Tohle přesně je můj otec. Pro okolí úžasný člověk, kterého všichni pro jeho báječnou povahu milují a doma tyran a sobec, který kolem sebe šíří jen nenávist a zlobu. Celá rodina se ho bojí, a aby je nezavrhl, tak mu všichni jen přikyvují a nedovolí si s ním nesouhlasit. Já jsem si to párkrát dovolila ještě v době, kdy jsem netušila, s kým mám tu čest, tím, že jsem zastala v rodině člověka, kterého napadal nebo se mu mstil (netopil babičce, když mrzlo, fyzicky napadl mámu) a od té doby se mi taky mstí, jak může. Nemluví se mnou za trest už několik let, a pokud mi může ublížit, udělá to snad i s požitkem. Zažila jsem už od něj nespočet urážek a ponižování, i fyzických ran a v mé pubertě také pokus o zabití (i když pak tvrdil, že to nikdy neudělal a máma se postavila za něj) a jsem totálně bez sebevědomí. Nepamatuju si od něj na žádnou pochvalu nebo projev lásky jako k dceři, ani politování, když jsem měla jako dítě nějaké bolístky. V rodině nám s ničím nepomáhal a nechával se obsluhovat. Vyžadoval od nás bezpodmínečnou poslušnost a  být vždy k dispozici mu pracovně pomáhat, aniž by nám cokoliv předem řekl nebo naznačil, považoval a stále považuje za naši povinnost. Kdo se to automaticky nenaučil, tak pro něj neexistuje. Moje máma se mě nikdy nesměla zastat, když prováděl svoje výchovné praktiky, musela být vždy na jeho straně a dnes skončila jako těžká alkoholička, která se pomalu zabíjí a se kterou jsme spolu nikdy nenašly společnou řeč a láskyplný vztah matka-dcera, což mi moc chybí. Já se díky jeho výchově v dospělosti bojím lidí, tedy spíše sebe, že se každému kvůli své špatné povaze znelíbím a budu za to potrestána, a tak si nechávám vše líbit. Pokud už je to pak pro mě neúnosné, tak nepřiměřeně vybouchnu a nadělám si jen další nepřátele. Většině lidí (ne tedy všem) pak nestačí, že se omluvím a tak se tím jen zase ujišťuju, že jsem opravdu ta špatná. Proč si to všechno nechávám líbit? Až doposud jsem si myslela, že je všechno jen moje vina, dokud jsem neobjevila tyhle stránky. Moc za ně děkuji. Po přečtení všech Vašich příspěvků se mi ulevilo, možná že všechno není moje vina.

139 Lucka Lucka | E-mail | 6. května 2015 v 19:57 | Reagovat

[133]:
Ahoj, dlouho jsem tu nebyla...ráda bych si popovídala...

140 Pavla Pavla | 7. května 2015 v 14:46 | Reagovat

[107]:
Ahoj, mám otce narcistu a zřejmě i matku. Můžeš mi napsat. pavla140@post.cz

141 Pavla Pavla | 7. května 2015 v 15:15 | Reagovat

[138]:Jako by jste psala o mém otci. Já to pochopila brzo a ve 14 letech odešla pryč - dřív to nešlo. Při občasných návštěvách otce chválím (dle toho, o čem mluví, jak tamto dobře zařídil), vím dobře, že jeho povídání je z 80% nadhodnocené. On je spokojený a já mám klid. Kdo ho nechválí, s tím se nebaví a mstí se mu. Moje matka taky vykazuje prvky narcizmu ale tam je to mnohem horší s ní vyjít. Je to zlá žena, chtěla se mě jako dítěte zbavit. Mrzí mě to až ted, kdy mám děti, že jsem neměla žádné dětství. Až ted chápu, o co jsem přišla.

142 anna anna | E-mail | 8. května 2015 v 1:41 | Reagovat

[107]:
Narcisisticka marka -blogerka Lacy Spears zabila svojho syna aby ju ludia lutovali.

143 anna anna | E-mail | 8. května 2015 v 1:47 | Reagovat

Prepacte za preklep.
Malo to byt: Narcisisticka matka- blogerka...
Mala blog o chorobe svojho syna. "Chorobu" vyvolala ona a nakoniec ho aj zabila, lebo ako chora narcisistka potrebovala pozornost, a aby ju ludia lutovali.
(Prepacte za niee velmi dobru Slovencinu.)

144 Karolina Karolina | 31. května 2015 v 14:30 | Reagovat

Takze cim bych asi zacela... uz tri dny se nebavime s mym přítelem. Duvod byl ten, ze jsem mu v aute něco rikala a on me neslysel. Na sve strane mel otevrene okenko a presto, ze sem mu věc několikrát opakovala,okenko si nezavrel a neprojevil ani snahu me poslouchat. měli jsme penky slunecny den a vraceli jsme se z kavarny, kde jsme si byli posedet..no, namisto toho, aby udelal něco aby me slysel, zacel me obvinovat, jestli nejsem nahodou vypatlana, ze když vidim, ze me neslysi, ze na nej mam zakricet a rict to srozumitelne, jak normalni clovek.jak kazdej normalni a inteligentni, ale ze to ja pravdepodobne nejsem, když me to nenapadne a na pet minut zacel rozebirat, jak spatne intonuju, ze delam pomlku kde nemam on pak nemůže rozumět co mu rikam. když jsem mu rekla, ze jestli spis on proto nemohl něco udelat, tak rekne ze ne, ze je to moje vina, protože sem natvrdla a nemluvim dost nahlas!!!
Je tohle normalni?
když se mu pak ve snaze snazim vysvětlit, ze to není uplne tak moje vina a ze stacila jen malickost aby me slysel, spusti na me ze nemá naladu me poslouchat, at drzim hubu a ze at se smirim s tim, ze je to moje vina a zbytecne ho nevytacim...
to byl jen jeden z prikladu, co se u nas občas deje.(nekdy třeba nahlas dycham a polykam a on nemuzu spat..samozrejme je to moje vina a mam jit spat do jiného pokoje, protože on to nemini tolerovat a chce spat..
S přítelem jsem šest let a poslední dobou dost často dochazi k podobnym situacim, ale pomalu uz mi na tohle dochazeji sily. Prvních par let, jsem se to snažila ignorovat.byl par dni po rozvodu, a tak jsem ho nechtěla do niceho tlacit, davala sem mu prostor a spise jsme byli kamaradi. po roce, když jsme uz byli spolu, mi nabidl at se k nemu prestehuju. pridelil mi skrin, policku v lednici..to mi zacinalo byt uz podezrele.. během bydleni docházelo k situacim, ze jsme se kvůli necemu nepohodli. samozrejme vždycky, ale opravdu vždycky všechno byla moje vina..ze zeacatku jsem tohle všechno tak nejak ignorovala, protože jsem celkem klidny a nekonfliktni typ, zkousela jsem hledat chybu v sobe, ale nejak ani to nepomáhala.at sem udelala co jsem udelala, všechno bylo spatne a za všechno jsem mohla ja..po nejake době jsem prestavala byt zticha a ozvala se a něco mu vytkla, zkritizovala, nebo se snažila obhájit, když sem vedela ze mam třeba pravdu. jen jsem si vyslechla jak jsem hloupa, zamindrakovana, histericka, psychicky nemocna..pokud jsem chtěla na takovyto komentar neco dodat, zacely mi litat věci z balkonu...nikdy jsem neslysela zadnou omluvu nebo alespoň naznak toho,ze by uznal nejakou svou chybu. pokud na něco podobného doslo, bylo to typu "omlouvam se za to, ale to byla tvoje chyba.ty me hrozne vytacis.neumis se chovat a nemas zadnou pokoru"...a byli jsme tak kde před tim. ted uz je to horsi vic a vic...protože uz ty věci jen tak neignoruju a neomlouvam ho a prestavam vinit sebe a casteji se branim, dovoluje si vic a vic..
všechno se toci jen kolem neho.jeho zaliby, konicky, kamaradi..mého nic..a když se ozvu, tak je to pry proto, ze ja zadne nemam a když mam, tak to jsou konicky trapne a pro decka..toho on se preci nebude účastnit.
Ja jsem podle nej tlusta, oskliva, jeho bejvelce nesaham ani po kotníky..ona je totiž hrozne v pohode a tomuhle vsemu by se pry zasmála..jenom ja sem histericka a nemocna..
když nahodou něco chci nebo reknu, ze se mi nelibi, jak se ke mne chova, tak je to pry proto, ze si to zaslouzim,protoze se neumim chovat a jinak to se mnou nejde.a ze bych mela byt rada, ze on je ten, kdo mi ukazuje tu spravnou cestu jak se chovat, atd..
všechno co jsem kdy dosahla a bagatelizuje...je to totiž primitivni a dokazal by to každý..ale kdybych nahodou dokázala to co on!! to by bylo něco!!
Jsem si jista, ze ziji s narcisem. Na venek velice pekny, sportovni, uspesny, hodne kamaradek, byvalek se kterými ma samozrejme porad vyborny vztah(jen ja budu prevni se kterou ho pry mit urcite nebude), pozorny k jinym..nahodou narazi ale na nekoho, kdo s nim nesouhlasi, tak ten dotycnej je hned zakomplexovanej, primitivni clovek, ktery nikdy nic nedokazal..doma je uplne nekdo jiny nez pred svymi kamarady, to se vždycky hodi do role super cool pohodare, bavice a gentlemana..doma naprosty nezajem, zadna empatie, zajem..jenom  jeho story, jeho uspechy..kdyz ja něco vypravim, jde to skrz nej..kolikrat nai nereaguje nebo na to zareaguje svou otazkou na uplne jine tema.
kdyz sedime napr.v restauraci a dojde cisnicka, musí se ho dvakrat zeptat, nez odlozo svůj telefon a vůbec ji odpovi..neustale stoji před zrdcadlem a chce po me, abych mu potvrdila, ze jak na 40 vypada porad paradne..sportovni postavu, peknou plet, dobrou praci...když mu nahodou reknu, ze není první ani poslední, kdo je sikovnej, tak uz sem nesnesitelna a smeruje to pomalu k nejake hadce...

moje rodina je z toho celkem na nervy ze s nim jsem, protože to všichni vidi a ja vlastne taky.ale nejsem nejak schopna z toho vystoupit a odejit.i když ted posledních par mesicu o tom vazne premyslim. je mi 30 a chtěla bych pomalu rodinu..jeste nedavno jsem premyslela mit rodinu s nim.ale pak vždy prijdou další a další hadky a uz od toho upoustim, ale nikdy se nedokazu poradne rozhoupat a odejit..přitom si sem toho vseho moc dobře vedoma a v podstate me s nim nic nedrzi.. Mozna je to proto, ze jsme v zahranici a nemam kam jit a domu jak spráskaný pes ve 30, bez niceho se vrátit nechci. to by pro mne byla asi vetsi prohra, nez ztroskotanej vztah..na druhou stranu vim, ze tohle nemá budoucnost a preji si , at prijde NECO, co me fakt nakopne se sbalit..ja jsem sama z toho uz unavena, uplne vystavena...drive jsem ještě mela energii a nejak jsem to prehledla, rikala jsem si, ze si nebudu kazit život hadkama o nicem(protože to teda jsou hadky o nicem) a ze nubudu delat urazenou, po par dnech jsme se usmirili a nejaky cas jsme měli pohodu, jezdili na vylety, do přírody atd. somozrejme do doby dokud jsem "poslouchala"..jakmile jsem zase poslouchat prestala, kolotoc zacel od zacatku :-( a přitom je to tak "jednoduche", jen se sebrat a odejit, nic vic...

145 simča simča | 12. června 2015 v 12:39 | Reagovat

[139]:ahoj, taky jsem tu dlouho nebyla,jestli máš chuť tak mi napiš na kopretina733@post.cz, mám stejný problém a moc dobře se mi s tím nežije a to je mi přez 40. :-(  :-(

146 Alenka Alenka | E-mail | 15. června 2015 v 14:04 | Reagovat

Ahoj, právě jsem se s jedním narcisem po čtyřech letech rozešla. Dokázala jsem to. Mám teď pocit, jako by bylo nebe na zemi. :-)

147 Ivana Ivana | E-mail | 25. června 2015 v 18:51 | Reagovat

Ahoj všem. Mám velký problém. Moje dcera je narcistka. Je jí 30, má vlastní rodinu, ale od jejích 15 let prožívám doslova peklo na zemi. Zažila jsem již tolik zlého z její strany, že mě snad už nic nepřekvapí. Od nadávek  , pomluv, obviňování , házení nábytkem atd. Hysterické výstupy , prostě kolem do kola. Mám ještě jednu dceru. S tou mám výborný vztah. Snažila se nám vždy hodně pomáhat. Jsme s manželem v invalidním důchodě a neustálé boje s dcerou nás ničí. Dcera se zasloužila o to, že rozhádala celou rodinu. Myslím tím mou matku, sestru. Nevěřili mi, když jsem jim řekla, že soužití s dcerou není jednoduché. Odsoudili naši rodinu /druhou dceru, mě i mého manžela/, že jsme špatní rodiče a já nevím co ještě. Jsem vážně nemocná a včera po dalším konfliktu s dcerou jsem se rozhodla od ní odpoutat. Přerušit veškeré styky. Jsem špatná máma?  Manžel s druhou dcerou /která  s dcerou nar. neudržuje styk již 3 roky/mají stejný názor. Ale já se ptám. Mám právo žít v klidu, když má dcera je nemocná?? Nevyznám se v tom. Má někdo podobnou zkušenost nebo radu?

148 Tom Tom | E-mail | 11. srpna 2015 v 8:49 | Reagovat

Poznal jsem narcistů hned několik. Ve skutečnosti to bylo poučné. Ukázali mi totiž, že v menší míře mám takové sklony v sobě také. Jen jsem si toho nebyl vědom. Když jsem pak pozoroval jejich chování, tak to vedlo i ke změně mého vlastního pohledu na život. V moderním světě se narcismus projevuje specificky - takový Facebook to je dobrý indikátor:) Co jsem vypozoroval tak klasické příznaky na FB:
Přemíra selfies, častá změny profilovky. Klasikou je profilovka já a mobil plus úvodní fotka zase já, tentokrát ve velkém :)Počet přátel překračující hranici 500 - ve skutečnosti z pohledu narcistické osobnosti jde o publikum, ne přátele. Aktivně kreativní narcista také každou chvíli vytváří různé fan-FB stránky ke svým projektům, na které samozřejmě neustále zve všechny své přátele. Jakmile mu z pocitu povinnosti pár jeho přátel dá like na stránku jeho super projektu je to pro něj potvrzení jeho geinality. Brzy však rozjíždí další projekt a vše se opakuje. V podstatě nic nebylo vytvořeno. Kreativní narcisté jsou mistři vytváření prázdných značek. Pokud jde o narcistiky pojímané vztahy, znám spíše ženy trpící touto poruchou. Hledají navenek ideální vztah. Ve skutečnosti se pokouší vyplnit jakousi prázdnotu, kterou vyplnit nelze. Muž je časem obviněn, že se mu to také nepodařilo. Jako zdroj získání obdivu jsou pak na FB publikovány fotky i s "miláčkem". Bohužel pocity štěstí z 50 lajků pod fotkou brzy odezní a co s miláčkem dál? Už byl použit jako zdroj uznání, všichni už vidí jak je ona hrozně štastná....fotky jak jsme byli s miláčkem tam a tam už nikoho tolik neberou...je čas na změnu :) Tak toto je něco málo co jsem v běžném životě na toto téma vypozoroval.

149 pavla pavla | E-mail | 7. září 2015 v 14:47 | Reagovat

Je to az k nevire kolik nas je :-/ jsem pres rok ve vztahu v nevztahu s jednim 40 tnikem narcisem , ze zacatku okouzleni , hral si semnou jak kocka s mysi , ja vdana , dve deti , bydlela jsem ve spolec.domacnosti s muzem kde mi nic nechybelo , a porad slychavala od pana narcise Bozskeho jak nic nemuze udelat, jak ho brzdim , tim ze ziju tam kde ziju , nasla pronajem, sbalila deti a sebe a sup pryc a cekala co se bude dit , a ejhle , pan Bozsky za pul roku meho samostatneho zivota u me v byte byl pouze jedinkrat , znicim mi nepomohl , slysela jsem jen musis sama , nebudu s tebou porad ve vztahu , nemas 100% mas zhruba 55% to je malo O_O , nejsi rozvedena , chtel jen sex , vzdy kdyz chtel on , kdyz jsem chtela ja , nechtel , presvedcoval me ze je to spatne , tak jsem sbalila veci sobe a detem a sla zpet k manzelovi .... Nejhorsi na tom je ze je pod kuzi , nemuzu se zbavit pocitu ze je ve me , poslala jsem ho k psycholozce a on byl na ni nachystany , chapete to ? Ja , ne , nechapu nic co jsem prozila s nim za jeden rok , tolik emoci co slo napovrch s nim jsem nezazila za 16 let meho zivota s mym muzem !!! Nikdy vice jen s tim rozdilem ze ho miluji , a nejde mi se od nej odpoutat , jsem clovek se srdickem na dlani , ale on ? Chlad, prej neumi mit rad , nic necekej ode mne , ja bych se rozdala , nedostal sex , nebavi se ,dava mi to vyzrat , des ...... Vim ze za to nemuze , neuvedomuje si to , ale trestala bych jejich rodice ! Je mi techto lidi lito , jsou odsouzeni k samote ,a jejich rodice ? Je jeste v tom podporuji , zjisti ze ma nekoho ,a zvysi svou prehnanou peci o nej , jen aby vas dostali ze hry .....

150 pavlauricarova pavlauricarova | 16. září 2015 v 9:46 | Reagovat

[134]: nevyznam se absolutne , proc to delate ? Kdyz vite ze Vas zenska miluje , proc ublizujete ? Jak muzete tohle vsechno rict o sobe a nestydet se za to ? Jak muze chlap byt tak podly a nerict zene na rovinu chci sex nic vic a mazat med kolem pusy a pak odkopnout jak hadr? A ke vsemu za ni dolezt a rict deje se neco ?? Co to kurnik je ? Potrebovala bych znat odpovedi na par otazek muzete mi poslat meil ? pavlauricarova@seznam.cz

151 LOL2000 LOL2000 | 19. října 2015 v 19:58 | Reagovat

[150]:

No proč to dělá?Je to jednoduché, když se maže med kolem huby (manipulace), tak je zasadně větší pravděbodobnost že bude sex.Pokud by řekl rovinu, možná by byl sex,(spiše nebyl), ale nebyl by tam ten obdiv,láska,souznění duší, ten "průtokáč" citů, co tito lidé potřebují v co největší míře a jsou neukojitelní.Je to strašné, nedá se s těmito lidmi žít a ve většině připadů ani dlouhodobě stýkat.Na to člověk musí bejt fakt duševní tvrďák.

152 Marie Marie | 9. listopadu 2015 v 16:24 | Reagovat

[149]:přeji hodně štěstí na cestě k odpoutání, z vlastní zkušenosti vím jak je těžká. Třeba je dobré poradit se s někým odborným nebo hledat cestu k jiným vztahům - přes zájmy atd. Narcis většinou rychle opouští vztah, kde není jen on jediný tím hlavním. Jen je třeba neztratit víru v sebe a vytrvat.

153 felix felix | 24. prosince 2015 v 16:08 | Reagovat

Dobrý deň, rád by som pridal vlastnu skusenost s narcistom, ktorej som dlho nemohol uverit. V lete som zacal pracovat v Nemecku v sklade blizko Hamburgu. Na izbe som byval s jednym kolegom z Ceska - Emilom. Zacali sme pracovat a mali sme sa zaucat spolu po dvojiciach a nakladat tovar z regalov po sklade. Robilo sa na výkon a ešte sme tam boli len pár dní tak to začalo – neustále poháňanie, rýchlo, rýchlo, aby sme sa priblížili norme, hoci všetci Nemci, čo tam boli par rokov mi radili, aby sme si dávali pozor hlavne na presnosť, nemýlili sa pri nakladaní tovaru a že výkon postupne dosiahneme. On mlel stále: keby si si to dal poriadne, teraz s tým nemáš problém, si pomalý, kvôli tebe nestihneme normu, nedával rady, ale rozkazoval. A stále kritizoval aj keď zdanlivo nevinne a nenápadne. Keď sme vybrali tovar a náhodou sa rozsypal, spadol, rozbil sa, tak to nechcel upratať: ,,čo ťa po tom, to nie je tvoja starosť“. Keď som mu povedal, že mi jeho správanie vadí bolo to ako hovoriť do steny, vôbec si neuvedomoval, čo mu hovorím, že by sa mal mierniť, po chvíli to pokračovalo znova. Viackrát sme sa po tých jeho výstupoch dostali tak na hranu, že som ho poslal ...niekam a ze nech si hlada ineho partaka. Pritom to vobec nebolo tak, že on by nerobil chyby, naopak, robil aj dosť veľké, ale zneistilo ho to tak na sekundu na dve a znovu sa tvaril ako borec.
Samozrejme, bol doslova najlepsi na svete: byvaly majster sveta a majster Europy v jednom bojovom sporte. Nikdy som nezistoval ci naozaj. Ked sme sa rozpravali o nasom domacom, ktoremu patri ubytovna, tak on nezabudol dodat, ze jeho otec ma v Cesku takych sest a ze kedysi dobre zarobil na prevadzkovani herni. Napadlo mi prečo niekto taky extra sikovny nema vlastnu skolu bojovych umeni alebo sa nepracuje v tatkovej firme, ale robi v Nemecku v sklade za par supov?
Pretoze klamal, kradol a prizivoval sa, co sme zistovali postupne – ked sme este s jednym spolubyvajucim kupovali spolocne veci na izbu – toaletak, olej, prasok na pranie, atd., on to vzdy nejako zahral, ze on kupi zasa nieco ine. (az neskor ked sme sa od neho odstahovali sme zistili, ze mu tam neostalo absolutne nic pretoze za dva mesiace kupil len Pril na umyvanie riadu.) Vacsina ludi si potrebovala zalozit eurove ucty aby im tam posielali vyplatu, tak on to poriesil tak, ze ci mu moze chodit vyplata na moj, vraj docasne. Trvalo to dva mesiace a zalozil si ho az ked som mu zrusil plnu moc. Vždy nútil iných konať na poslednú chvíľu. Keď sa vracal vlakom tak mi v nedelu o osmej vecer volal ci mozem pre neho o pol desiatej prist na stanicu co bola 30 km daleko. Inak sa nemal ako dostat. Nechcelo sa mu ist do roboty, tak pred spaním – povedz sefovi, ze ma boli brucho, ze mam horucku...  
    Ohovaral a zhadzoval vsetkych, hlavne vsak jedneho Poliaka, ktory kradol tak v robote, ako aj v obchodoch. On povazoval nasho dotycneho Emila za kamarata tak mu rozpraval kde a ako kradne, akym sposobom, ako sa vyhovori ked by ho chytili. A vzdy mu prizvukoval aby to nikomu nerozpraval. Ale to bolo prve, co Emil urobil. Dokonca ked nastupili novi ludia z Polska tak on este v prvy den ked prisli isiel k nim na izbu a porozpraval im ako ten a ten kradne a aby si davali na neho pozor.  Ludom, ktorych videl po prvýkrát.
    Karma zafungovala veľmi rýchlo. Na ďalší deň išiel autom do roboty s týmito Poliakmi a keď po práci nastupovali do auta, tak Emilovi spod nohavíc vypadlo asi niekoľko krabičiek kinder čokoládiek a niečo ešte stále držal pod bundou. Nemci, čo odchádzali z roboty len čumeli a kolegovia Poliaci tiež.
    Zasadna vec sa stala vtedy ked zasa v piatok cestoval domov a po kolegovi odkazal sefovi, ze ho boli brucho. Lenze on potom neprisiel ani v pondelok, ani v utorok, ani v stredu. Nemecky aj cesky telefon vypnuty. Kolegovia nevedeli nic, sef nevedel nic. Medzitym sme sa zacali o nom viac rozpravat a zistili sme, ze vydrbaval s kazdym a od kazdeho si bud pozical peniaze alebo ho nejako vyuzival. Najviac na telefonovanie domov, na telefone bol stale a kamaratovi, ktory mal volnych 1000 minut  ich vyvolal za tyzden. Tak sme sa nasrali a zavolali sme jeho frajerke, ze chlapec mal napoziciavane, zbalil sa a neozyva sa, co to ma znamenat. Ona o nicom nevedela, ale hovorila, ze si vybavuje robotu blizko ceskych hranic, ze bude robit tam. Chvilu na to mi od neho prisla SMS-ka, ze je v poriadku, ze nezomrel a ze mi zavola. 10 dní sa neozval. Az potom zasa vecer mi zvoni mobil, uz som vedel,ze je to on. Nezdvihal som a rano ked sme isli do roboty sme sa s  nim vobec nebavili. Zacal rozpravat, ze bol taky chory, ze nemohol rozpravat a ze o chorobe dal vediet do agentury a ze nemoze za to, ze nam to nepovedali. Vybavene.
Tak sme sa od neho odstahovali lebo sme mu neverili ani slovo. Bral to znacne podrazdene, kedze potom mu uz nikto nechcel poziciavat a nemohol volat frajerke domov mal normalny abstak –  nevedel obsediet, stale drankal o peniaze, budil sa v noci, ponúkal na predaj whisky, ktorú ukradol, správal sa ako troska. Začal vo veľkom kradnut. Vzdy ked isiel domov, mal nabalenu velku cestovnu tasku a v nej od whisky, cez drahe cokolady po olivovy olej. Ziadna hanba.  
No a potom sa vsetko zopakovalo. Zasa naprisiel do roboty, ale tentoraz dal vediet do roboty, co mu je. Vraj v Drazdanoch na stanici odpadol a ochrnul na polovicu tela. A odvtedy sa zasa neozval, nebol dostupny na telefone, len zanechal po sebe dlhy pretoze si zobral na dvojrocny pausal najdrahsie telefony ake boli a nesplacal ich, takisto ho nahanala agentura, aj tej bol vela dlzny lebo si cez zalohy navyberal viac ako nakoniec zarobil.
Napadá mi jedno vysvetlenie prečo to robil. Vždy spomínal, že prerába svoj dom, do ktorého si chce nasťahovať svoju frajerku aj s deťmi. Predpokladám, že pred nimi sa pokúšal robiť rovnako veľké teátro ako pred nami. Majster sveta.  
Odvtedy si dávam pozor u ľudí aj na niektoré podozrivé prejavy – napr. vždy na hlave šiltovka, nasadená tak, že mu nie je poriadne vidieť do očí, nekontrolované pitie litrov koly denne, zvláštny tón reči ako v nejakých dávkach - niečo narýchlo povie, prestane, skôr sa zdá, že si vždy počká na reakciu, zasa niečo vyhŕkne a zasa prestane. Neustála nervozita a snaha každého tlačiť svojím smerom a zúrivosť ak to človek odmietne urobiť.

154 ivanpav ivanpav | E-mail | 22. dubna 2016 v 8:41 | Reagovat

Ahojte, chcem sa s Vami podelit o jednu velmi smutnu zivotnu skusenost. Ani by sa mi v dnesnej dobe nesnivalo, ze sa moze nieco take stat:
Mal som jednu podla mna skoro idealnu priatelku. Dali sme sa dokopy v Aprili 2015. 3 vysoke skoly, vedela sa perfektne nahodit, kde sme sli spolu, ludia na nas pozerali. Davala mi lasku a vzdy mi spominala, ako sa tesi, ze ma ma. Varila mi, piekla, perfektny sex. Predtym mala 9 rocny a 4 rocny vztah. Koncom Novembra som ju poziadal o ruku a nikdy nezabudnem na tie stastne oci. Spolu prezite vianoce, dala mi kopu peknych darcekov. Chodila ku mne, stavili sme spolu krasne vikendy plne romantiky, sexu, vasne. Naplanovana svatba, vsetko vybavene. No skoro uplne dokonale a dokonala zena. No prednedavnom som zistil neopravnene vybery s mojou firemnou platobnou kartou. Dvakrat presne v case ked bola so psom von, raz, ked sme vybavovali svatbu a predne v case ked vyberala peniaze zo svojho uctu. Raz ked sme boli v restauracii na pizzu a odbehla na zachod. Este jeden prevod na jej ucet. Dal som to na kriminalku a zrazu, ze som ju do toho zatiahol, ze to jej nikto neurobil, ze, co ak bude na zazname, co ak to bude jej ucet … Teda vsetko dokonale zapadalo na nu. Ma skvelu veriacu rodinu. Ona vymyslala teorie, ze to nie je ona, no realne inu moznost nevidim. Tesil som sa na stastie so skvelou zenou. Boli sme zasnubeni, ona okradne snubenca a klame. Vyberie peniace, dopecie kolac, spolocny kupel, vasnivy sex, nezbadal som nic. Pre mna rana ako s nozom do chrbta. Povedzte mi, je toto v dnesnej dobe vobec mozne? Je to ako zly sen, alebo amercky film. Bohuzial je to realita a najvacsie sklamanie v zivote. Ako este verit zenam?

155 Mari Mari | E-mail | 29. dubna 2016 v 22:35 | Reagovat

Zdravím,
jsem šestý rok ve vztahu s narcisem, momentálně ve fázi - opuštěná, nezasloužím si ho-. Že je něco divně, jinak, neumím to přesně vystihnout, jsem poznala už druhý den po seznámení. Ale kdo zažil narcise při namlouvání, ví, že dokáže pohnout nebem i zemí. Byla jsem jediná na světě, žil jen pro mne, ač oba zadaní, začali jsme velmi rychle plánovat společnou budoucnost. Musím říci, že jsem se nikdy v životě necítila milovanější, žádanější, krásnější... Velké city, gesta a v případě , tehdy ještě drobnějších, neshod i oboustranný pláč a omluvy. Od těch časů jsem se změnila v telefonu z Queen na mé příjmení /přece se tak jmenuješ, ne? nebuď dětinská/ rozcházíme se v průměru 2x ročně, každou drobnost trestá mlčením. Obviňuje mne, že jsem chorobně žárlivá a měla bych se léčit. Když jsme se úplnou(a pěkně nepříjemnou)náhodou potkali 200 km od našeho bydliště a on tam byl s jinou, tak jsem se po měsíci, co jsem ho smazala ze všech přátel a kontaktů dozvěděla, že to byla klientka... Prostě jsem klasicky, bezdůvodně patologická žárlivka :-D A přesto jsem se tenkrát ještě nechala přemluvit. A ještě stylem narcisů - jsem ochoten ti můj poklesek odpustit. No, jeho diagnózu znám a tady mně všichni, co popisují situace jako přes kopírák, moc pomohli. Když člověk čte o sobě od cizí osoby, uvěří tomu, že není blázen. Teď odešel on a já jsem pevně rozhodnutá už se nenechat "ukecat".
Všem, kteří jsou na tom podobně přeji pevné nervy a úplně všem hezký den :-)

156 Mari Mari | E-mail | 29. dubna 2016 v 22:44 | Reagovat

[2]:
Dobrý den, Ivono, Váš komentář mně i přes řeku času připadá, jako bychom měly stejného narcise :-D , vím, že jste to psala před mnoha lety, ale pokud to budete číst, zajímalo by mne, jak se Vám daří a jestli se Vám podařilo překonat narcistní "hru na lásku" bez ztráty květinky. Jsem v poměrně krátké rozchodové době a někdy mně připadá, že se ho"zpod kůže" nikdy nezbavím.
Mějte se fajn
Marcela

157 Lydia Lydia | E-mail | 14. května 2016 v 5:52 | Reagovat

Díky velkému theangle řešení pro vyřešení mých problémech jeho e-mailovou IS (theangledsolution@gmail.com
Mé jméno je slečna Lydia, já byl ženatý s manželem po dobu 5 let jsme žili spolu šťastně pro tento let a teprve když cestoval do {UK} pro služební cestu, kde se setkal s tou dívkou a od té doby mě nenávidí a děti a milovat jen ji. takže když můj manžel vrátil z výletu řekl, že nechce, aby mě a mé děti zase vidím tak, že nás vyhnal z domu a on se teď chystá U K vidět, že další ženu. tak jsem a moje děti byly nyní tak frustrovaný a já byl jen zůstat s maminkou a já nebylo možné léčbu dobře, protože moje matka se provdala za jiného muže poté, co můj otec smrti, takže člověk se vdala, aby nebylo jí dobře léčbu, i a moje děti byly tak zmást a jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože mám rád a opatrovat ho tolik, tak jednoho dne, když jsem procházení na mém počítači jsem viděl svědectví o toto kouzlo kolečka theangle řešení, svědectví sdílel na internetu pomocí dáma a zapůsobit na mě tak moc jsem také myslet na to zkusit. Zpočátku jsem byl vyděšený, ale když myslím, že to, co já a moje děti procházejí, takže jsem ho kontaktoval a řekl mi, abych zůstat v klidu za pouhých 24 hodin, že můj manžel se vrátil ke mně a podle mého nejlepšího překvapení jsem obdržela telefonát od mého manžela na druhý den ptát po děti a já zavolal theangle řešení, a řekl své problémy řeší své dítě. takže to bylo, jak jsem si zpátky svou rodinu po dlouhé namáhání brzdy až zlým dáma, takže s tím vším pomoci {theangle řešení}, chci vás všechny na tomto fóru se připojit, abych řekl obrovské díky theangle roztoku a budu také rada pro některého v těchto či podobných problémů nebo jakýchkoliv problémů by se také obrátit ho jeho e-maily (theangledsolution@gmail.com) on je řešením všechny vaše problémy a nesnáze v životě. opět jeho e-mailové adresy (theangledsolution@gmail.com), můžete mu zavolat 2349030731985

On je Specializujeme se na tyto hláskovat.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2), pokud budete mít vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být podporovány ve vaší kanceláři.

(4) Pokud chcete ženy / muži běžet po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatý.

(7) Pokud chcete svázat si manžela / manželku, aby vaše navždy.

(8) Pokud budete potřebovat finanční pomoc.

(9) Jak jste byl scammed a chcete obnovit jste ztratili peníze.

(10) Chcete-li zastavit svůj rozvod.

(11), pokud chcete rozvést svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání má být poskytnuta.

(13) těhotenství kouzlo počít dítě

(14) zaručí vám vyhrát nepříjemné soudní spory & rozvod bez ohledu na to, jak jakém stádiu

(15) Zastavte vaše manželství nebo vztah z rozpadá.

(16), pokud máte nějaké nemoci, jako je (H I V), (rakovina) nebo jakékoliv nemoci.

(17), pokud budete potřebovat modlitby za vysvobození pro vaše dítě nebo sami.

ještě jednou ujistil, že ho kontaktovat, pokud máte jakýkoliv problém, který vám pomůže. Jeho e-mailová adresa je (theangledsolution@gmail.com) neprodleně kontaktovat ho .... volat moje číslo na +2349030731985

158 pavel pavel | E-mail | 5. července 2016 v 9:35 | Reagovat

Mám, nebo máme problém, jak takového člověka srazit na kolena. Vím je to nechutné, ale tolika lidem co ublížil a  ubližuje to nemá období. On kolem sebe nepotřebuje lidi, ale pouze posluhu a oddané otroky.

159 sharon sharon | E-mail | Web | 30. července 2016 v 17:32 | Reagovat

Dr opět Goko velké kouzlo kolečko jste skvělý člověk vám dokázat svou práci mi obnovením radosti do mého života, jsem se vdala ve věku 23 Mám jen jedno dítě a já žil šťastně .Po jeden rok mého manželství můj manžel chování se stala tak podivné a nemám opravdu pochopit, co se děje, sbalil ven z domu s jinou ženou ho miluji natolik, že jsem nikdy sní o tom, že ho ztratí, snažím možno co nejlépe, aby se ujistil, že můj manžel vrátit se ke mně, ale všechno marně, i plakat a křičet hledá pomoc, i diskutoval s mým nejlepším přítelem Laury a ona slibují, aby mi pomohl. Vyprávěla mi o muži jménem Dr.Goko, řekla mi, že je to velmi velký člověk a opravdový muž, který se dá věřit, a není nic, co se týká otázky Láska, kterou nemůže vyřešit a ona mi řekla, jak se mu má pomoci nespočet lidí při obnově jejich vztah. Byl jsem opravdu přesvědčit, rychle jsem kontaktoval jeho e-mailovou adresu, na dr.gokosspiritualcaster@gmail.com I vysvětlit celý svůj problém s ním, on mi řekl, že bych neměla bát, že všechny mé problémy budou ihned řešeny. Řekl po 2 dny můj manžel vrátí ke mně a začít žebrání, a to opravdu stalo, jak řekl, byl jsem velmi překvapení, je to tak úžasné. Bohu buď sláva náš vztah je teď velmi těsný a oba jsme žili šťastně znovu. Pokud máte s podobným problémem nebo více Spojit se s ním teď dr.gokosspiritualcaster@gmail.com nebo přidat mu na tom, co je to app +2348056398964

160 andrea andrea | E-mail | 3. srpna 2016 v 20:21 | Reagovat

[158]:Viem presne, čo prežívate.Tiež nám takýto odporný človek veľmi ublížil a stále ubližuje. Túžba zastaviť ho alebo pomstiť sa mu ma dlho trápila. Nedá sa to však, lebo akákoľvek aktivita z vašej strany ublíži zas len vám. Jemu sú všetci ukradnutí, keď mu prestanete slúžiť a pochlebovať jednoducho si nájde inú obeť a verte, že si ju vždy nájde- aj keď s ubúdajúcimi silami a vekom už nebude taká kvalitná. Jediné čo ho natom mrzí, že tam u vás to mal možno lepšie.Nemá zlutovanie, jediný cit čo pozná je sebacit. najlepšie je sa mu vyhýbať a komunikovať s ním čo najmenej hlavne nehovoriť mu svoj názor, neprejavovať pred ním žiadne emócie. Tie on totiž odčítava z vášho správania a podľa toho vie o čo vám ide a ako sa cítite a to potom využije proti vám. Nesmie poznať vašu slabú stránku.S psychopatom sa nedá bojovať, vždy bude o krok vpred- on tým bezohľadným správaním žije a vy keby ste sa správali ako on tak vás to bude mrzieť, budete sa trápiť. asi je treba nechať pomstu na vyššiu moc a dúfať, že mu to osud raz vráti.Viem že som vám nepomohla, ale keď sa vám to nedarí aspon viete prečo a že nieste sami.Držím palca

162 Eva Eva | E-mail | 26. srpna 2016 v 22:51 | Reagovat

Asi ho mám doma taky, zpočátku jsem stále hledala články s názvem manipulátor, protože to bylo první, čeho jsem si u přítele všimla. Vyskakovala mi na seznamu slova jako psychopat, egoista a nakonec i narcis. Vím, že můj partner je manipulátor a přesně poznám jak a kdy se snaží mě manipulovat. Jestli je psychopat, to nevím. Každopádně psychopaté jsou všichni manipulátoři s vysoce narcistními rysy a egoisté taky. Já jsem si prošla obdobím, kdy jsem se málem psychicky zhroutila. Ale jen péče o tři děti mi nedovolila, abych podlehla. Začala jsem komunikovat s pár zasvěcenými lidmi, kteří mi otevřeli oči. Řešila jsem hlavně jeho alkoholismus s místní psychiatričkou a také jeho agresivní a arogantní výpady se vztahovou koučkou na internetu. Moc mi to pomohlo a nyní jako poslední kousek skládanky na mě vyskočilo slovo narcismus. To mi vše vysvětluje a dokonale zapadá. Kdo prožil, pochopí. Patřím mezi silné jedince, dokážu to zvládnout. Mám ještě rok na dokončení studia a získání vlastního bydlení od města. Musím vydržet. Zvládám to díky tomu, že jej ignoruji, stejně jako on mě. Zpočátku mě málem psychicky odrovnal. Ale díky tomu, že jsem pochopila jeho chování, už to zvládám. Už nedolízám, neprosím se ho o nic, ani se neponižuji. Naopak tím, že si žijem s dětmi vlastní život, aniž on by znal naše plány, nedaří se mu kazit nám je. Snažím se být stále pryč z bytu, pokud to jde, aby náš malý chlapeček nebyl svědkem toho, jak se přezíravě jeho otec chová ke mně. Hlavní je, nedat najevo jakoukoliv slabost, protož toho on ihned využije, aby mohl ublížit. Díky problémům, které jsem měla z dlouhodobého stresu, jsem začala mít vážné zdravotní problémy, spojené s imunitou, začala jsem být obézní, alergie, trombózy, potraty atd. všechno to bylo dlouhodobou psychickou zátěží doma (manipulace, alkoholismus, narcismus)Pomohl mi úplně náhodně detox u léčitele, začala jsem hodně zdravě žít, sportovat a stále se detoxikovat. Jsem svěží, plná energie a dává mi to hodně síly do života a do zvládnutí svého velmi složitého a nepředvídatelného partnera. Postavila jsem se na nohy, doslova z psychického dna. Drží mě nad vodou děti a neustálé aktivity s nimi, které si stále plánujeme. Taky mé studium, které mi otevře cestu k lepšímu zaměstnání ve školství. Nikdy jsem nechápala, proč mě partner sráží a nesnese mě vidět šťastnou. Pořád ve mně hlodalo podezření, že mi mou radost a úspěchy nepřeje a snad i závidí. Což mi přišlo naprosto zvrácené od osoby, která by mě měla milovat. Můžu jen potvrdit, jsou zvrácení, nepochopitelní, nepředvídatelní a za každou cenu chtějí být páni situace. Pokud je přestanete uznávat, začnou se chovat, jako byste zemřeli. Prostě vás vyškrtnou ze života. I když spolu žijeme - nesdílí se mnou lože, stůl, ani komunikaci. Bydlím v jeho bytě, vyhodit mě s dětmi nemůže, tak mě aspoň ignoruje. Zpočátku jsem myslela, že se z toho zblázním, to mlčení bylo strašné a taky to, že člověk nevěděl, za co to je a
kdy to skončí. Postupně jsem ale začala komunikovat s těmi správnými lidmi a bylo dobře. Naučila jsem se vyhledávat společnost přátel, kterých jsem s ním moc neměla, neboť mě potřeboval doma jako posluhu. Naučila jsem se bránit, ale žít se v tom nedá, zvládám to jen díky tomu, že vím, že to skončí, a já budu moci za čas odejít. Jen doufám, že mi nijak neublíží. Odejdu tak, aby u toho nebyl, a vím, že budu muset mít sbaleno vše, protože jinak už své věci neuvidím.

163 Pavel Pavel | 2. září 2016 v 6:39 | Reagovat

Evo, držím palce, já před tebou smekám.

164 lilian nikky lilian nikky | 5. září 2016 v 15:13 | Reagovat

Jmenuji se lilian N.This je velmi radostný den mého života, protože pomocí Dr.saguru prokázal ke mně mi pomáhají dostat své ex manžela zpět svou magii a kouzlo lásky. Byla jsem vdaná za 6 let a bylo to tak hrozné, protože můj manžel byl opravdu podvádění na mě a hledal žádost o rozvod, ale když jsem narazil Dr.saguru e-mailu na internetu o tom, jak mu pomohl tolik lidí dostat své ex zpět a pomoci upevnění relationship.and aby si lidé, aby byl šťastný v jejich vztahu. jsem vysvětlil svou situaci k němu a pak hledat jeho pomoc, ale k mému největšímu překvapení mi řekl, že mi pomůže s mým případu a tady jsem teď slavit, protože můj manžel má změnit úplně v dobrém. Vždycky chtěl být se mnou a nemůže dělat nic bez mého daru. Jsem opravdu těší své manželství, co je to skvělý oslavu. Budu mít na svědectví na internetu, protože Dr.saguru je opravdu skutečný kouzlo kolečko. Nevíte si rady pak Kontaktujte DOCTOR SAGURU TEĎ pomocí emailu: drsagurusolutions@gmail.com~~HEAD=pobj nebo +2349037545183 On je jediná odpověď na váš problém a máte pocit šťastný ve své relationship.and Jeho také ideální v 1. kouzlo lásky 2 WIN ex zpět 3 plod života 4 PROMOTION SPELL 5 OCHRANA SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 dobrou práci SPELL 8 LOTTERY kouzlem a soudním případu kouzlo.

165 Smithe805 Smithe805 | E-mail | Web | 28. prosince 2016 v 12:34 | Reagovat

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read? efeeddakcggkbbed

166 lenka lenka | E-mail | 15. února 2017 v 0:56 | Reagovat

[107]:Ahoj, uplne ta chapem. Tiez mam narcisticku matku. Ak chces o tom pokecat, ozvi sa na moj mail lenka.beluska@azet.sk.

167 Ronniegup Ronniegup | E-mail | Web | 7. dubna 2017 v 3:43 | Reagovat

family doctor plano tx  <a href=http://lorcaserin.blogwritr.com/>buy lorcaserin australia</a>  blood test for drugs

168 Ronniegup Ronniegup | E-mail | Web | 9. dubna 2017 v 11:51 | Reagovat

americas best eye doctor  <a href=http://reductil.ayosport.com/>acheter reductil 15 mg pharmacie andorre</a>  buying xanax online no prescription

169 Ronniegup Ronniegup | E-mail | Web | 9. dubna 2017 v 19:26 | Reagovat

acer iconia tablet a200  <a href=http://reductil.xoom.it/>acquistare reductil in italia</a>  suicide by sleeping pills

170 Ronniegup Ronniegup | E-mail | Web | 11. dubna 2017 v 0:19 | Reagovat

heb pharmacy corpus christi  <a href=http://sibutramina.sitiwebs.com/>comprare sibutramina svizzera</a>  verizon samsung 4g lte tablet

171 VERA VERA | E-mail | 23. dubna 2017 v 11:08 | Reagovat

Som tu, aby som sa s vami podelil o svoje skúsenosti. O tom, ako som sa vrátil môjmu manželovi, sme sa zosobášili viac ako 9 rokov a dostali sme dve deti. Vec prebieha dobre s nami a vždy sme šťastní. Do jedného dňa sa môj manžel začal správať spôsobom, ktorým som nerozumel, bol som veľmi zmätený tým, ako sa ku mne a deťom správa. Neskôr v ten istý mesiac sa nevrátil domov a on mi volal, že chce rozvod, spýtal som sa ho, čo som spravil zle, aby som si to zaslúžil od neho, všetko, čo povedal, že chce rozvod, ktorý ma nenávidí a nechce Aby ma videl znovu v živote, bol som blázon a tiež frustrovaní neviem, čo mám robiť, bola som chorá viac ako 2 týždne kvôli rozvodu. Milujem ho toľko, že je pre mňa všetko bez neho môj život je neúplný. Povedala som mojej sestre o mojom súčasnom stave a povedala mi o doktorke Goko, milostný doktor, kontaktoval som ho za návrat môjho manžela späť ku mne, povedal mi, že môj manžel bol vzatý inou ženou, že slečna obsadila Kúzlo na neho, to je dôvod, prečo ma nenávidí a tiež chce, aby sme sa rozviedli. Potom mi tiež dal istotu, že sa v nasledujúcich 48 hodinách môj manžel vráti späť ku mne a deťom, potom, čo dokončí vylúčenie kúzla v nasledujúcich 48 hodinách, manžel mi zavolal, ospravedlňujem sa mi na telefóne a Povedal, že ma stále miluje toľko, že nevie, čo mu prišlo. Ale dnes môj manžel a celá moja rodina sú teraz šťastní. Ďakujem vám Dr Goko za to, čo ste urobili. Nebol by som dnes nič, ak nie pre vašu pomoc. Kontaktujte ho dr.gokosspiritualcaster@gmail.com whatsapp ho +2348056398964.

172 lilian nikky lilian nikky | E-mail | 2. května 2017 v 16:38 | Reagovat

Moje meno je lilian N. To je veľmi radostný deň môjho života kvôli pomoci, ktorú mi doktor Dr.saguru pomohol mi pomôcť dostať môjho bývalého manžela späť s jeho kúzlom a láskou. Bol som ženatý 6 rokov a bolo to také hrozné, pretože môj manžel naozaj podvádzal a snažil som sa o rozvod, ale keď som narazil na Dr.saguru e-mail na internete o tom, ako pomohol toľkým ľuďom dostať svoje ex A pomôcť pri upevňovaní vzťahu. A aby ľudia boli vo vzťahu šťastní. Vysvetlil som mu svoju situáciu a potom som hľadal jeho pomoc, ale až na moje najväčšie prekvapenie mi povedal, že mi pomôže s mojím prípadom a tu som teraz oslavuje, pretože sa môj manžel zmenil úplne navždy. Vždy chce byť mnou a nemôže robiť nič bez môjho darčeka. Veľmi sa teším z môjho manželstva, aká veľká oslava. Budem pokračovať v svedčovaní na internete, pretože Dr.saguru je naozaj skutočným kúzlom. POTREBUJTE POMOC KONTAKTUJTE DOCTOR SAGURU TEĎ EMAIL: drsagurusolutions@gmail.com alebo whatsapp +2349037545183 On je jediná odpoveď na váš problém a cítite sa šťastní vo vašom vzťahu.
1 LOVE SPELL
2 WIN EX BACK
3 OVOCIE WOMB
4 PROPAGÁCIA SPELL
5 OCHRANA SPELL
6 BUSINESS SPELL
7 DOBRÁ JOB SPELL
8 LOTTERY SPELL a COURT CASE SPELL.

173 laura laura | E-mail | 14. května 2017 v 15:37 | Reagovat

Dobrý den, jmenuji se Laura Woodsová, procházel jsem článek a zjistil jsem, že se jmenuje doktor Akpabio. Mám problémy s rozpadem s různými kluky. Musel jsem kontaktovat kouzelník. Steve byl na pokraji opuštění mě pro další ženu. Ale zůstal jsem pozitivní a věřil jsem, že ho mohu zpátky a nechat ho zůstat. A hle, pomohl mi doktor Akpabio. Steve a já jsme spolu. Doktor Akpabio je tak milý člověk, pomohl mi také se svými zdravotními problémy. Díky němu a díky Bohu za dar, který mu byl dán. Pokud máte nějaký problém, kontaktujte jej na tomto e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com
Můžete kontaktovat Dr. Akpabio:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
{2} Pokud hledáte práci.
(3) Chcete být ve vaší kanceláři povýšeni.
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete být bohatí.
(7) chcete získat manželství kouzla.
(8) Odstraňte nemoc ze svého těla kouzla.
(9) Obchodní kouzlo;
(10) Vítězná čísla loterie.
(11) Přiveďte zpět ztracenou lásku a mnoho dalších.
  Můžete jej kontaktovat prostřednictvím svého e-mailu: drakpabioosulalaspells@gmail.com nebo co ho zajímá: +234 906 167 0869

174 Eva Eva | 19. května 2017 v 14:15 | Reagovat

[102]:Já si o sobě myslím, že jsem silná žena. Žila jsem s mužem, netroufám si říci, zda byl narcista, ale choval se tak :-)....zvládala jsem to dva roky,poté jsem musela odejít, protože jsem cítila jak se pod tímto tlakem měním i já. Dostane dřív nebo později i silnou ženu na kolena :-)

175 Eva Adalwolf Eva Adalwolf | E-mail | 6. června 2017 v 14:06 | Reagovat

This is the most wonderful thing i have ever experienced. I visited a forum here on the internet on the 06 Jenuary 2016, and i saw a marvelous testimonies on the forum about the good works of DR ZAZA. Am Eva Adalwolf from United States. I never believed it, because have never heard anything about such miracle before. No body would have been able to convince me about it not until DR ZAZA did a marvelous work for me that restored my marriage of 4 years by getting back my divorced Husband within 24 to 48 hours just as i read on the internet. I was truly shocked when my Husband came home pleading for forgiveness to accept him back. Am really short of words to show my appreciation to DR ZAZA for he is a God sent to me and my entire family for divine restoration of marriage. Are you in need of any help whatsoever? Don't hesitate to get in touch with him now. He also specializes on the follows;
Divorce reconciliation
Marriage reconciliation
Business growth
Promotion in your place of work/office
Making banks to grants loans
Cures of diseases such as; Cancer, Hiv Aids, Zika virus, Herpes Disease, Sexual Infection E.T.C.
Pregnancy or Fertility spell
Getting your EX/lover back
Getting your wife/husband back
Getting your boyfriend/girlfriend back
Email: dr.zazaspelltempel93@gmail.com

176 fatima fatima | E-mail | 6. července 2017 v 19:02 | Reagovat

DÍKY K VELKÉM DR DR NEBEZPEČNÉ PRO ROZŠIŘENÍ MŮJ PROBLÉMŮ JEHO EMAIL JE (drsunnydsolution1@gmail.com
Moje jméno je slečna Fatima, byla jsem manželkou s mým manželem po dobu 5 let, že jsme spolu žili šťastně spolu, a to až do doby, než cestoval do Austrálie na služební cestu, kde se setkal s touto dívkou a od té doby nenávidí mě a děti a miluju Jen ona. Tak když se můj manžel vrátil z cesty, řekl, že nechce, aby mě a mé děti znovu viděli, a tak nás vyhnal z domu a teď se chystá do Austrálie, aby viděl tu druhou ženu. Takže já a moje děti jsem teď byla tak frustrovaná a já jsem jen zůstal se svou maminkou a nebyl jsem se zacházet dobře, protože moje matka se oženil s jiným mužem po smrti mého otce, takže muž, kterého se provdala, se jí nelíbilo dobře, A moje děti byly tak zmatené a já jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho miluji a miluju tolik, takže jeden den, když jsem procházel na svém počítači, jsem viděl svědectví o tomto kouzelním kolečko DR Sunny, svědectví Sdílená na internetu dámou a to mě působivě zapůsobilo, taky si myslím, že to vyzkouším. Zpočátku jsem byl strach, ale když jsem si myslel, co já a moje děti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi řekl, aby zůstal klidný jen 24 hodin, že se můj manžel vrátí ke mně a ke svému nejlepšímu překvapení jsem dostal volání Od svého manžela druhý den se ptala po dětech a volala DR Sunny a řekl, že se vaše problémy řeší moje dítě. Tak to bylo to, jak mám svou rodinu zpátky po dlouhém stresu brzdit špatnou paní tak se všemi těmi pomoci od DR Sunny, chci vás všichni na tomto fóru se ke mně připojit, abych řekl obrovské díky DR Sunny a já Také rady pro každého v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémů by se měl také obrátit na jeho e-mail) (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a problémů v životě. Opět jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com)

JE ZVLÁŠTNÍ V NÁSLEDUJÍCÍ SPELL.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2) pokud máte vždycky špatné sny.

(3) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.

(4) Pokud chcete, aby ženy / muži běhali po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete, aby váš manžel / manželka byl vaším navždy.

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

(9) Jak jste byli scammed a chcete získat zpět ztracené peníze.

(10), pokud chcete zastavit rozvod.

(11), pokud chcete rozvodit svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání byla udělena.

(13) Těhotenské kouzlo otevírat dítě

(14) Zaručte, že vyhrajete znepokojující soudní případy a rozvod bez ohledu na to, jakou fázi

(15) Zastavte manželství nebo vztah, aby se nerozlouskali.

(16) jestliže trpíte nějakou nemocí (H I V), (RAPORT) nebo jakoukoliv nemoc.

(17), pokud potřebujete modlitby za osvobození pro vaše dítě nebo pro sebe.

Znovu se ujistěte, že s ním budete kontaktovat, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. Jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com) okamžitě ho kontaktovat .... zavolejte mu číslo nebo co ho napište +2348077620669

177 Hello,am muna Hello,am muna | E-mail | 8. července 2017 v 21:37 | Reagovat

Dobrý deň, som muna
Moje meno je miss muna. Videl som váš profil dnes a začal ma zaujímať, rád by som sa o vás dozvedel viac a chcem, aby ste poslali e-mail na moju e-mailovú adresu ( iyababy3@hotmail.com ), aby som mohol dať Môj obrázok, aby ste vedeli, koho som.My e-mailová adresa je nad ( iyababy3@hotmail.com ). Verím, že sa môžeme posunúť odtiaľto.
Love muna
............................

Hello,am muna
My name is miss muna .I saw your profile today and became interested in you,i will also like to know more about you and i want you to send a mail to my email address ( iyababy3@hotmail.com ) so that i can give you my picture for you to know whom l am.my email address is above ( iyababy3@hotmail.com ). I believe we can move from here.
Love muna

178 mark mark | E-mail | 11. srpna 2017 v 11:53 | Reagovat

Ponúkame súkromné, obchodné a osobné pôžičky s veľmi nízkymi ročnými úrokovými sadzbami až 2% v jednom roku až 50 rokoch splácania kdekoľvek na svete. Ponúkame úvery vo výške od 5 000 do 100 miliónov USD. Naše pôžičky sú dobre poistené pre maximálnu bezpečnosť je našou prioritou. Strácate spánok v noci, keď sa obávate, ako získať oprávneného veriteľa? Kousáš si nechty rýchlo? Namiesto toho, aby vás zasiahli, kontaktujte Mark Home Loan (úverové služby), špecialistov, ktorí pomáhajú zastaviť zlú úverovú históriu, nájsť riešenie, ktoré víťazstvo je naším poslaním.
E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Žiadatelia musia vyplniť formulár žiadosti po úvere:
FORMULÁR PRIHLÁŠKY ÚVERU
APLIKÁCIA ÚVERU
Vaše meno a priezvisko *
Tvoj email *
Vaše telefónne číslo *
Vaša adresa *
Tvoje mesto *
Štát / provincia *
krajina *
Sex *
Dátum narodenia *
Máte účet? *
Už ste si podali žiadosť? *
Potrebné množstvo úveru *
Dĺžka úveru *
Účel úveru *
Pošlite mi naskenovanú kópiu svojho ID: *
Názov veriteľa: pán Mark Moel.
Pôžička E-mail: Info.newspring.kredit@gmail.com
Pán Mark Moel.

179 Jerryprump Jerryprump | E-mail | Web | 12. srpna 2017 v 11:40 | Reagovat

christian healthcare ministries complaints  <a href=https://ionamin.tribalpages.com>buy ionamin diet pills</a>  home delivery prescription drugs

180 janet janet | E-mail | 30. srpna 2017 v 8:23 | Reagovat

Som tu, aby som sa s vami podelil o svoje skúsenosti. O tom, ako som sa vrátil môjmu manželovi, sme sa zosobášili už viac ako 9 rokov a dostali dve deti. Bolo to s nami dobre a vždy sme šťastní. Až do jedného dňa sa môj manžel začal správať spôsobom, ktorý nedokázal pochopiť, bol som veľmi zmätený tým, ako sa so mnou a deťmi zaobchádzalo. Neskôr ten istý mesiac neprišiel domov a zavolal mi, že chce rozviesť, pýtal som sa, čo som urobil zle, aby si to zaslúžil od neho, všetko, čo povedal, že chce rozvod, ktorý ma nenávidí a nechce ma vidieť znova Jeho život, bol som blázon a tiež frustrovaný Neviem, čo mám robiť, bol som chorý viac ako 2 týždne kvôli rozvodu. Milujem ho toľko, že je pre mňa všetko bez neho, môj život je neúplný. Povedala som mojej sestre o mojom súčasnom stave a povedala mi o doktorovej komore, obrátila som sa na návrat svojho manžela späť ku mne, povedal mi, že môj manžel bol vzatý inou ženou, že manželka ho vyslovila, preto Nenávidí ma a chce, aby sme sa rozviedli. Potom mi tiež dal istotu, že v nasledujúcich 48 hodinách sa môj manžel vráti ku mne a deťom, po tom, ako dokončí svoje kúzlo v nasledujúcich 48 hodinách, mi manžel vyzval ospravedlnenie na telefóne A povedal, že stále miluje Toľko, že nevie, čo sa mu stalo. Ale dnes môj manžel a celá moja rodina sú zase šťastní. Ďakujem Dr.chambercovi za to, čo si urobil. Dnes by to nebolo nič, len pre vašu pomoc. Kontaktujte ho e-mailom chamberc564@yahoo.com
(1) chcete, aby vaše ex späť.
(2) Vždy máte nočné mory.
(3) Propagovať vo svojej kancelárii
(4) Chcete dieťa.
(5) Chcete byť bohatí.
(6) chcete zachovať svojho manžela / manželku pre vás navždy.
(7) potreba finančnej pomoci.
8) Chcete, aby ste mali toto manželstvo pod kontrolou
9) Chcete byť lákaní ľuďmi
10) Nedostatok detí
11) potrebuje manžela / manželku
13) AKO ZÍSKAŤ LOTTERIU
14) PROPAGAČNÉ SPELL
15) OCHRANA SPELA
16) BUSINESS SPELL
17) Dobrá práca HECHIZO
18) liečiť akúkoľvek chorobu.
(19) Rozlíšenie prípadov E.T.C
Obráťte sa na ne vo svojej emailovej komore chamberc564@yahoo.com a vyriešte všetky svoje problémy.

181 kim kim | E-mail | 7. září 2017 v 22:59 | Reagovat

Ahoj všichni jsem Kim z Sjednoceného státu Ameriky jsem tady, abych svědčil ve jménu tohoto skvělého muže, který přinesl štěstí do mé rodiny poté, co milenec Chris mě nechal tři roky na další ženu, opravdu jsem miloval Chrisa, protože byl můj první láska Snažila jsem se všechno, co mi bylo v mých silách, aby se Chris vrátil zpět do mého života, ale lidé, se kterými jsem se potkala, mě jen skrývali a lhaní ke mně. Takže normálně v sobotu chodím ven, abych si udělal vlasy a dostal nějaké věci. v salónku, když tam poslouchají rádio dobře, Že je program (jak jsem se vrátil k mé ex) a začal mluvit hodně o doktorovi Sunnyovi, jak tento muž pomohl spoustě lidí, aby přivedli tam milovníka, tak ihned jsem šel v blízkosti těch dám, které jsem se seznámil v salonku a vysvětlil jsem jim věci, které jim řekli, že bych se měl pokusit kontaktovat Dr Sunny, že se jednalo o mluvení o městě a lidé ho opravdu kontaktují kvůli pomoci, ihned jsme prohledali internet a četli jsme skvěle věci o Dr Sunny jsem teď ll Dr Sunny kontakt okamžitě v salonu jsem dal Dr. Sunny volání a já sdílel můj problém s ním on jen řekl, abych nemusel bát, že bych měl být jen šťastný, jen mi řekl, abych mu poslal pár podrobností, které jsem udělal, a pak se vrátil ke mně, že všechno bude v pořádku do 36 hodin jsem byl tak šťastný, že doktor Sunny udělal svou práci a on mě nezklamal, můj milovník Chris přišel ke mně v slzách a omluvil se mi, že mě opustil v hluboké bolesti za dobrou 3 roky, tak se rozhodl dokázat, že nikdy neopustí mě z jakéhokoli důvodu, aby mě měl přístup ke svému účtu a udělal mi jeho příbuzenský příbuzný za všechnu svou vůli. Nyní nejdokonalejší věcí je, že nemůže strávit minutku bez vidění mě nebo volání mě, jsem tak vděčný Dr. Sunnyovi za to, že jsem vrátil štěstí, které mi po dlouhá léta chybí. Prosím, kontaktujte Dr Sunny za pomoc, že ​​je důvěryhodný muž v e-mailu drsunnydsolution1@gmail.com nebo mu můžete zavolat nebo co s tímto číslem ... + 2348077620669

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) pokud máte vždy špatné sny.
(3) Chcete být povýšeni ve své kanceláři.
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) [Chcete být bohatí.
(7) Chcete, aby váš manžel a manželka byli navždy vašimi.
(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.
(9) Pokud chcete zastavit rozvod.
10) Pomozte lidem vyvést z vězení.
(11) Kouzla manželství
(12) Zázračné kouzla
(13) kouzla krásy
(14) PROPHECY CHARM
(15) Kouzla přitažlivosti
(16) Evil Eye kouzla.
(17) Kissing Spell
(18) Odstraňte kouzla nevolnosti.
(19) VOLNÝ ZVLÁŠTNÍ SPELLS.
(20) ÚSPĚCH V ZKOUŠKÁCH.
(21) Kouzlo, aby se dostalo, kdo tě má rád.

KONTAKT: drsunnydsolution1@gmail.com

182 jacira jacira | E-mail | 10. září 2017 v 21:37 | Reagovat

Úžasné svědectví o kouzelníku, které mi přivedlo mého manžela. Jmenuji se Jacira, já jsem rodák z Walesu, ale bydlí zde v češtině a já jsem šťastně ženatý s krásným a pečujícím manželem s dítětem . Velmi velký problém se objevil v mé rodině před několika měsíci, mezi mým manželem a já, tak strašným, že přišel k soudu pro rozvod, řekl, že nikdy nechtěl zůstat se mnou znovu, už mě miluješ, a tak jsem z domova vytáhl své věci a udělal mě i mému dítěti hroznou bolestí, snažil jsem se všech možných prostředků, abych ho vzal zpět, po tom, co jsem moc žertoval, ale to všechno bezvýsledně potvrdil že se rozhodl a nikdy mě nechtěl vidět znovu. Takže jeden večer, když jsem se vrátil z práce, jsem se setkal s mým starým přítelem, který se zeptal mého manžela. Tak jsem jí vysvětlil každou věc, tak mi řekla, že jediný způsob, jak můžu vrátit mého manžela, je navštívit kouzelnické kolečko, protože to opravdu fungovalo i pro ni, takže jsem nikdy nevěřil ale neměla jsem jinou možnost, než se řídit její radou, a pak mi dala e-mailovou adresu kouzelníka, kterou navštívila před několika měsíci, drujiagbeblacktemple @ gmail.com. Takže příští ráno jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dala, a kouzelník, který mi odpověděl, mě ujistil, že dostanu svého manžela zpátky do dalších 72 hodin, co je úžasné prohlášení !! Nikdy jsem nevěřil, takže mluvil se mnou a řekl mi všechno, co potřebuji udělat. Pak příští tři dny, tak překvapivě, že můj manžel, který mě nevolal za minulý měsíc, mě zavolal, aby mě informoval že chce, aby mě a můj kluk doma, Tak úžasné! Tak jsem se vrátil domů ten stejný týden, s velkou láskou a radostí, omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou způsobil mně a mému dítěti. Pak od toho dne byl náš vztah silnější než jak to bylo předtím, díky tomuto člověku jsem teď velmi šťastný, takže ti budu radit, abych laskavě navštívil tentýž webový server drujiagbeblacktemple@gmail.com, pokud jsi v takovémhle stavu, nebo máte nějaký problém související s manželskou depresí. Takže díky Dr. ujiagbe za to, že jsem přivedl svého manžela a opět přinesl mé rodině velkou radost, jste skvělý pán pane.

183 Camila Rodela Camila Rodela | E-mail | 15. září 2017 v 20:18 | Reagovat

Jak mám svého manžela zpátky
Byl jsem zraněn a srdce zlomené, když se před mým manželstvím před sedmi měsíci objevil velmi velký problém, mezi mnou a mým manželem. tak hrozné, že vzal případ k rozvodu. řekl, že nikdy nechtěl zůstat se mnou znovu a že už mě nemiluje. Takže vycucoval z domu a udělal mě a mé děti procházet silnou bolestí. Snažil jsem se všem možným prostředkům, abych ho vzal zpátky, po tom hodně prosil, ale to všechno neuskutečnil. Potvrdil, že se rozhodl a nikdy mě nechtěl vidět znovu. Jednoho večera, když jsem se vrátil z práce, potkal jsem svého starého přítele, který se zeptal svého manžela. Tak jsem mu vysvětlil všechny věci, a tak mi řekl, že jediný způsob, jak mám svého manžela vrátit, je navštívit kouzelník, protože pro něj opravdu pracoval. Takže jsem nikdy nevěřil kouzlu, ale neměl jsem jinou možnost, než abych následoval jeho radu. Pak mi dal e-mailovou adresu kouzelníka, kterého navštívil. ogagakunta@gmail.com. Takže následujícího rána jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dal, a kouzelník mě ujistil, že budu druhý den vrátit mého manžela. Co úžasné prohlášení !! Nikdy jsem nevěřil, takže mluvil se mnou a řekl mi všechno, co potřebuji udělat. Pak příštího rána, tak překvapivě, můj manžel, který mě nezavolal za posledních 7 měsíců, mi dal výzvu, aby mi informoval, že se vrací. Tak úžasný!! Tak se vrátil tentýž den, s velkou láskou a radostí, a omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou způsobil mně a mým dětem. Od té doby byl náš vztah nyní silnější než jak to bylo předtím, pomocí kouzelníka. Takže já vám poradím tam, pokud máte nějaký problém kontakt ogagakunta, dávám vám 100% záruku, že vám pomůže .. Pošlete mu e-mail na adresu: ogagakunta@gmail.com nebo zavolejte a co ho napište na +2348069032895

184 Camila Rodela Camila Rodela | E-mail | 21. září 2017 v 1:04 | Reagovat

Bol som zranený a srdce zlomené, keď sa pred moslimstvom pred siedmimi mesiacmi vyskytol veľmi veľký problém, medzi mnou a mojim manželom. tak strašný, že vzal prípad na súd za rozvod. povedal, že nikdy nechcel zostať so mnou znova a že ma viac miloval. A tak sa vyplienil z domu a urobil ma a moje deti prešiel silnou bolesťou. Snažil som sa všetkými mojimi možnými spôsobmi, ako ho dostať späť, po veľkej prosbe, ale všetko bezvýsledne. Potvrdil, že urobil svoje rozhodnutie a nikdy ma nechcel vidieť znova. Takže jeden večer, keď som sa vrátil z práce, som sa stretol so svojím starým priateľom, ktorý sa spýtal na môjho manžela. Tak som mu vysvetlil každú vec, a tak mi povedal, že jediný spôsob, ako môžem dostať svojho manžela späť, je aby navštívil kúzelníka, pretože naozaj pracoval aj pre neho. Takže som neveril v kúzlo, ale nemal som inú možnosť, než aby som nasledoval jeho radu. Potom mi dal e-mailovú adresu kúzla, ktorú navštívil. ogagakunta@gmail.com. Nasledujúce ráno som poslal poštu na adresu, ktorú mi dal a kúzelník mi ubezpečil, že druhý deň budem mať svojho manžela späť. Aké úžasné vyhlásenie! Nikdy som neveril, preto so mnou hovoril a povedal mi všetko, čo potrebujem. Nasledujúce ráno, tak prekvapujúco, môj manžel, ktorý mi za posledných 7 mesiacov nehovoril, mi zavolal, aby mi oznámil, že sa vracia. Tak úžasný!! Tak sa vrátil ten istý deň s množstvom lásky a radosti a ospravedlnil sa za svoju chybu a za bolesť, ktorú spôsobil mne a mojim deťom. Potom od toho dňa bol náš vzťah teraz silnejší ako to bolo predtým, pomocou kouzelníka. Takže, rada vás tam, ak máte nejaký problém kontaktovať ogagakunta, dám vám 100% záruku, že vám pomôže .. Pošlite mu e-mail na adresu: ogagakunta@gmail.com

185 jacira jacira | E-mail | 25. září 2017 v 13:03 | Reagovat

Úžasné svědectví o kouzelníku, které mi přivedlo mého manžela .. Jmenuji se jacira.
  Jsem šťastně ženatý s krásným a pečujícím manželem se dvěma dětmi. V mé rodině se před sedmi měsíci objevil velmi velký problém, mezi mnou a mým manželem, tak strašným, že přišel k soudu k rozvodu. říkal, že nikdy nechtěl zůstat se mnou znovu a že mě už nemiluje. Takže vycucoval z domu a udělal mě i mým dětem procházet těžkými bolestmi. Snažil jsem se všemi možnými prostředky, abych ho vzal zpátky, po hodně žebrání, ale bez úspěchu. a potvrdil, že se rozhodl a nikdy mě nechtěl vidět znovu. Jednoho večera, když jsem se vrátil z práce, potkal jsem svého starého přítele, který se zeptal svého manžela. Takže jsem jí vysvětlil všechny věci, a tak mi řekla, že jediný způsob, jak mého manžela vrátit, je navštívit kouzelník, protože pro ni opravdu pracoval. Takže jsem nikdy nevěřila kouzlu, ale neměla jsem jinou možnost, než abych ji následovala. Pak mi dal e-mailovou adresu kouzelníka, který jí pomáhal předtím. Takže následujícího rána jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dala, a kouzelník mě ujistil, že budu mého manžela zpátky. Co úžasné prohlášení !! Nikdy jsem nevěřil, takže mluvil se mnou a řekl mi všechno, co potřebujeme udělat. O čtyři dny později poté, co jsme společně pracovali a modlili se, překvapivě, můj manžel, který mě nezavolal za posledních sedm sedm měsíců, mi dal výzvu, aby mi oznámil, že se vrací. Tak úžasný!! Tak se vrátil tentýž den, s velkou láskou a radostí, a omluvil se za svou chybu a za bolest, kterou způsobil mně a mým dětem. Tehdy od toho dne byl náš vztah silnější než jak to bylo dříve, pomocí kouzelníka. špatná paní, která používala voodoo kouzlo ke krádeži mého manžela, stále volávala, ale můj manžel byl dost chlapík, aby jí řekl, že je mezi nimi, že se konečně vrátil zpět do své rodiny a zablokoval ji všechny seznamy kontaktů.
Jsem velmi spokojen s mým manželem. Tak prosím vás radím tam, abyste laskavě navštívili stejný e-mail dregbosolutioncenter@gmail.com, pokud jste v takovém stavu, nebo máte nějaký problém související s " Takže díky tomuto Otci za to, že jsem vrátil mého manžela, a opět přinesl mé rodině velkou radost.
prosím, zkuste ho oslovit prostřednictvím tohoto soukromého e-mailu, dregbosolutioncenter@gmail.com, a vysvětlit mu všechno a také mi poděkovat později poté, co jste to vyzkoušeli. Miluju tě tak pane.

186 linda linda | E-mail | 2. října 2017 v 12:44 | Reagovat

moje meno je linda zo Spojených štátov, zobral som sa vo veku 20 rokov s Michailom a po svojom prvom narodení môj manžel, ktorý je Michael zmenil správanie sa ku mne a neskôr ma opustiť bez akéhokoľvek dôvodu a musím ísť ďalej svoj život a po troch rok do tej doby som založil iného krásneho mladého muža a jeho meno je jack, obaja sme sa vzali a mám dve deti pre neho náhle po štyroch rokoch manželstva tiež šiel s inou ženou a ja skutočne plačím a plačím, pretože milujeme každého iný a on bol skutočný muž pre mňa, on bol naozaj dobrý vo všetkom, Jack šiel s mojim uzavretým priateľom a plánujú vziať si navzájom, i keď to najlepšie riešenie pre mňa je kontaktovať kúzlo kasína o pomoc, aby mi mohli pomôcť priviesť späť jack a kontaktoval som štyri rôzne kúzla a všetci sú falošní, v skutočnosti som skutočne strávil posledné peniaze.
Nakoniec môj ďalší kamarát mi predstavil Dr Chamberc, ktorý už priviedol späť svojho manžela a práve som ho dal na skúšku, ale bol to veľmi zázrak človek, môj manžel sa vrátil ku mne po troch dňoch, keď som sa obrátil na Dr Chamberc, teraz som som naozaj vychutnať svojho manžela s deťmi a on ma miluje viac ako predtým, bolo to veľmi zábavné, môj manžel sa vrátil a začal ma prosiť.
prosím, ak čelíte akýmkoľvek problémom vo Vašej rodine, kontaktujte Dr Chamberc s týmto emailom chamberc564@yahoo.com
môžete mať nejaké problémy alebo potrebujete nejakú pomoc, ktorú ste vydali nasledujúcim spôsobom
1. zabezpečiť pre akúkoľvek chorobu
2.if potrebujete dobrú prácu
3. Obchodné kúzlo
4.spelling protection
5.než manžela
6.než ženy
7. Čierne deti
8.promotion spell
9. Ak chcete, aby ste sa sem vrátili
10. Ak chcete byť bohatí
stačí sa s ním spojiť tento e-mail chamberc564@yahoo.com

187 Eva Eva | 29. října 2017 v 0:17 | Reagovat

Musím s vámi souhlasit, Evi. Před rokem jsem sem psala, jak ho mám doma a jak to zvládám, ignorace, soustředění se na děti...zdravý životní styl. Nyní mám za sebou dokončení studia pedagogiky a souběžně i kurzu...při závěrkách takové klacky pod nohy, že se nedá popsat...absolutně to psychicky nedával, že budu mít lepší vzdělání. Pak jsem vyhrála konkurz na solidní práci a nová vlna vzteku vůči mě a naschválů všeho druhu. Pozdě v noci mě chytá pod krkem a vyhazuje z bytu, závidí mi lepší peníze v práci...z posledních sil jsem zažádala o městský byt...čekám ještě dva týdny a pak mizím na dobro...Zlé je, že si bude chodit pro dítě...dobré je, že je alkoholik a má vroubek, takže se to dá prokázat před soudem...tudíž mu nemusím dávat malého na noc...Jednoznačně doporučuji - pokud nejste podobného ražení a nechcete být jako on...nebo s nějakou úzkostnou poruchou či depresemi...PRYČ, HNED!!!

188 PeterCyday PeterCyday | E-mail | Web | 29. října 2017 v 12:36 | Reagovat

can you buy prescription drugs in mexico  <a href=http://ionamin.app.rsvpify.com/>http://ionamin.app.rsvpify.com/</a>  best tablet in market

189 elamine elamine | E-mail | 1. listopadu 2017 v 12:01 | Reagovat

DÍKY k Dr. Isikolo (isikolosolutionhome@gmail.com) PRO ŘEŠENÍ MŮJ PROBLÉMŮ
Úžasné svědectví o kouzelníkovi, který mi přivedl manželku zpět na mne .. Jmenuji se Elamine, žiji v Norsku a jsem šťastně ženatý s krásnou a pečující ženou, se dvěma dětmi. V mé rodině se před sedmi měsíci objevil velmi velký problém, mezi mnou a manželkou. tak strašná, že se rozhodla pro rozvod. říkal, že nikdy nechtěla zůstat se mnou znovu a že mě už nemiloval. Takže vyhnal se z mého domu a udělal mě i mým dětem procházet silnou bolestí. Snažil jsem se všechny moje možné prostředky, abych ho vzal zpátky po velkém žebrání, ale to všechno bezvýsledně potvrdil, že se rozhodl a nikdy mě nechtěl vidět znovu. Takže večer, když jsem se vrátil z práce, potkal jsem jednoho starého přítele, který se zeptal na mou ženu. Tak jsem mu vysvětlil každou věc, takže mi řekl, že jediný způsob, jak můžu vrátit manželku zpět, je navštívit kouzelník, protože pro něj opravdu pracoval. Takže jsem nikdy nevěřil kouzlu, ale neměl jsem jinou možnost, než abych následoval jeho radu. Pak mi dal e-mailovou adresu kouzelníka, kterého navštívil.{isikolosolutionhome@gmail.com}. Takže příští ráno jsem poslal e-mail na adresu, kterou mi dal a kouzelník mě ujistil, že budu mít svou ženu zpět na další den. Co úžasné prohlášení !! Nikdy jsem nevěřil, takže mluvil se mnou a řekl mi všechno, co musím udělat. Pak příštího rána, tak překvapivě, moje žena, která mě nezavolala za posledních sedm měsíců, mě zavolala, aby mě informovala, že se vrací. Tak úžasný!! Tak se vrátila tentýž den se spoustou lásky a radosti a omluvila se za svou chybu a za bolest, kterou způsobil mně a mým dětem. Od té doby byl náš vztah nyní silnější, než jak to bylo předtím, pomocí kouzelníka DR Isikolo spellcaster.
Takže pokud máte podobný problém nebo jakýkoliv problém, můžete ho kontaktovat také prostřednictvím jeho isikolosolutionhome@gmail.com nebo zavolat nebo co mu připomene jeho přímou linku +2348133261196

JE TAKÉ ZVLÁŠTNÍ V NÁSLEDUJÍCÍCH PROBLÉMECH;

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.
(3) Pokud chcete dítě.
(4) jestliže trpíte jakoukoliv nemocí (HI V / AIDS), (rakovinou) nebo jakoukoliv nemoci
(5) jestliže jste hluchý a slepý a chcete znovu vidět a slyšet.

znovu se ujistěte, že ho kontaktujete, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. jeho e-mailová adresa je isikolosolutionhome@gmail.com nebo zavolá nebo co mu napíše jeho přímou linku +2348133261196

190 isabella isabella | E-mail | 6. listopadu 2017 v 10:08 | Reagovat

To je mé svědectví o dobré práci člověka, který mi pomohl ... Jmenuji se Isabella Brownová a já jsem založil v Londýně. Můj život je zpátky !!! Po osmi letech manželství mě manžel opustil a nechal mě se svými třemi dětmi. Cítila jsem se, jako by můj život měl skončit a rozpadal se. Díky kouzelníkovi s názvem DR Barbara jsem se setkal online. V jeden věrný den, když jsem procházel internetem, jsem hledal dobré kouzlo, které mi může vyřešit mé problémy. Zjistil jsem řadu svědectví o tomto kouzelníku. Někteří lidé svědčili o tom, že přivedl jejich Ex lásku zpět, někteří svědčili o tom, že obnovuje lůno, někteří svědčí o tom, že může kouzlit, aby zastavil rozvod a tak dále. Bylo jedno zvláštní svědectví, které jsem viděla, byla to o ženě, která se jmenovala milost, svědčila o tom, jak doktorka Barbara vrátila svého milovníka ex za méně než 72 hodin a na konci svědectví upustila z e-mailové adresy dr. Barbary. Poté, co jsem si je přečetl, rozhodl jsem se, že zkusím DR Barbaru. Kontaktoval jsem ho e-mailem a vysvětlil mu svůj problém. Za pouhé 3 dny se můj manžel vrátil ke mně. Řešili jsme naše problémy a jsme ještě šťastnější než dříve. Doktorka Barbara je opravdu talentovaný a nadaný člověk a já ho nepřestanou publikovat, protože je to skvělý muž ... Pokud máte problém a hledáte opravdové a pravé kouzlo, které vám vyřeší tento problém. Vyzkoušejte dnes skvělou dr. Barbaru, může být odpovědí na váš problém. můžete kontaktovat: barbaravoodootempel@gmail.com Děkuji vám skvěle Barbara. Obraťte se na něj na následující:
(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.
(2) pokud máte vždy špatné sny.
(3) Chcete být povýšeni ve své kanceláři.
(4) Chcete, aby ženy / muži běhali po vás.
(5) Pokud chcete dítě.
(6) Chcete být bohatí.
(7) Chcete, aby váš manžel a manželka byli navždy vašimi.
(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.
(9) Bylinná péče
10) Pomozte lidem vyvést z vězení
(11) Kouzla manželství
(12) Zázračné kouzla
(13) kouzla krásy
(14) PROPHECY CHARM
(15) Kouzla přitažlivosti
(16) Odstraňte kouzla choroby
(17) VOLNÉ ZVLÁŠTNÍ SPELLS
(18) ÚSPĚCH V ZKOUŠKÁCH
(19) Charm k tomu, kdo tě miluje.
(20) Obchodní kouzlo
(21) Odstraňte kouzla HIV Nemoc
Kontaktujte jej dnes:
barbaravoodootempel@gmail.com
+2347032152878.
Můžete také KONTAKTOVAT HIM na co-app na stejném telefonním čísle.

191 isabella isabella | E-mail | 6. listopadu 2017 v 10:09 | Reagovat

Ahoj, jsem tady venku, abych přinesl tuto dobrou zprávu celému světu o tom, jak jsem dostal svou ex lásku zpátky. Byl jsem blázen, když mě láska opustila mne za další dívku minulý měsíc. Ale když se setkám s přítelem, který mě představil DR BARBARĚ skvělý posel k věštci, kterému slouží, vyprávěl jsem mému problému DR BARBÁŘI o tom, jak mě opustila moje ex láska, a jak jsem potřeboval získat práci ve velkém podniku. Jen mi řekl, že jsem přišel na pravém místě jsem dostal moje srdce touhu bez jakéhokoli vedlejšího efektu. Řekl mi, co potřebuji udělat. Po tom, co to bylo hotovo, v příštích dvou dnech mi láska zavolala telefonem a říkala mi, ľe mě žije předtím a také v příštím týdnu poté, co mě moje láska zavolala, že prosazuji odpuštění, byla jsem vyzvána k pohovoru v mé žádané firmě, kdybych potřeboval pracovat jako generální ředitel. Jsem tak šťastný a ohromen, že musím řekněte to celému světu, kontaktujte DR BARBARU na následující e-mailové adrese a vyřešte všechny vaše problémy .. Ne problém je příliš velký, aby ho vyřešil .. Kontaktujte ho přímo na: WhatsApp číslo +2347032152878 .... barbaravoodootempel@gmail.com

192 kelly kelly | E-mail | 8. listopadu 2017 v 23:19 | Reagovat

ahoj moje meno je nikoho Chcem, aby ste sa všetci pripojili k mne, aby som poďakoval tomuto mužovi za obnovu môjho domova s ​​mojím bývalým manželom, ktorý ma skláňa za inú ženu za 5 rokov. Spočiatku som nikdy neveril, že DR OGUDUGU ma bude môcť pomôcť vyhrať späť svojmu EX HUSBAND od tejto inej ženy, ale preto, že ho stále milujem a potrebujem ho v mojom živote .. pracujem a nasledujem inštrukcie DR OGUDUGU a prekvapuje ma, že po 3 Dni odovzdávania kúzla a práce s DR OGUDUGU, môj EX HUSBAND ma zavolal, aby som odpustil a zabudol na všetko, čo mi urobil, že ma stále miluje ... Teraz sa s mojim manželom spojíme a my sme veľmi šťastný s naším novým životom ... všetko vďaka DR OGUDUGU za skvelú prácu, ktorú pre mňa urobil .. Sľubujem, že vždy zdieľam svoju dobrú prácu s celým svetom a ak je nejaký orgán vonku, prosíme ho kontaktovať e-mailom: drogudugusolutionspell@gmail.com
TIEŽ ŠPECIALIZUJE NA NÁSLEDUJÚCE PROBLÉMY
(1) Ak chcete, aby vaše ex späť.
(2) ak máte vždy zlé sny.
(3) Chcete byť povýšený vo svojej kancelárii.
(4) Chcete, aby ženy / muži bežali po vás.
(5) Ak chcete dieťa.
(6) Chcete byť bohatý.
(7) Chcete, aby bol váš manžel / manželka viazaný
navždy tvoj.
(8) Ak potrebujete finančnú pomoc.
(9) Bylinná starostlivosť.
 kontaktujte DR OGUDUGU prostredníctvom jeho e-mailu pre celkové riešenie drogudugusolutionspell@gmail.com

193 jones jones | E-mail | 9. listopadu 2017 v 15:47 | Reagovat

DŮLEŽITÉ DŮLEŽITÉ DR Slunečné PRO ŘEŠENÍ MŮJ PROBLÉMŮ JEHO EMAIL JE (drsunnydsolution1@gmail.com
moje jméno je slečna Jonesová, byla jsem manželkou s mým manželem po dobu 5 let, že jsme spolu žili šťastně, a to až do té doby, než cestoval do Austrálie na služební cestu, kde se setkal s touto dívkou a od té doby nenávidí mě a děti a miluju jen ona. tak když se můj manžel vrátil z výletu, řekl, že mě nechce vidět znovu a mými dětmi, takže nás vyhnal z domu a teď se chystá do Austrálie, aby viděl tu druhou ženu. takže já a moje děti jsem teď byla tak frustrovaná a já jsem jenom zůstala s maminkou a neudržovala jsem se dobře, protože moje matka se po smrti mého otce oženila s jiným mužem, takže se oženil, a mé děti byly tak zmatené a já jsem hledal způsob, jak dostat svého manžela zpět domů, protože ho miluji a miluju tolik, takže jeden den, když jsem procházel na svém počítači, jsem viděl svědectví o tomto kouzelníku DR Sunny, svědectví sdílela jsem na internetu dáma a to mě působivě zapůsobilo, taky si myslím, že to zkusím. Zpočátku jsem byl strach, ale když jsem si myslel, co já a moje děti procházejí, tak jsem ho kontaktoval a on mi řekl, aby zůstal klidný jen 24 hodin, že můj manžel se vrátí ke mně a na mé nejlepší překvapení jsem dostal volání od druhého dne mého manžela požádat o děti a řekla jsem DR Sunny a řekl, že vaše problémy jsou vyřešeny mým dítětem. tak tohle bylo to, jak mám svou rodinu zpět po dlouhém stresu brzdit špatnou paní tak se všemi těmi pomoci od DR Sunny, chci, abyste se všichni na tomto fóru připojili ke mně, abych řekl obrovské díky DR Sunny a já také poradenství pro každého, kdo by měl v takových nebo podobných problémech nebo jakýkoli druh problémů by měl také kontaktovat jeho e-mail) (drsunnydsolution1@gmail.com) je řešením všech vašich problémů a problémů v životě. opět jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com)

JE SPECIALIZOVANÝ V NÁSLEDUJÍCÍ SPELL.

(1) Pokud chcete, aby vaše ex zpět.

(2) pokud máte vždy špatné sny.

(3) Chcete-li být ve vaší kanceláři povýšeni.

(4) Pokud chcete, aby ženy / muži běhali po vás.

(5) Pokud chcete dítě.

(6) Pokud chcete být bohatí.

(7) Pokud chcete, aby váš manžel / manželka byl vaším navždy.

(8) Pokud potřebujete finanční pomoc.

(9) Jak jste byli scammed a chcete získat zpět ztracené peníze.

(10), pokud chcete zastavit rozvod.

(11), pokud chcete rozvodit svého manžela.

(12), pokud chcete, aby vaše přání byla udělena.

(13) Těhotenské kouzlo otevírat dítě

(14) Zaručte, že vyhrajete znepokojující soudní případy a rozvod bez ohledu na to, jakou fázi

(15) Zastavte manželství nebo vztah, aby se nerozlouskali.

(16) jestliže máte nějakou nemoc, jako je (H I V), (rakovina) nebo jakákoli nemoc.

(17), pokud potřebujete modlitby za osvobození pro vaše dítě nebo pro sebe.

znovu se ujistěte, že ho kontaktujete, pokud máte nějaký problém, který vám pomůže. jeho e-mailová adresa je (drsunnydsolution1@gmail.com) okamžitě ho kontaktovat ... nebo zavolat nebo co mu zašle číslo +2348077620669

194 alfonso alfonso | E-mail | 22. listopadu 2017 v 17:09 | Reagovat

Jmenuji se Alfonso Omar. Pomozte mi prosím poděkovat Dr.Sagbo Diba
pro léčbu genitálního herpesu jsem z Hondura
nemocná z genitálního herpesu po dobu 3 let a navštěvovala jsem ho
nemocnice pro léky. Došel jsem k bodu, že jsem byl frustrovaný
začala nemoc stále zničí můj systém, přítel
dal mi tento e-mail lékaře drsagbo6088@gmail.com a jeho
Číslo WatsApp: +2347019642881 mi řekla, že to přečetla
hodně o tom, jak tento doktor uzdravil různé nemoci, včetně
HIV, rakovina, hepatitida a další. Přesvědčila mě, abych to zkusila.
Kontaktoval jsem Dr.Sagbo prostřednictvím e-mailu, slíbil, že připraví a
bylinný prostředek a pošlete mi v TANTUMBLA, pokud si jen dovolím
náklady a řekněte více lidí o jeho pravomocích, když se vyléčím.
Všechny potřebné výdaje jsem zaplatil za získání bylinného prostředku a
poslal mi to, vzal jsem ten lék, který předepsal pro dva
týdny, během tohoto období jsem viděl změny, po kterých jsem šel
lékařskou prohlídku a viděl největší zázrak mého života. byl jsem
osvědčený herpes zdarma a teď jsem úplně uzdravena
5 měsíců a já jsem na mé genitálie neviděl žádnou věc.
Nemohu přestat poděkovat Dr.Sagbo za uzdravení mě a samozřejmě i mně
příteli, který mě spojil. Bez ohledu na nemoc máte HIV,
Herpes, HPV, hepatitida B, rakovina a tak dále, nevzdávejte se proto, protože
Dr.Sagbo vás může také léčit, protože v něj věřím, nečekejte
dokud to neskončí. Kontaktujte Dr sagbo diba.
Jeho kontakt
Email> drsagbo6088@gmail.com
Volání> 07019642881
Whatsapp> 07019642881

195 ZomoNuppy ZomoNuppy | E-mail | Web | 24. listopadu 2017 v 15:51 | Reagovat

The general condition of any person formed from the set circumstances, among which the most important. Types well-being presented difficult system, on which not only common mood depend, but also ability to work of the organism.

No chance understand and explore state of health, types well-being, and additionally others  components of the healthy strong organism, if thoroughly not go into the next concept. So, the health of a person, to date, is called normal and stable psychosomatic state of the individual.
<a href=http://aboutdiseases.50r.in/mosegor-medicine-leading-products-blog-january-26-2017>antiemetic medications for pregnancy</a>

196 Velbloud Velbloud | Web | 28. prosince 2017 v 22:29 | Reagovat

Je to pravda, kdo nezažil, nepochopí.

197 sara sara | E-mail | 18. ledna 2018 v 14:32 | Reagovat

Jmenuji se SALIS SARA, jsem založen v Texasu v USA. Můj život je zpátky! Po sedmi letech rozbitého manželství mě můj manžel opustil, když jsem byla těhotná. Cítil jsem se, jako by se můj život chystal skončit, téměř spáchal sebevraždu, byl jsem po dlouhou dobu emocionální. Díky kouzelníkovi nazvanému Dr. Isikolo (isikolosolutionhome@gmail.com) jsem se setkal online. Jeden věrný den, když jsem procházel internetem, někteří lidé svědčili o tom, že přivedl svou lásku zpět, někteří svědčili o tom, že obnovuje lůnu, léčí rakovinu a další nemoci, někteří svědčí, že může zaútočit na zastavení rozvodu a tak na. Také jsem narazil na jedno zvláštní svědectví, to byla asi žena, která se jmenovala CHERRY, svědčila o tom, jak přivedl svého manžela za méně než dva dny, a tak jsem ho kontaktoval a za méně než 48 hodin svého manžela, který jsem si myslel, znovu se vrátit a požádat o odpuštění, teď jsme šťastní všichni díky Dr. Isikolo, že je odpovědí na váš problém. Můžete se k němu dostat na emailu: isikolosolutionhome@gmail.com nebo zavolat na číslo +2348133261196

198 markfire markfire | E-mail | 23. ledna 2018 v 15:15 | Reagovat

Prosím, drahý přítel, omlouvám se, že čtete tento vzkaz takto, vidím jen jeho způsob, jak pomáhat, kdo potřebuje takovou pomoc, kterou mám. ujistěte se, že jste si přečetli mé svědectví až do konce, je to životní příběh, protože je to svědectví, které každému slyším. Byl jsem ženatý po dobu 3 let a 4. ročník mého manželství, další žena vzala svého milence od mne a můj manžel opustil mne a děti a trpěli jsme po dobu 2 let, než jsem se setkal s poslankem, kde se jmenoval vysoký kněz Dr Chamberc někoho jsem pomohla a já jsem se rozhodla, že mu zkusí pomoct přinést svého milence zpátky domů a věř mi, že posílám svůj obrázek a své detaily k němu i mému manželovi a po 2 dnech, jak mi to řekl, viděl jsem auto jel do domu a hle, byl to můj manžel a on přišel ke mně a k dětem, a proto jsem rád, že každý z vás podobně se setká s tímto mužem, protože můžu přísahat s mým životem muž je velmi silné kouzelné kolečko a jeho kouzlo fungují velmi jemně bez jakéhokoli vedlejšího efektu a pokud chcete více informací o kněze Dr Chamberc Máte opravdu utrpení ve vašem vztahu právě teď? chceš, aby vysoký kněz Dr. Chamberc ve vašem vztahu pomohl opravit váš vztah? pak ho kontaktujte dnes prostřednictvím jeho emailu: chamberc564@yahoo.com

199 Liliane Liliane | E-mail | 30. ledna 2018 v 12:37 | Reagovat

Byl jsem velmi zmatený, když můj milenec, který jsem si vzal před 11 lety, mi řekl, že potřebuje rozvod jen proto, že se zamilovala do chlapce, se kterou se setkala v bance, vzala všechny své věci a odešla z domu, i když jsem se jí jít, ale trvala a odešla. Nebylo to pro mě vůbec snadné, protože jsem měla bolesti a nemohla jít do práce, ani jíst, udělala jsem mnoho výzkumů na internetu, když jsem narazil na některé krásné svědectví, které sdílely doktor Isikolo, takže jsem se s ním rychle spojil a řekla mu můj příběh, nikdy jsem nevěděla, že doktor Isikolo by mohl být tak milý, řekl mi, že se můj milovník vrátí ke mně do 24 hodin a každá věc se stala právě tak, jak řekl a pak jsem dospěl k závěru, že jsem našel Boha na Zemi a budu nadále svědčit o něm až do Krista přijde. Můžu ho kontaktovat, pokud u potřebuje nějakou pomoc: isikolosolutionhome@gmail.com Nebo ho zavolat přímo na +2348133261196. děkuji moc za doktora Isikolo.

200 kathrine kathrine | E-mail | 2. února 2018 v 13:18 | Reagovat

Dobrý deň, meno je KATHRÍN a ja som založená v americkom Baltimore. Môj život je späť! Po troch rokoch Broken manželstva ma manžel opustil tri deti. Cítil som sa, ako by som mal život skončiť, takmer som spáchal samovraždu, bol som dlho emotívny. Vďaka kúzelníkovi nazývanému Baba ogunlaka, ktorý som sa stretol on-line. V jeden verný deň, keď som prechádzal cez internet, som sa stretol s celým svedectvom o tomto konkrétnom kúzelníkovi. Niektorí ľudia svedčili o tom, že priviedol svojho Ex lovera späť, niektorí svedčili o tom, že môže odhodiť kúzlo, aby zastavil rozvod a tak ďalej. tiež som narazil na jedno konkrétne svedectvo, to bola o žene nazvanej CYNTHIA, ktorá svedčila o tom, ako priviedla späť svoju Ex milenku za menej ako 2 dni a na konci svojho svedectva odišla e-mailovú adresu Babaogunlaka.
Po prečítaní všetkých týchto informácií som sa rozhodol skúsiť. Kontaktoval som ho e-mailom a vysvetlil mu svoj problém. Len za 48 hodín sa vrátil môj manžel ku mne. Vyriešili sme naše problémy a sme ešte šťastnejší než predtým, než Baba Ogunlaka je naozaj talentovaný muž a nebudem ho prestať publikovať, pretože je to skvelý muž ... Ak máte problém a hľadáte skutočné a pravé kúzlo aby ste vyriešili všetky vaše problémy. Kontaktujte Babaogunlakaodogo@gmail.com

Baba Ogunlaka môže dobre vyliečiť nasledujúcu chorobu:
1. HERPES
2. PENISOVÉ ROZŠIROVANIE
3. GONORRHEA
4. HIV / AIDS
5. LOW SPERM COUNT
6. MENOPAUSNÁ CHOROBA
7. EPILEPSY
8. ASEPSIS
9. Rakovina
10. DEPRESIA ANXIETY
11. PROBLÉM ZABEZPEČENIA
12.PÝTAJTE SA VAŠEJ WIFE ALEBO HUSBAND BACK

201 Oliverincop Oliverincop | E-mail | Web | Úterý v 4:17 | Reagovat

ibuprofen 800 mg prescription  http://villaesmeralda.com.br/buy-trusted-beprosone-no-rx/  covenant healthcare jobs in saginaw mi

202 RussellSub RussellSub | E-mail | Web | Včera v 5:18 | Reagovat

doctors in maricopa az  http://partylikeacrafter.com/blog/our-favorite-holiday-traditions/  stanford university of medicine

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama